Quyết định số 128/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 128/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu biên chế giáo dục đào tạo và dạy nghề năm học 2002-2003 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 128/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ GIÁO DỤC DÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2002 - 2003” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 128/2001/QĐ-UB ngày 17/12/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức, biên chế, quỹ tiền lương, tiền công các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề năm học 2002- 2003 cho các đơn vị của Thành phố: (Có bảng phân bổ chỉ tiêu biên chế kèm theo) Điều 2: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội, Chủ tịch UBND Quận, Huyện và các trường thuộc Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục đào tạo tiến hành việc tuyển dụng, bố trí, điều động giáo viên, nhân viên theo đúng các quy định hiện hành. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và các Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố liên quan thi hành quyết định này./. T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản