Quyết định số 1288/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 1288/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Ban Thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động kiêm Thanh tra kỹ thuật an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra lao động thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1288/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH H CHÍ MINH VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1288/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P THANH TRA S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TR C THU C S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I TRÊN CƠ S SÁP NH P BAN THANH TRA K THU T AN TOÀN VÀ B O H LAO NG KIÊM THANH TRA K THU T AN TOÀN N I HƠI VÀ BÌNH CHNU ÁP L C THÀNH PH H CHÍ MINH VÀ THANH TRA LAO NG THÀNH PH . CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Căn c Ngh nh s 31/2006/N -CP ngày 29 tháng 03 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Lao ng - Thương binh và Xã h i; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i Công văn s 01/CV-TC ngày 08 tháng 01 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 147/TTr-SNV ngày 14 tháng 02 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i tr c thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i trên cơ s sáp nh p Ban Thanh tra K thu t an toàn và b o h lao ng kiêm Thanh tra k thu t an toàn n i hơi và bình ch u áp l c thành ph H Chí Minh ( ư c thành l p theo Quy t nh s 255/Q -UB ngày 22 tháng 9 năm 1979 c a y ban nhân dân thành ph ) và Thanh tra Lao ng thành ph ( ư c thành l p theo Quy t nh s 63/Q -UB ngày 13 tháng 3 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph ). Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i thu c h th ng t ch c Thanh tra chuyên ngành Lao ng-Thương binh và Xã h i, có trách nhi m giúp Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i. Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch u s hư ng d n v công tác, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra thành ph và nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B Lao ng-Thương binh và Xã h i.
  2. Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, kinh phí ho t ng ư c c p t Ngân sách Nhà nư c. Tr s t t i s 159 Pasteur, qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 2. Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i th c hi n nhi m v và quy n h n t i i u 28 c a Lu t Thanh tra, i u 17 và i u 18 c a Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; i u 13, i u 14, i u 17, i u 18 c a Ngh nh s 31/2006/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Lao ng-Thương binh và Xã h i. i u 3. T ch c b máy và biên ch c a Thanh tra S Lao ng- Thương binh và Xã h i Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i do Chánh Thanh tra ph trách, các Phó Chánh Thanh tra giúp vi c và các Thanh tra viên theo quy nh c a pháp lu t. Chánh Thanh tra S do Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra thành ph ; các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. T ch c b máy c a Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i ư c xác nh theo nguyên t c tinh g n, ho t ng có hi u l c, hi u qu ; biên ch c a Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i ư c tính trong t ng biên ch hành chính c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i do y ban nhân dân thành ph giao. Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i có trách nhi m ch o Chánh Thanh tra S ti n hành xây d ng Quy ch T ch c và ho t ng trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 255/Q -UB ngày 22 tháng 9 năm 1979 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Ban Thanh tra K thu t an toàn và b o h lao ng kiêm Thanh tra k thu t an toàn n i hơi và bình ch u áp l c thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 63/Q -UB ngày 13 tháng 3 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Thanh tra Lao ng thành ph . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Chánh Thanh tra S Lao ng-Thương binh và Xã h i và Th trư ng cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. CH TNCH Nơi nh n: Như i u 5; B Lao ng - Thương binh và Xã h i; B N iv ; Văn phòng Chính ph ; T ng Thanh tra Chính ph ; Lê Hoàng Quân Thư ng tr c Thành y; Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; y ban nhân dân thành ph ; y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; Các oàn th thành ph ; Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; Công an thành ph (PC13); Kho b c Nhà nư c thành ph ; VPH -UB: Các PVP; T VX, NC, PC; Lưu :VT, (VX/Nh) D.
Đồng bộ tài khoản