Quyết định số 1292/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 1292/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện khoa học quân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1292/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1292/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHO HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6091/BGDĐT- GDĐH ngày 21 tháng 7 năm 2009 về việc giáo nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Khoa học quân sự, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Học viện Khoa học quân sự. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Học viện Khoa học quân sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Thiện Nhân
Đồng bộ tài khoản