Quyết định số 1273/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 1273/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1273/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mức thu; chế độ thu nộp; quản lý sử dụng thuỷ lợi phí và tiền sử dụng nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1273/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH THANH HÓA c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 1273/2008/Q - Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5 năm 2008 UBND QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU; CH THU, N P, QU N LÝ, S D NG THU L I PHÍ, TI N S D NG NƯ C T CÁC CÔNG TRÌNH THU L I TRÊN NA BÀN T NH THANH HOÁ. U BAN NHÂN DÂN T NH THANH HÓA Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i năm 2001; Căn c Ngh nh s 154/2007/N -CP ngày 15/10/2007 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph Qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i; Ngh nh 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph Qui nh chi ti t thi hành m t s i u cu Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i; Căn c Thông tư s 26/2008/TT-BTC ngày 28/3/2008 c a B Tài chính, hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh 154/2007/N -CP ngày 15/10/2007 c a Chính ph ; Theo ngh c a S Nông nghi p & PTNT t i văn b n s 659/NN&PTNT-TL ngày 29/4/2008 v vi c ngh quy nh v m c thu; ch thu n p; qu n lý s d ng thu l i phí và ti n s d ng nư c t các công trình thu l i trên a bàn t nh Thanh Hoá, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “ Quy nh v m c thu; ch thu n p; qu n lý s d ng thu l i phí và ti n s d ng nư c t các công trình thu l i trên a bàn t nh Thanh Hoá. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2008. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã, Thành ph ; Th trư ng các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 2, Q ; - TTTU, H ND t nh (báo cáo); PHÓ CH TNCH
  2. - B Tài chính (báo cáo); - B Tư Pháp (báo cáo); - Văn phòng Chính ph (báo cáo); - Ban KT T nh u ; - Lưu: VT, KTTC. Chu Ph m Ng c Hi n QUY NNH M C THU; CH THU N P, QU N LÝ S D NG THU L I PHÍ, TI N S D NG NƯ C T CÁC CÔNG TRÌNH THU L I TRÊN NA BÀN T NH THANH HOÁ. (Kèm theo Quy t nh s : 1273 /2008/Q -UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Thanh Hoá). Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng: 1. Ph m vi áp d ng: Quy nh này qui nh m c thu, ch thu n p, qu n lý s d ng th y l i phí và ti n s d ng nư c t công trình th y l i c a các t ch c, h gia ình, cá nhân dùng nư c t công trình th y l i theo Ngh nh 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 và Ngh nh s 154/2007/N -CP c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 143/2003/N -CP. 2. i tư ng áp d ng: 2.1. T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng nư c, làm d ch v t công trình th y l i cho m c ích s n xu t nông nghi p ph i n p th y l i phí . 2.2. T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng nư c, làm d ch v t công trình th y l i cho m c ích không ph i s n xuât nông nghi p ph i n p ti n s d ng nư c. i u 2. Gi i thích t ng . 1. "Th y l i phí" là phí d ch v v nư c thu t t ch c, h gia ình , cá nhân s d ng nư c ho c làm d ch v t công trình th y l i cho m c ích s n xu t nông nghi p nh m bù p ph n chi phí cho vi c qu n lý, duy tu, b o dư ng và b o v công trình th y l i. 2. "Ti n s d ng nư c" là giá ti n trong h p ng d ch v v nư c thu t t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng nư c ho c làm d ch v t công trình th y l i ngoài m c ích s n xu t nông nghi p. 3. Th y l i phí và ti n s d ng nư c ư c thu b ng ng Vi t nam.
  3. Chương 2: QUI NNH C TH i u 3. M c thu thu l i phí i v i t tr ng lúa, cói, t tr ng rau, màu, cây công nghi p ng n ngày và tr ng cây v ông do doanh nghi p th y nông tr c ti p ph c v tư i, tiêu. 1. M c thu thu l i phí iv i t tr ng lúa, cói. ơn v : 1.000 ng /ha TT Vùng và bi n pháp công trình V chiêm V Hè thu V Mùa 1 Mi n núi -Tư i tiêu b ng ng l c 650 600 -Tư i tiêu b ng tr ng l c 600 560 -Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng 630 500 l c 2 ng b ng -Tư i tiêu b ng ng l c 740 710 690 -Tư i tiêu b ng tr ng l c 710 680 660 -Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng 720 690 670 l c 2. M c thu thu l i phí i v i s n xu t mu i b ng 2% giá tr mu i thành phNm. Trư ng h p tư i, tiêu ch ng m t ph n thì thu b ng 60% m c cơ b n tương ng. Trư ng h p t o ngu n nư c tư i, m ư ng nư c tiêu thu b ng 50% m c thu cơ b n tương ng. Trư ng h p l i d ng thu tri u tư i, tiêu thu b ng 70% m c tư i, tiêu b ng tr ng l c vùng không ch u nh hư ng thu tri u. Trư ng h p ph i bơm nư c tư i 2 b c, 3 b c ho c bơm 1 b c nhưng có c t nư c cao >=10 m c t nư c thì thu b ng 120 % m c thu cơ b n tương ng. Trư ng h p tư i b ng ngu n khác, tiêu b ng bơm i n thu b ng 50% m c thu tư i tiêu ch ng b ng bơm i n. 3) Di n tích tr ng rau, màu, cây công nghi p ng n ngày m c thu b ng 40% m c thu tư i tiêu cho lúa. 4) Di n tích tr ng cây v ông:
  4. M c thu b ng 50% m c thu tư i tiêu cho lúa tương ng v i các hình th c tư i tiêu. 5. Ph m vi tính thu thu l i phí quy nh t i m c 1, 2, 3, 4 nêu trên ư c tính t công trình u m i n c ng u kênh c a h p tác xã qu n lý. M c thu thu l i phí n i ng trong ph m vi xã ho c t ch c dùng nư c (t c ng u kênh c a xã, HTX n m t ru ng), do xã ho c t ch c dùng nư c xây d ng m c thu trình H ND xã quy t nh. i u 4. M c thu th y l i phí các công trình th y l i do xã, HTX tr c ti p qu n lý. Công trình th y l i do xã, HTX tr c ti p qu n lý bao g m công trình do ngân sách nhà nư c u tư, công trình do xã, HTX t b toàn b v n ho c ơc h tr m t ph n t ngân sách nhà nư c xây d ng sau ó giao l i cho xã, HTX tr c ti p qu n lý, khai thác và b o v . 1. M c thu thu l i phí iv i t tr ng lúa, cói như sau: ơn v : 1.000 ng /ha TT Vùng và bi n pháp công trình V chiêm V Hè thu V Mùa 1 Mi n núi -Tư i tiêu b ng ng l c 420 390 -Tư i tiêu b ng tr ng l c 390 360 -Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng 410 325 l c 2 ng b ng -Tư i tiêu b ng ng l c 480 460 450 -Tư i tiêu b ng tr ng l c 460 440 430 -Tư i tiêu b ng tr ng l c và k t h p ng 470 450 435 l c 2. M c thu thu l i phí i v i s n xu t mu i b ng 2% giá tr mu i thành phNm 3. Ph m vi tính thu thu l i phí quy nh t i m c 1, 2 nêu trên ư c tính t công trình u m i n h t kênh chính. M c thu thu l i phí n i ng (t kênh chính n m t ru ng) trong ph m vi xã ho c t ch c dùng nư c, do HTX, t ch c dùng nư c xây d ng m c thu trình H ND xã quy t nh. S thu th y l i phí ph i m tài kho n riêng và ch ư c dùng cho chi phí qu n lý, duy tu, s a ch a các công trình th y l i theo qui nh c a pháp lu t.
  5. i u 5. M c thu ti n nư c i v i t ch c, cá nhân s d ng nư c ho c làm d ch v t công trình thu l i ph c v cho các m c ích không ph i s n xu t nông nghi p, c th như sau: Thu theo các bi n pháp công trình TT Các i tư ng dùng nư c ơn v tính Bơm H , p i n kênh , c ng 1 C p nư c cho s n xu t công nghi p, ti u ng/m3 870 430 th công nghi p 2 C p nư c cho nhà máy nư c sinh ho t, ng/m3 500 250 chăn nuôi 3 C p nư c tư i cho cây công nghi p dài ng/m3 460 400 ngày, cây ăn qu , hoa, cây dư c li u 4 C p nư c nuôi tr ng thu s n ng/m3 420 300 2 ng/m m t thoáng 620 5 -Nuôi tr ng thu s n t i công trình h % giá tr s n lư ng 9% ch a nư c thu l i -Nuôi cá bè 9% 6 V n t i qua âu thuy n, c ng, pc ah th ng thu l i: -Thuy n, sà lan ng/t n/lư t 2.500 2.500 -Các lo i bè ng /t n /lư t 850 850 7 S d ng nư c t công trình thu l i % giá tr s n lư ng 11% 11% phát i n i n thương phNm 8 S d ng công trình thu l i kinh % t ng giá tr doanh 13% doanh du l ch, nghi mát, an dư ng, gi i thu trí (k c kinh doanh sân gôn, nhà hàng, casino ) i u 6. i u ch nh m c thu th y l i phí, ti n nư c. M c thu th y l i phí và ti n nư c ư c i u ch nh khi h s trư t giá l n hơn 20% so v i th i i m ban hành quy nh này. i u 7. i tư ng mi n và không ư c mi n thu l i phí. 1. Mi n thu l i phí i v i: + H gia ình, cá nhân có t, m t nư c dùng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i trong h n m c giao t nông nghi p, bao g m: t
  6. do nhà nư c giao, ư c th a k , cho, t ng, nh n chuy n như ng h p pháp, k c ph n di n tích t 5% công ích do a phương qu n lý mà các h gia ình, cá nhân ư c giao ho c u th u quy n s d ng; + a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư ư c mi n thu l i phí i v i toàn b di n tích t, m t nư c dùng vào nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i; không phân bi t trong hay ngoài h n m c giao t. 2. Không mi n thu l i phí i v i: + Di n tích t vư t h n m c giao cho h gia ình, cá nhân; + Các doanh nghi p ho t ng cung c p nư c cho s n xu t công nghi p, tiêu nư c cho s n xu t công nghi p, nư c c p cho các nhà máy nư c s ch, thu i n, kinh doanh du l ch, v n t i qua c ng, âu thuy n và các ho t ng khác ư c hư ng l i t công trình thu l i; + Các t ch c, cá nhân n p thu l i phí cho t ch c h p tác dùng nư c theo tho thu n ph c v cho ho t ng c a các t h p tác dùng nư c t v trí c ng u kênh c a h p tác dùng nư c n m t ru ng.. i u 8. Thanh toán th y l i phí và ti n nư c. 1. Th y l i phí và ti n nư c ph i thu, n p trên cơ s h p ng, nghi m thu gi a h dùng nư c (HTX ho c t ch c dùng nư c) và ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i. H dùng nư c ph c v s n xu t nông nghi p ph i n p th y l i phí, ti n nư c ch m nh t là 1 tháng sau khi thu ho ch, các i tư ng khác thanh toán theo h p ng ký k t. 2. Doanh nghi p thu nông khai thác công trình th y l i, xã, HTX t ch c thu thu l i phí; UBND các c p có trách nhi m ôn c ngư i s d ng nư c, h dùng nư c n p y và k p th i thu l i phí, ti n nư c cho các doanh nghi p qu n lý khai thác công trình thu l i. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a các c p, các ngành, các t ch c, h dùng nư c. 1. UBND t nh phê duy t k ho ch thu, chi th y l i phí và ti n nư c i v i các doanh nghi p thu nông khai thác công trình th y l i. 2. UBND huy n, th xã, thành ph phê duy t k ho ch thu, chi th y l i phí và ti n nư c i v i các xã, HTX có công trình th y l i ư c giao tr c ti p qu n lý khai thác. 3. S Nông nghi p & PTNT ch trì ph i h p v i S Tài chính và K ho ch và u tư hàng năm t ng h p k ho ch s n xu t c a các doanh nghi p, các a phương xây
  7. d ng k ho ch thu th y l i phí trên ph m vi toàn t nh, cân i thu chi tài chính trình UBND t nh quy t nh. 4. UBND các huy n, th xã, thành ph có trách nhi m ch o các xã thu th y l i phí và ti n nư c úng qui nh; trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng vư ng m c vư t thNm quy n, t ng h p báo cáo v S Tài chính và S Nông nghi p & PTNT ư c xem xét gi i quy t. 5. S Nông nghi p &PTNT và s Tài chính căn c vào qui nh này ban hành hư ng d n liên ngành các a phương th c hi n; gi i quy t nh ng phát sinh vư ng m c trong quá trình th c hi n, t ng h p báo cáo UBND t nh gi i quy t (n u vư t thNm quy n) 6. Nghiêm c m m i hành vi gian l n, n n n, chi m d ng và s d ng sai m c ích th y l i phí và ti n nư c. M i vi ph m v th y l i phí, ti n nư c u ph i x lý theo pháp lu t. 7. Quy nh này làm cơ s ngân sách c p bù cho các t ch c, cá nhân qu n lý h th ng công trình thu l i ph c v nư c s n xu t nông nghi p cho các i tư ng ư c mi n thu; là cơ s thu ti n s d ng nư c cho các i tư ng không vì m c ích s n xu t nông nghi p theo Ngh nh 154/2007/N -CP ngày 15/10/2007 c a Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản