Quyết định số 1250/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
6
download

Quyết định số 1250/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1250/1999/QĐ-BTM về việc uỷ quyền Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1250/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1250/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1250/1999/QĐ-BTM NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 1999 U QUY N BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P QU NG NAM QU N LÝ HO T Đ NG XU T NH P KH U VÀ HO T Đ NG THƯƠNG M I C A CÁC DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Thương m i; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c đ ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Nam t i Công văn s 1232/TT-UB ngày 19/10/1999. QUY T Đ NH Đi u 1: U quy n cho Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Nam (sau đây g i t t là Ban qu n lý) qu n lý ho t đ ng xu t kh u và ho t đ ng thương m i c a các doanh nghi p trong khu công nghi p Qu ng Nam. Đi u 2: Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p kh u và qu n lý ho t đ ng thương m i c a các doanh nghi p theo n i dung sau: 1. V ho t đ ng xu t nh p kh u: a) Đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài: 1.1 - Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p kh u c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p đ ng h p tác kinh doanh b o đ m th c hi n đúng Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996 và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan phù h p v i Gi y phép đ u tư, Gi y phép kinh doanh, Gi i trình Kinh t k thu t, thi t k k thu t và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n qu n lý đi u hành xu t nh p kh u. 1.2- Ban qu n lý không duy t k ho ch xu t kh u đ i v i các doanh nghi p theo Quy t đ nh s 1021/1999/QĐ-BTM ngày 01/9/1999 c a B Thương m i v bãi b vi c duy t k ho ch xu t kh u.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.3- Vi c xu t nh p kh u c a doanh nghi p ch xu t đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 38 và 39 c a Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh đ nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph . 1.4- Vi c mua bán hàng hoá gi a doanh nghi p ch xu t v i th trư ng n i đ a: th c hi n theo Thông tư c a B Thương m i s 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 v hư ng d n vi c mua bán hàng hoá v i doanh nghi p ch xu t. b) Đ i v i doanh nghi p Vi t Nam: 1.5- Ho t đ ng xu t nh p kh u c a doanh nghi p Vi t Nam trong Khu công nghi p th c hi n theo Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 28/7/1998 c a Chính ph , Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP và các văn b n quy ph m pháp lu t v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá hàng năm c a Th tư ng Chính ph . 1.6- Vi c nh p kh u máy móc, thi t b b ng ngu n v n ngân sách c a các doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t ho t đ ng trong các khu công nghi p th c hi n theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 91/TTg ngày 13/12/1992 và Ngh đ nh c a Th tư ng Chính ph s 43/CP ngày 16/7/1996 v vi c ban hành Qui ch đ u th u và s 93/CP ngày 23/8/1997 v vi c s a đ i b sung m t s đi u c a Quy ch đ u th u, s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 ban hành Qui ch qu n lý đ u tư và xây d ng và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. B Thương m i th m đ nh và cho phép th c hi n các h p đ ng nh p kh u này. 2- V gia công hàng xu t kh u: 2.1- Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p KCN v i nư c ngoài th c hi n theo Ngh đ nh c a Chính ph s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 Qui đ nh chi ti t thi hành Lu t thương m i v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP. Riêng đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài còn th c hi n theo quy đ nh t i Kho n 9.1 Quy t đ nh 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 c a B Thương m i. Doanh nghi p tr c ti p làm th t c t i cơ quan h i quan đ th c hi n h p đ ng gia công v i nư c ngoài. Ban qu n lý không duy t h p đ ng gia công v i nư c ngoài c a các doanh nghi p. 2.2- Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p KCN và doanh nghi p ch xu t đư c coi là gia công v i thương nhân nư c ngoài và ph i th c hi n theo các quy đ nh này. 2.3- Doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ch đư c ký h p đ ng gia công hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u ho c t m ng ng xu t kh u, nh p kh u sau khi có văn b n ch p thu n c a B Thương m i. 3- V kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t: a) Đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.1- Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài không đư c phép kinh doanh theo hình th c t m nh p tái xu t. 3.2- Vi c t m nh p kh u thi t b thi công và tái xu t kh u sau khi k t thúc công vi c không tính vào v n đ u tư c a doanh nghi p, do Ban qu n lý duy t danh m c đ đ m b o thi t b t m nh p kh u th c hi n đúng m c đích, không như ng bán t i Vi t Nam. 3.3- Vi c t m xu t kh u thi t b s a ch a và tái nh p kh u; vi c t m nh p, tái xu t ho c t m xu t tái nh p bao bì thùng ch a có tính ch t luân chuy n hàng xu t kh u, nh p kh u; vi c tái nh p kh u hàng xu t kh u ho c tái xu t kh u hàng nh p kh u không đúng quy đ nh c a H p đ ng, doanh nghi p tr c ti p làm th t c v i cơ quan h i quan theo quy đ nh c a Thông tư liên t ch s 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ ngày 31/12/1998 gi a B Thương m i và T ng c c H i quan. b) Đ i v i doanh nghi p Vi t Nam: 3.5- Vi c kinh doanh hàng hoá theo phương th c t m nh p tái xu t th c hi n theo Quy ch kinh doanh theo phương th c t m nh p tái xu t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 c a B Thương m i. 4- V c p gi p ch ng nh n xu t x : Ban qu n lý c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá FORM D v i các nư c ASEAN cho các doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài trong Khu công nghi p theo hư ng d n c a B Thương m i. Đi u 3: Hàng quý Ban qu n lý g i v B Thương m i báo cáo th c hi n xu t kh u, nh p kh u c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài theo hư ng d n c a B Thương m i t i Quy t đ nh s 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 và ki n ngh n u có. Đi u 4: B Thương m i đ nh kỳ t ch c ki m tra vi c th c hi n nh ng quy đ nh trong Quy t đ nh u quy n này theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản