Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1287/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1287/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N ÀI TI NG NÓI VI T NAM N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 83/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a ài Ti ng nói Vi t Nam; Theo ngh c a T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam t i công văn s 276/ PT ngày 06 tháng 6 năm 2003 và công văn s 637/ PT ngày 14 tháng 11 năm 2003; ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 2398 BKH/VPT ngày 22 tháng 4 năm 2003, QUY T NH i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ài Ti ng nói Vi t Nam n năm 2010 v i nh ng n i dung chính sau ây : I. QUAN I M PHÁT TRI N VÀ M C TIÊU T NG QUÁT 1. Quan i m phát tri n : - Phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng i ôi v i qu n lý t t; ti p thu có ch n l c kinh nghi m th gi i, khu v c và phù h p v i i u ki n, phong t c, t p quán c a Vi t Nam, t ng bư c h i nh p khu v c và qu c t . - T ng bư c i m i công ngh phát thanh, hi n i hóa h th ng s n xu t chương trình, truy n d n phát sóng phát thanh, m b o ài Ti ng nói Vi t Nam gi vai trò u t u trong h th ng phát thanh toàn qu c. - Phát tri n s nghi p phát thanh g n li n v i nâng cao ph m ch t chính tr , trình chuyên môn và t ng bư c c i thi n i s ng c a cán b , viên ch c c a ài Ti ng nói Vi t Nam; ph i h p ch t ch v i các B , ngành liên quan và các a phương th c hi n quy ho ch phát tri n chung c a h th ng phát thanh toàn qu c. 2. M c tiêu t ng quát :
  2. - Xây d ng ài Ti ng nói Vi t Nam tr thành m t ài qu c gia m nh, có uy tín cao trong khu v c và qu c t ; làm t t nhi m v cung c p thông tin, tuyên truy n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, là di n àn dân ch c a nhân dân, góp ph n nâng cao i s ng văn hóa, tinh th n c a nhân dân; tăng cư ng thông tin i ngo i, m b o h i nh p thông tin trong khu v c và qu c t , ph c v c l c cho s nghi p i m i, công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. - Ti p t c i m i, nâng cao ch t lư ng các chương trình trên sóng phát thanh, chú tr ng các chương trình phát thanh ti ng dân t c ít ngư i; tăng cư ng ch t lư ng ph sóng phát thanh, ti p t c ph sóng các vùng lõm, c bi t là các vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o. - Ph i h p ch t ch v i các ài phát thanh a phương trong vi c phát tri n phương ti n thu nghe, h th ng truy n thanh cơ s , ài công c ng và trong vi c s n xu t chương trình, truy n d n, ph sóng, góp ph n quan tr ng phát tri n toàn di n h th ng phát thanh hi n i g n li n v i t ch c ào t o, phát tri n ngu n nhân l c có ch t lư ng cao trong h th ng phát thanh. II. NH HƯ NG VÀ M C TIÊU PHÁT TRI N C TH 1. N i dung chương trình : - Thông tin trung th c, chính xác, khách quan, nhanh nh y, k p th i, sinh ng; không ng ng nâng cao hi u qu c a thông tin phát thanh trong i s ng xã h i, m b o vai trò nh hư ng và hư ng d n dư lu n xã h i. - Hoàn thi n và tăng thêm các h chương trình phát thanh, chú tr ng nâng cao ch t lư ng n i dung các h chương trình, i vào chi u sâu và toàn di n, áp ng nhu c u thông tin c a m i i tư ng thính gi . - Tăng th i lư ng, nâng cao ch t lư ng n i dung chương trình, áp ng nhu c u thông tin và m c tiêu giáo d c c ng ng, nh t là i v i vùng ng bào dân t c thi u s . - Tăng cư ng phát thanh i ngo i, t p trung vào tuyên truy n ư ng l i i ngo i c a Vi t Nam, ph n ánh công cu c xây d ng phát tri n c a nhân dân Vi t Nam; tăng cư ng h p tác qu c t , phát tri n có tr ng i m các cơ quan thư ng trú nư c ngoài, m b o thông tin qu c t nhanh nh y, chính xác, h p d n. - m b o n năm 2010, ài Ti ng nói Vi t Nam có 6 h chương trình phát thanh (4 h in i và 2 h i ngo i), v i t ng th i lư ng phát sóng 159 gi 30 phút/ngày ( i n i 112 gi 30 phút/ngày, i ngo i 47 gi /ngày), g m : H Th i s - Chính tr t ng h p (VOV1) : 19 - 24 gi /ngày; H Văn hóa và i s ng xã h i (VOV2); 18 - 24 gi /ngày; H Âm nh c - Thông tin - Gi i trí (VOV3) : 34 gi /ngày; H ti ng dân t c thi u s (VOV4); 15 - 29 gi 30 phút/ngày; H i ngo i dành cho ngư i nư c ngoài Vi t Nam (VOV5); 10 gi /ngày; H i ngo i dành cho các khu v c, các nư c trên th gi i (VOV6 - g m nhi u phân h ); t ng th i lư ng là 37 gi /ngày. 2. S n xu t chương trình :
  3. - y m nh vi c nghiên c u, ng d ng công ngh k thu t s và công ngh m ng máy tính âm thanh trong vi c s n xu t chương trình; xây d ng mô hình s n xu t chương trình phù h p v i t ch c h chương trình m i; th ng nh t v công ngh , quy mô và th c hi n s hóa h th ng lưu tr âm thanh. - Xây d ng T h p Biên t p - K thu t phát thanh - Trung tâm s n xu t chương trình theo công ngh phát thanh hi n i t i Hà N i; t ng bư c u tư xây d ng các h th ng s n xu t chương trình v i quy mô phù h p t i các cơ quan thư ng trú c a ài Ti ng nói Vi t Nam; xây d ng m ng k t n i di n r ng gi a Trung tâm Hà N i v i các cơ quan thư ng trú và các ài a phương; phát tri n nhà hát phát thanh Vi t Nam. - Tăng cư ng kh năng trao i thông tin, chương trình v i các ài a phương và các ài nư c ngoài; tăng th i lư ng phát thanh tr c ti p t i phòng thu và t các a i m có s ki n thông qua xe thu lưu ng và cơ s h t ng vi n thông lên 30% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. 3. Truy n d n và phát sóng : - K t h p nhi u phương th c truy n d n, phát sóng nh m m r ng và nâng cao ch t lư ng ph sóng i n i; u tư, nâng c p, m r ng h th ng phát sóng i ngo i b ng sóng ng n k t h p phát sóng tr c ti p qua v tinh; tăng cư ng th i lư ng và s ng phát tri n trên m ng Internet, báo i n t b ng công ngh ''online'' và ''off line''. - Ti p t c th c hi n Quy ho ch truy n d n và phát sóng phát thanh ã ư c phê duy t, có i u ch nh, b sung phù h p v i th c t . Tăng cư ng h th ng truy n d n và phát sóng tương ng v i s h chương trình phát thanh, áp ng yêu c u truy n t i, trao i các chương trình phát thanh. - Ph sóng i n i : n năm 2010 ph sóng ư c 97% dân s c nư c, n nh c ngày và êm, ti n t i ph sóng 100% dân s c nư c; t p trung m r ng, nâng cao ch t lư ng ph sóng các vùng mi n núi phía B c, mi n Trung, Tây Nguyên, khu v c qu n o Trư ng Sa và thi t l p m ng ài FM m t t n s d c ư ng qu c l 1A, ư ng H Chí Minh; u tư nâng c p, m r ng h th ng phát sóng i n i tương ng v i các h chương trình VOV1, VOV2, VOV3 và VOV4. - Ph sóng i ngo i : tăng cư ng m ng phát sóng FM chương trình VOV5 t i các a bàn tr ng i m dành cho ngư i nư c ngoài Vi t Nam; ti p t c thuê nư c th 3 phát sóng ng n n các nư c, các khu v c xa, m r ng vùng ph sóng phát tr c ti p t Vi t Nam qua v tinh; c i thi n ch t lư ng ph sóng hi n có b ng cách thay th thi t b phù h p n năm 2010 ph sóng i ngo i (VOV6) t i h u h t các khu v c quan tr ng trên th gi i. 4. ào t o ngu n nhân l c : - ào t o, xây d ng i ngũ cán b chuyên môn lành ngh theo hư ng '' i t t ón u''; ào t o l i cán b , công ch c, viên ch c áp ng yêu c u c a phát thanh hi n i. - n năm 2010 : có 10% cán b qu n lý, phóng viên, biên t p, k thu t viên t trình trên i h c, 75 - 80% có trình chuyên môn i h c, 30 - 40% có ngo i ng (trong ó 10 - 15% nghe, nói, giao ti p thông th o), 90% có trình tin h c; 100% cán b qu n lý có trình chính tr
  4. trung, cao c p; tuy n d ng b sung thay th 25 - 30% t ng s cán b , công ch c, nhân viên c a ài và th c hi n t t vi c luân chuy n cán b . 5. K ho ch tài chính : - Xây d ng cơ ch t ch tài chính, hoàn ch nh c u trúc t ch c qu n lý tài chính, t ng bư c th c hi n phân c p qu n lý tài chính trong n i b ài Ti ng nói Vi t Nam. - Xây d ng h th ng các ch tiêu, nh m c thu chi tài chính làm công c o lư ng và ki m tra vi c th c hi n quy ho ch dài h n và k ho ch hàng năm. - Tăng thu s nghi p, ti n t i b o m m t ph n trong chi s nghi p phát thanh b ng cách m r ng th i lư ng, nâng cao ch t lư ng các chương trình qu ng cáo và phát tri n m nh các ho t ng d ch v khác phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ài. 6. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh : - y m nh công tác nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , t p trung gi i quy t nh ng v n b c xúc c a ài và tham gia gi i quy t nh ng v n chung c a h th ng phát thanh c nư c; trong ó chú ý các v n v : nâng cao ch t lư ng n i dung chương trình, ng d ng và phát huy hi u qu s d ng k thu t - công ngh hi n i trong s n xu t chương trình, truy n d n phát sóng, phương ti n thu nghe nh m áp ng nhu c u thông tin ngày càng cao c a nhân dân, t ng bư c h i nh p phát thanh khu v c và qu c t . - m b o n năm 2005 làm ch công ngh s n xu t chương trình hi n i, sau năm 2005 t s n xu t các ph n m m biên t p âm thanh; n năm 2010 làm ch công ngh ch t o máy thu thanh s , sau năm 2010 làm ch công ngh máy phát thanh k thu t s . 7. Phát tri n d ch v : - C ng c t ch c và tăng cư ng năng l c c a Trung tâm d ch v qu ng cáo; m r ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng qu ng cáo theo úng pháp lu t, ti n t i xây d ng chi n lư c qu ng cáo linh ho t phù h p kinh t th trư ng; tăng ngu n thu t d ch v văn hóa, k thu t, ào t o. - Phát tri n, m r ng h ''âm nh c - thông tin - gi i trí'' theo hư ng khai thác và huy ng các thành ph n kinh t trong xã h i tham gia tài tr , h tr và qu ng cáo trên sóng phát thanh, phù h p v i n i dung, tính ch t và ph m vi c a h chương trình . 8. Phương ti n thu nghe : - T nay n năm 2005, t p trung s n xu t máy thu thanh k thu t analog, áp ng yêu c u c a nhân dân v thi t b thu nghe. Sau năm 2005, u tư nghiên c u, nh p kh u dây chuy n s n xu t máy thu thanh k thu t s phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam, sau năm 2010 có th m r ng th trư ng máy thu thanh k thu t s .
  5. - n năm 2010; 100% h dân có ít nh t m t radio nghe chương trình phát thanh c a ài Ti ng nói Vi t Nam. III. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. Xây d ng, hoàn thi n cơ ch , chính sách : - i m i, b sung cơ ch , chính sách liên quan n phát tri n ài Ti ng nói Vi t Nam phù h p v i pháp lu t và s phát tri n c a h th ng phát thanh Vi t Nam; ch , chính sách i v i ngư i làm phát thanh; chính sách xã h i hóa phát thanh và h p tác qu c t v phát thanh. - Xây d ng các quy nh v t ch c, v tiêu chu n cán b , v m i quan h c a ài Ti ng nói Vi t Nam v i các b , ngành và v i các t ch c phát thanh qu c t . - Ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c xây d ng i u l , ti n t i xây d ng Pháp l nh v Phát thanh; ph i h p ch t ch v i các B , ngành liên quan và a phương xây d ng và th c hi n Quy ho ch phát thanh trong toàn qu c. 2. i m i t ch c b máy : - Xây d ng và hoàn thi n t ch c b máy ài Ti ng nói Vi t Nam theo ch c năng và nhi m v ư c giao; c ng c , n nh kh i k thu t, i m i t ch c và công tác qu n lý kh i biên t p, kh i ào t o, kh i doanh nghi p cho phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam và xu th phát tri n c a phát thanh hi n i. 3. Phát tri n ngu n nhân l c : - T ng bư c tiêu chu n hóa i ngũ cán b , công ch c; xây d ng cơ c u ngu n nhân l c phát thanh phù h p v i ch c năng, nhi m v ài Ti ng nói Vi t Nam và th c t phát tri n c a h th ng phát thanh Vi t Nam. - Xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c phù h p v i trình phát tri n c a lĩnh v c phát thanh; c i ti n hình th c và nâng cao ch t lư ng ào t o, k t h p các hình th c ào t o trong nư c và ngoài nư c v i m t t l h p lý. - n năm 2010 : tuy n b sung, ào t o, b i dư ng v lý lu n chính, ngo i ng , tin h c và nghi p v thay th 25 - 30% t ng s cán b , công ch c, nhân viên c a ài; chú tr ng ào t o, b i dư ng, ch ng ngu n cán b qu n lý t c p phòng, ban tương ương tr lên. 4. Nghiên c u phát tri n và i m i công ngh : - Tri n khai các tài nghiên c u khoa h c liên quan n vi c : ho ch nh chi n lư c phát tri n công ngh m i; ng d ng, ch t o thi t b phát thanh s và công ngh s n xu t chương trình phát thanh hi n i; ng d ng truy n thông a phương ti n và công ngh tin h c trong lĩnh v c phát thanh.
  6. - Nghiên c u k thu t o lư ng hi n i, xây d ng các tiêu chu n, quy ch k thu t ph c v qu n lý nhà nư c, qu n lý ngành; tri n khai ng d ng công ngh s , công ngh thông tin trong vi c b o t n các di s n văn hóa dân t c, các tư li u l ch s v âm thanh do ài Ti ng nói Vi t Nam qu n lý; ph i h p nghiên c u, ch t o và c i ti n m t s thi t b i n t . - Nghiên c u, kh o sát vùng ph sóng trên toàn qu c làm cơ s i u chuy n m t s thi t b phát sóng áp ng yêu c u, tăng hi u qu s d ng. 5. y m nh h p tác qu c t : - Tăng cư ng h p tác v i các t ch c phát thanh qu c t , khu v c và các t ch c phát thanh ã có m i quan h truy n th ng; ch ng tham gia và phát huy vai trò c a ài trong các t ch c phát thanh qu c t . - y m nh vi c trao i các chương trình phát thanh, các ho t ng thông tin i ngo i và qu ng bá cho ài Ti ng nói Vi t Nam. - Tranh th t i a s h tr v chuyên môn, nghi p v , tài chính c a các nư c và các t ch c qu c t phát tri n ài Ti ng nói Vi t Nam và h th ng phát thanh Vi t Nam. 6. T ch c s n xu t kinh doanh : - S p x p l i các doanh nghi p nh m nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh phù h p v i tình hình m i, ph c v t t nhi m v chính tr và thích ng ư c v i cơ ch th trư ng. - T p trung s n xu t m t s thi t b thay th nh p kh u như : thi t b phát sóng, thi t b thu phát chuyên d ng, thi t b tr m truy n thanh cơ s , thi t b phát thanh k thu t s v.v... 7. Huy ng các ngu n v n th c hi n Quy ho ch : - Trên cơ s các n i dung quy ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, ài Ti ng nói Vi t Nam s p x p th t ưu tiên các d án trong t ng giai o n và ti n hành xây d ng, phê duy t, t ch c th c hi n các d án ó theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - Ngu n v n u tư th c hi n quy ho ch ch y u ư c c p t ngân sách nhà nư c và m t ph n t các ho t ng kinh doanh, d ch v , ho t ng s nghi p có thu, các ngu n vi n tr c a nư c ngoài và các t ch c qu c t . - Căn c kh năng huy ng và cân i các ngu n v n trong t ng th i kỳ b trí, l p k ho ch hàng năm, 5 năm nh m th c hi n ư c các m c tiêu ã ra. M c kinh phí th c hi n quy ho ch s ư c xác nh khi xem xét t ng d án c th và b trí theo k ho ch ngân sách hàng năm. - ài Ti ng nói Vi t Nam ph i h p ch t ch v i các b , ngành liên quan xu t các bi n pháp thu hút các ngu n v n trong và ngoài nư c ph c v cho vi c th c hi n quy ho ch.
  7. 8. ài Ti ng nói Vi t Nam có trách nhi m ch ng th c hi n : - Ch trì, ph i h p v i các ài a phương th ng nh t v nguyên t c phân công, ph i h p và h tr trong s n xu t các chương trình phát thanh trên cơ s s d ng t i a các l i th c a ài qu c gia và các ài a phương, m b o có ch t lư ng cao, k p th i, toàn di n, phong phú, a d ng, không b trùng l p v n i dung ( c bi t là các chương trình áp ng yêu c u chung trên toàn qu c và áp ng các yêu c u riêng b ng ti ng dân t c thi u s ). - Ch trì, ph i h p v i các ài a phương th ng nh t v nguyên t c ph i h p và h tr khai thác, s d ng các ài phát sóng phát thanh c a các ài a phương nh m m r ng di n ph sóng các chương trình phát thanh c a ài Qu c gia trên toàn qu c. - Ch trì, ph i h p v i các ài a phương trong vi c ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v chuyên ngành phát thanh; hư ng d n các ài a phương v nghi p v và k thu t phát thanh, m b o tính th ng nh t, ng b trong h th ng phát thanh toàn qu c. - Ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin và các ài a phương nghiên c u, xây d ng mô hình t ch c, qu n lý ho t ng phù h p v i các ài truy n thanh c p qu n/huy n/xã/phư ng và các chính sách có liên quan n s nghi p phát thanh, truy n thanh trong c nư c. - Ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông và các ài a phương nghiên c u, xu t hoàn ch nh các m ng ài phát sóng phát thanh; nghiên c u, ng d ng các k thu t công ngh tiên ti n, hi n i trong lĩnh v c phát thanh; tham gia xây d ng và t ch c th c hi n các tiêu chu n, quy trình, quy ph m chuyên môn, nghi p v và nh m c kinh t - k thu t, công ngh tiên ti n v phát thanh. - Ph i h p v i các ngành liên quan như truy n hình, vi n thông nh m s d ng t i a các cơ s h t ng k thu t hi n có trong truy n d n và phát sóng các chương trình phát thanh theo nguyên t c : ài Ti ng nói Vi t Nam ch u tư vào các h ng m c k t n i t t i tr s cơ quan, ơn v c a ài. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan Trung ương và a phương ánh giá toàn di n hi u qu u tư m t s d án quan tr ng c a ài Ti ng nói Vi t Nam trong th i gian qua làm cơ s b sung, hoàn thi n các bi n pháp tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n c a ài. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. T ng giám c ài Ti ng nói Vi t Nam, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Văn hóa - Thông tin, N i v , Ngo i giao, Xây d ng, Công an, Qu c phòng, Bưu chính, Vi n thông, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG CHÍNH PH
  8. - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, PHÓ TH TƯ NG - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, - y ban Văn hóa giáo d c, Thanh, thi u niên Ph m Gia Khiêm và Nhi ng c a Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, các ơn v tr c thu c, - Lưu : VX (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản