Quyết định số 1288/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 1288/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1288/QĐ-BCN về việc Đính chính Thông tư số 03/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1288/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1288/Q -BCN Hà N i, ngày 17 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 03/2006/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Cơ khí, Luy n kim và Hoá ch t, QUY T NNH i u 1. ính chính Thông tư s 03/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p (hư ng d n xu t khNu, nh p khNu v t li u n công nghi p và nh p khNu Nitrat Amôn hàm lư ng cao) như sau: 1. V th t các m c: ã in: “M c 7, 8, 9”. ính chính: do ánh s thi u m c 6 nên i l i th t các m c trên thành “6, 7, 8”. 2. V m c b c a i m 9 (theo ánh s cũ) là m c b c a i m 8 theo ính chính m c 1 i u 1 nêu trên. ã in: “b) Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 5 năm 2006...”. ính chính: “Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo...”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Xuân Thuý
Đồng bộ tài khoản