Quyết định số 1331/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định số 1331/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1331/QĐ-KTNN về việc Quy định các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1331/QĐ-KTNN

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1331/Q -KTNN Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CÁC VN TRÍ CÔNG TÁC PH I TH C HI N NNH KỲ CHUY N I I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C KI M TOÁN NHÀ NƯ C T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Quy nh các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán Nhà nư c, bao g m: 1. Ki m toán viên (Ki m toán viên d b , Ki m toán viên, Ki m toán viên chính, Ki m toán viên cao c p); 2. Cán b , công ch c làm công tác thNm nh k ho ch ki m toán, báo cáo ki m toán; 3. Cán b , công ch c làm công tác ki m soát ch t lư ng ki m toán; 4. Cán b , công ch c làm công tác ki m tra vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh ki m toán; 5. Cán b , công ch c, viên ch c th c hi n nghi p v k toán; 6. Cán b , công ch c, viên ch c làm công tác l p k ho ch, qu n lý, mua s m, c p phát tài s n; 7. Cán b , công ch c, viên ch c làm công tác thNm nh d án, án v u tư xây d ng; thNm nh d toán, quy t toán các công trình xây d ng cơ b n; l p h sơ m i th u, k ho ch u th u, t ch c u th u v lĩnh v c xây d ng cơ b n; 8. Cán b , công ch c, viên ch c qu n lý d án do nư c ngoài tài tr ; 9. Cán b , công ch c, viên ch c làm công tác thanh tra; ti p nh n h sơ, x lý sau k t lu n thanh tra;
  2. 10. Cán b , công ch c, viên ch c làm công tác phòng, ch ng tham nhũng; 11. Cán b , công ch c, viên ch c làm công tác thi tuy n, tuy n d ng, ào t o cán b , công ch c, viên ch c; thi nâng ng ch, xét chuy n ng ch công ch c, viên ch c; 12. Cán b , công ch c làm công tác b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n cán b . i u 2. V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m xây d ng văn b n hư ng d n vi c th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c và các cán b , công ch c, viên ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - U ban Thư ng v Qu c h i ( b/c); - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c CP; - VP BC TƯ v phòng, ch ng tham nhũng; Vương ình Hu - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - ng u Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng ng - oàn th KTNN; - Lưu: VT, TCCB (15).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản