Quyết định số 1256/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định số 1256/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1256/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1256/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1256/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Người cao tuổi ngày 28 tháng 4 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện; Căn cứ Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi; Xét đề nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép thành lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Điều 2. Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tinh thần đối với người cao tuổi Việt Nam. Điều 3. 1. Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 2. Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận và tự trang trải. 3. Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam được quản lý theo nguyên tắc tài chính và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Điều 4. Giao Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
  2. Điều 6. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản