Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
433
lượt xem
169
download

Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh” do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 13/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2004 QUY T NH V VI C BAN HÀNH “ NH M C D TOÁN B O QU N, TU B VÀ PH C H I DI TÍCH L CH S - VĂN HÓA, DANH LAM TH NG C NH” B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và các Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 05 năm 2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 c a Chính ph ; Căn c Công văn s 384/BXD-KTTC ngày 29 tháng 03 năm 2004 c a B Xây d ng th ng nh t B Văn hóa - Thông tin ban hành ưa vào áp d ng t p “ nh m c d toán b o qu n, tu b và ph c h i di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh”; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này nh m c d toán b o qu n, tu b và ph c h i di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh. i u 2. nh m c d toán b o qu n, tu b và ph c h i di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh là căn c xây d ng ơn giá, l p d toán cho các d án, công trình b o qu n, tu b và ph c h i di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. T ch c, cá nhân xây d ng ơn giá, l p d toán b o qu n, tu b và ph c h i di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Ph m Quang Ngh FILE Ư C ÍNH KÈM THEO VĂN B N Dinh muc
Đồng bộ tài khoản