Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
3
download

Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 122/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHUYỂN LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Cho phép các trường đại học dân lập sau đây chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục: 1. Trường Đại học dân lập Thăng Long. 2. Trường Đại học dân lập Đông Đô. 3. Trường Đại học dân lập Phương Đông. 4. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 5. Trường Đại học dân lập Hải Phòng. 6. Trường Đại học dân lập Duy Tân. 7. Trường Đại học dân lập Bình Dương. 8. Trường Đại học dân lập Lạc Hồng. 9. Trường Đại học dân lập Cửu Long. 10. Trường Đại học dân lập Văn Lang. 11. Trường Đại học dân lập Văn Hiến.
  2. 12. Trường Đại học dân lập Hùng Vương. 13. Trường Đại học dân lập Hồng Bàng. 14. Trường Đại học dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh. 15. Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn. 16. Trường Đại học dân lập Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. 17. Trường Đại học dân lập Phú Xuân. 18. Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh. 19. Trường Đại học dân lập Yersin Đà Lạt. Điều 2. Các trường đại học có tên trong Điều 1 được quy định việc ghi hay không ghi cụm từ xác định loại hình trường trong tên gọi của trường. Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định, hướng dẫn việc chuyển các trường đại học dân lập tại Điều 1 Quyết định này sang loại hình trường đại học tư thục và hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục. Việc chuyển trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục phải bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, rõ ràng minh bạch và đúng quy định về mặt tài sản, vốn; bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người đã có đóng góp thực sự trong quá trình hình thành và phát triển trường, quyền lợi của người lao động và quyền lợi của người học, phù hợp với Điều lệ và quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và pháp luật hiện hành. Thời hạn chuyển đổi: hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức xin thành lập trường và Hiệu trưởng các trường đại học nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  3. - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Gia Khiêm - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính Quốc gia; - Các trường có tên ở Điều 1; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b).XH
Đồng bộ tài khoản