Quyết định số 1208/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 1208/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1208/2006/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1208/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1208/QĐ-TTg Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (tờ trình số 4780/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (tờ trình số 880/TTr-KT ngày 21 tháng 8 năm 2006), QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể thuộc thành phố Đà Nẵng (có danh sách kèm theo) đã có thành tích tích cực tìm kiếm, cứu nạn trên biển trong cơn bão số 1 (Chanchu) năm 2006. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG UBND thành phố Đà Nẵng; PHÓ THỦ TƯỚNG Ban Thi đua - Khen thưởng TW; VPCP: PCN Nguyễn Xuân Phúc; Lưu: Văn thư, TCCB (3b).A. Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Tàu đánh cá số ĐNa-90152-TS thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
  2. 2. Tàu đánh cá số ĐNa-90351-TS thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 3. Tàu đánh cá số ĐNa-90189-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 4. Tàu đánh cá số ĐNa-90307-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 5. Tàu đánh cá số ĐNa-90354-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 6. Tàu đánh cá số ĐNa-90345-TS thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 7. Tàu đánh cá số ĐNa-90261-TS thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 8. Tàu đánh cá số ĐNa-90127-TS thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng./.
Đồng bộ tài khoản