Quyết định số 12/2007/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/2007/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2007/QĐ-BLĐTBXH về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2007/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I Đ c l p - T do - H nh phúc S :12/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà N i, ngày 08 tháng 05 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CH Đ NH T CH C KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M, HÀNG HOÁ B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; Căn c Ngh đ nh s 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Thông tư s 02/2006/TT-BKHCN ngày 10/01/2006 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n v đi u ki n và th t c ch đ nh t ch c th c hi n ki m tra ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; Căn c k t qu đánh giá c a H i đ ng đánh giá năng l c c a các T ch c đư c ch đ nh ki m tra chât lư ng s n ph m, hàng hoá (đư c thành l p theo Quy t đ nh s 301/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2007 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i); Theo đ ngh c a C c trư ng C c An toàn lao đ ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ch đ nh các cơ quan, t ch c sau th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng s n ph m, hàng hoá: 1) Trung tâm ki m đ nh k thu t an toàn Xây d ng thu c B Xây d ng, s 4 Tôn Th t Tùng, Hà N i; 2) Trung tâm ki m đ nh k thu t an toàn ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, s 2 Ng c Hà, qu n Ba Đình, Hà N i; 3) Trung tâm ki m đ nh k thu t an toàn Hà N i, thu c S Lao đ ng – Thương binh và Xã h i Hà N i, s 75 Tô Hi n Thành, qu n Hai Bà Trưng, Hà N i; 4) Trung tâm ki m đ nh k thu t an toàn Công nghi p I thu c C c K thu t an toàn Công nghi p - B Công nghi p, ngõ 102 Trư ng Chinh, qu n Đ ng Đa, Hà N i; 5) Trung tâm ki m đ nh k thu t an toàn Công nghi p II thu c C c K thu t an toàn Công nghi p - B Công nghi p, s 365/8 B ch Đ ng, phư ng 14, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh; 6) Trung tâm ki m đ nh và hu n luy n k thu t an toàn lao đ ng thành ph H Chí Minh, thu c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i thành ph H Chí Minh, s 153A Xô Vi t Ngh Tĩnh, phư ng 17, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Ph m vi s n ph m, hàng hoá đư c ki m tra ch t lư ng nêu t i ph l c kèm theo. Đi u 3. T ch c có tên trên và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 4. Th i h n hi u l c c a Quy t đ nh này là 03 năm. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. /. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như Đi u 1; TH TRƯ NG - B Tư pháp; - B Khoa h c và Công ngh ; - Công báo; - Website Chính ph ; - Cơ quan, t ch c liên quan;
  2. - Lưu VP, C c ATLĐ. Lê B ch H ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danhmuc
Đồng bộ tài khoản