Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
7
download

Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 13/2008/QĐ-BKHCN Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P KHOA H C VÀ CÔNG NGH " B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh đ nh s 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Căn c Thông tư s 17/2004/TT-BKHCN ngày 13/7/2004 c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n công tác thi đua khen thư ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ; Xét đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p khoa h c và công ngh ". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 334/TCCB ngày 30 tháng 5 năm 1994 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c ban hành tiêu chu n t ng thư ng huy chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ”. Đi u 3. V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B , H i đ ng Thi đua Khen thư ng B , Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Hoàng Văn Phong - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ;
  2. - S KH&CN các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp - Các đơn v thu c B KH&CN; - Lưu: VT, TCCB. QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P KHOA H C VÀ CÔNG NGH " (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh v nguyên t c, đ i tư ng, tiêu chu n, h sơ, th m quy n và quy trình xét t ng k ni m chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ”. Đi u 2. K ni m chương 1. K ni m chương "Vì s nghi p khoa h c và công ngh " (sau đây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B Khoa h c và Công ngh đ ghi nh n công lao c a các cá nhân có nhi u đóng góp đ i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi t Nam. 2. K ni m chương có hình dáng, kích c , màu s c th hi n đ c trưng c a lĩnh v c khoa h c và công ngh và phù h p v i quy đ nh chung c a Nhà nư c. Kèm theo K ni m chương là Gi y ch ng nh n K ni m chương c a B Khoa h c và Công ngh . Đi u 3. Nguyên t c xét t ng 1. K ni m chương đư c xét t ng cho m i cá nhân m t l n. 2. Không xét t ng K ni m chương đ i v i các cá nhân đã đư c t ng Huy chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ” theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 334/TCCB ngày 30 tháng 5 năm 1994 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3. Vi c xét t ng K ni m chương đư c ti n hành hàng năm, đ m b o công b ng, dân ch , công khai. Chương 2.
  3. Đ I TƯ NG, TIÊU CHU N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG Đi u 4. Đ i tư ng xét t ng K ni m chương 1. Cá nhân đã và đang công tác t i các cơ quan, đơn v trong lĩnh v c khoa h c và công ngh , bao g m: t ch c nghiên c u khoa h c, t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , trư ng đ i h c, h c vi n, trư ng cao đ ng, t ch c d ch v khoa h c và công ngh , cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . 2. Cá nhân không công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh có nhi u đóng góp đ i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . 3. Cá nhân là ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có nhi u đóng góp đ i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . Đi u 5. Tiêu chu n, đi u ki n xét t ng K ni m chương 1. Đ i v i cá nhân công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh a. Cá nhân ph i có th i gian công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh t 20 năm tr lên đ i v i nam và 15 năm tr lên đ i v i n . b. Các trư ng h p đ c bi t khi xét t ng K ni m chương không yêu c u ph i đáp ng đ th i gian quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 5 Quy ch này; - Cá nhân đã đư c khen thư ng m t trong các danh hi u và hình th c khen thư ng sau: Huân chương Lao đ ng, Anh hùng Lao đ ng, Chi n sĩ thi đua toàn qu c, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú, Gi i thư ng Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh v khoa h c và công ngh , B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Gi i thư ng sáng t o khoa h c công ngh Vi t Nam; - Cá nhân có sáng ch ; cá nhân ch trì ít nh t m t chương trình, đ tài khoa h c c p nhà nư c, c p b đã đư c nghi m thu, đánh giá xu t s c và đã đư c áp d ng vào s n xu t, đ i s ng. - Các cá nhân đã hy sinh khi đang th c hi n nhi m v c a cơ quan, đơn v . c. Vi c quy đ i th i gian công tác khi xét t ng K ni m chương - M i năm đ t danh hi u chi n sĩ thi đua c p cơ s đư c quy đ i thành 1,5 năm đ tính thâm niên công tác. - M i năm đ t danh hi u chi n sĩ thi đua c p b , ngành, t nh, đoàn th Trung ương đư c quy đ i thành 3 năm đ tính thâm niên công tác.
  4. - M i năm công tác t i các đ a bàn có đi u ki n kinh t xã h i đ c bi t khó khăn đư c quy đ i thành 3 năm đ tính thâm niên công tác. Danh m c các đ a bàn có đi u ki n kinh t xã h i đ c bi t khó khăn theo quy đ nh c a Nhà nư c. - Th i gian công tác đ i v i cán b đương ch c đư c tính đ n th i đi m đ ngh xét t ng K ni m chương; đ i v i cán b đã ngh hưu đư c tính đ n ngày ngh hưu; đ i v i cán b đã t tr n trong quá trình công tác đư c tính đ n ngày t tr n. 2. Đ i v i cá nhân không công tác trong lĩnh v c khoa h c và Công ngh : a. Cán b công tác t i các cơ quan nhà nư c, đơn v vũ trang nhân dân, đơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p t Trung ương đ n đ a phương có nhi u đóng góp đ c bi t đ i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . b. Ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài và các cá nhân khác có nhi u đóng góp đ c bi t đ i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh . 3. Không xét t ng K ni m chương đ i v i cán b đang b cơ quan pháp lu t kh i t , đang thi hành án hình s , đang trong th i gian thi hành quy t đ nh k lu t v i hình th c t khi n trách tr lên ho c đang trong th i gian xem xét x lý k lu t. Đ i v i cán b đã b x lý k lu t ho c b k t án hình s thì ch đư c xét t ng K ni m chương sau 1 năm tính t th i đi m h t hi u l c c a quy t đ nh k lu t ho c h t th i h n thi hành án hình s . Khi tính thâm niên công tác ph i tr th i gian b k lu t và th i gian thi hành án hình s . Đi u 6. Quy n l i c a cá nhân đư c t ng K ni m chương 1. Đư c nh n K ni m chương “Vì s nghi p khoa h c và công ngh ” và gi y ch ng nh n K ni m chương c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 2. Đư c nh n ti n thư ng ho c hi n v t theo quy đ nh t i Lu t Thi đua Khen thư ng. Chương 3. TH T C, H SƠ XÉT T NG VÀ T CH C TRAO T NG K NI M CHƯƠNG Đi u 7. Th t c đ ngh xét t ng K ni m chương 1. Cá nhân công tác t i công tác đơn v thu c B Khoa h c và Công ngh do th trư ng đơn v đ ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương 2. Cá nhân công tác t i các cơ quan nhà nư c, đơn v vũ trang nhân dân, đơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p
  5. Trung ương do B trư ng, th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ho c ngư i đ ng đ u t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p Trung ương đ ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương. 3. Cá nhân công tác t i các cơ quan nhà nư c, đơn v vũ trang nhân dân, đơn v s nghi p công l p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p đ a phương do Giám đ c S Khoa h c và Công ngh đ ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương. 4. Cá nhân là ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài và các cá nhân khác có nhi u đóng góp đ c bi t đ i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi t Nam do ngư i có th m quy n quy đ nh t i m t trong các kho n 1, kho n 2, kho n 3 Đi u 7 Quy ch này đ ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng thư ng K ni m chương. Đi u 8. H sơ xét t ng K ni m chương 1. Báo cáo thành tích c a cá nhân theo m u quy đ nh t i Ph l c I c a Quy ch này. Báo cáo thành tích ph i có xác nh n c a th trư ng cơ quan, đơn v qu n lý tr c ti p. Đ i v i cá nhân quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u 4 Quy ch này, H sơ đ ngh xét t ng K ni m chương ph i có xác nh n c a cơ quan đ ngh xét t ng K ni m chương v nh ng đóng góp và thành tích đ c bi t đ i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi t Nam. Riêng đ i v i cá nhân là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, B Khoa h c và Công ngh s xin ý ki n c a các cơ quan có liên quan trư c khi quy t đ nh t ng K ni m chương. 2. Công văn đ ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh t ng K ni m chương c a th trư ng cơ quan, đơn v theo quy đ nh t i Đi u 7 Quy ch này. 3. Danh sách cá nhân đ ngh t ng K ni m chương theo m u quy đ nh t i Ph l c II c a Quy ch này. Đi u 9. T ch c trao t ng 1. Cơ quan, đơn v đ ngh t ng K ni m chương t ch c trao t ng K ni m chương theo quy đ nh hi n hành. 2. B Khoa h c và Công ngh ph i h p các cơ quan liên quan đ t ch c trao t ng K ni m chương cho các Lãnh đ o Đ ng, Nhà nư c, M t tr n và các đoàn th Trung ương; Lãnh đ o các b , ban ngành Trung ương; lãnh đ o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c y quy n đ các đơn v t ch c trao t ng.
  6. Chương 4. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 10. T ch c th c hi n 1. V T ch c cán b căn c quy đ nh t i Quy ch này ti p nh n, th m đ nh h sơ đ ngh xét t ng K ni m chương và trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh xem xét, quy t đ nh. 2. Sau khi có quy t đ nh t ng K ni m chương, V T ch c cán b có trách nhi m thông báo đ n các B , ngành, đ a phương ti p nh n đ t ch c trao t ng. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, đ ngh các đơn v ph n ánh k p th i v B Khoa h c và Công ngh (qua V T ch c cán b ) đ t ng h p, báo cáo Lãnh đ o B xem xét, s a đ i, b sung Quy ch xét t ng K ni m chương cho phù h p. B TRƯ NG Hoàng Văn Phong PH L C I. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------- …, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đ ngh t ng thư ng K ni m chương vì s nghi p Khoa h c và Công ngh H và tên: Gi i tính: Nam/N Ngày tháng năm sinh: Đơn v công tác hi n nay:
  7. Ch c v hi n nay: Trình đ chuyên môn: Lĩnh v c đư c đào t o: Tóm t t quá trình công tác, nêu rõ th i gian công tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ho c nh ng đóng góp đ i v i s phát tri n khoa h c và công ngh . (Ghi rõ th i gian b t đ u công tác). Th i gian Ch c v Đơn v công tác Nhi m v đư c giao T năm Đ n năm Nh ng hình th c khen thư ng đã đ t đư c (Nêu các hình th c khen thư ng đã đ t đư c trong 5 năm g n nh t) Cam đoan nh ng đi u đã khai trên XÁC NH N C A TH TRƯ NG ĐƠN NGƯ I VI T BÁO CÁO V (Ký tên) (Ký tên, đóng d u) PH L C II. DANH SÁCH CÁ NHÂN Đ NGH T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P KHOA H C VÀ CÔNG NGH ” (Kèm theo Công văn s … ngày … tháng … năm …) TT H và tên Năm sinh Thâm Ch c v Đơn v niên công Nam N tác 1 2 3 4
  8. 5 6 7 8 9 TH TRƯ NG ĐƠN V (Ký tên, đóng d u n u có)
Đồng bộ tài khoản