Quyết định số 1350/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:297

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định số 1350/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1350/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1350/2005/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1350/2005/Q -CTN Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 157/CP-XDPL ngày 25/10/2005, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 3000 công dân hi n ang cư trú t i Trung Qu c ( ài Loan) có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH N Ư C C N G HÒ A XÃ H I C H N GHĨ A VI T N A M Tr n c L ươ ng DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I TRUNG QU C ( ÀI LOAN) Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 1350/2005/Q -CTN ngày 11 tháng 11 năm 2005 c a Ch t ch nư c) 1. Huỳnh Th Ki u Tiên, sinh ngày 20/6/1981 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ TRUNG SƠN, KHÓM 5, THÔN I TRANG, XÃ KHÊ CHÂU, HUY N CHƯƠNG HÓA
 2. 2. Ưng Ng c Hu , sinh ngày 06/02/1973 t i Lâm ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 218, Ư NG TRUNG HƯNG, KHÓM 13, THÔN B C HƯNG, KHÓM LONG ÀM, HUY N ÀO VIÊN 3. Phan Th Thu H ng, sinh ngày 30/8/1969 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, NGÕ 355, O N 2, Ư NG N I H , KHÓM 6, PHƯ NG N I H , KHU N I H , THÀNH PH ÀI B C 4. Lê Th Kim Liên, sinh ngày 14/7/1981 t i Bình Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÕ BÌNH TÍN, Ư NG BÌNH H C, KHÓM 9, PHƯ NG BÌNH LÂM, THN TR N TH O N, HUY N NAM U 5. Lê Th M Chi, sinh ngày 24/5/1979 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 146, Ư NG THI C SƠN, KHÓM 1, PHƯ NG THI C SƠN, THN TR N B LÝ, HUY N NAM U 6. Võ Th Kim Nguyên, sinh ngày 07/9/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, NGÕ 488, O N 1, Ư NG T DUY, THÀNH PH ÀI ÔNG, HUY N ÀI ÔNG 7. Nguy n Th Ng c Giàu, sinh ngày 02/3/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, NGÕ 3, Ư NG HÒA BÌNH, KHÓM 15, THÔN I PHÚC, XÃ LƯU C U, HUY N BÌNH ÔNG 8. Tr n Th H ng Vân, sinh ngày 23/11/1980 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 100, TIÊU B , KHÓM 9, PHƯ NG TIÊU B , THN TR N UYÊN LÝ, HUY N MIÊU L T 9. Lê Th Nguyên Th m, sinh ngày 29/10/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 298, O N 2, Ư NG TRUNG SƠN, THÔN TRUNG HÒA, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUY N BÌNH ÔNG 10. ng Th Ng c Hòa, sinh ngày 16/7/1981 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 44, QUANG PH C, KHÓM 1, THÔN THI N DƯ, XÃ PHƯ NG SƠN, HUY N BÌNH ÔNG 11. La Kim Ph ng, sinh ngày 25/02/1973 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, H M 151, NGÕ 398, Ư NG I H C, THÔN TRÚC LÂM, XÃ V N AN, HUY N BÌNH ÔNG 12. Nguy n Th Ki u Trang, sinh ngày 06/7/1977 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 163/30 Ư NG NG C BÌNH, KHÓM 25, PHƯ NG TNCH S , THN TR N TH O N, HUY N NAM U 13. Võ Th Ng c Phư ng, sinh ngày 08/10/1978 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20/51, HƯNG LONG, KHÓM 15, PHƯ NG UYÊN ÔNG, THN TR N UYÊN LÝ, HUY N MIÊU L T
 3. 14. Nguy n Th H ng M n, sinh ngày 20/7/1979 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, L U 3, H M 8, NGÕ 78, Ư NG DÂN AN TÂY, KHÓM 13, PHƯ NG DÂN AN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 15. Võ Thanh Thuý, sinh ngày 19/9/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, L U 7, O N 4, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 21, PHƯ NG NH B , THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ÀI B C 16. Vũ Ng c oan Trang, sinh ngày 21/11/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 168, L U 8, Ư NG CHƯƠNG TH 1, KHÓM 8, PHƯ NG H U C, THÀNH PH TNCH CH , HUY N ÀI B C 17. Tr n Th CNm Loan, sinh ngày 20/4/1975 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 130/2, Ư NG KIM TI N, KHÓM 12, PHƯ NG CƠ SƠN, THN TR N THÚY PHƯƠNG, HUY N ÀI B C 18. Lê ng Bích Thu, sinh ngày 16/8/1980 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, LƯU MI, KHÓM 3, THÔN GIANG TÂY, XÃ PHAN L , HUY N GIA NGHĨA 19. H Th M Hà, sinh ngày 11/7/1972 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/1, H M 1, NGÕ 30, Ư NG KI N DÂN, KHÓM 11, PHƯ NG KI N DÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH CƠ LONG 20. Tr n Th Út Ti n, sinh ngày 09/9/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, V N HƯNG, KHÓM 29, THÔN HÒA PHONG, XÃ ÀI TÂY, HUY N VÂN LÂM 21. Vương Quý Phương, sinh ngày 18/7/1981 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24/18, VĨNH CƠ, KHÓM 19, THÔN T H P, XÃ THÍCH NG, HUY N VÂN LÂM 22. Tr n Th Kim Thu, sinh ngày 25/01/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52, NGÕ 29, O N 3, Ư NG PH NG CƯƠNG, KHÓM 7, PHƯ NG I NGHĨA, THÀNH PH TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC 23. H Th Minh Châu, sinh ngày 02/8/1982 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 382, O N 2, Ư NG TRÁNG TÂN, KHÓM 18, THÔN PH C HƯNG, XÃ TRÁNG VĨ, HUY N NGHI LAN 24. Tr n Th Thu Duyên, sinh ngày 28/12/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 410, L U 3, Ư NG I NGHI P, KHÓM 12, PHƯ NG I NG, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C
 4. 25. Nguy n Th Tuy t H ng, sinh ngày 26/01/1978 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, L U 3, NGÕ 131, O N 1, Ư NG SÙNG NHÂN, KHÓM 25, PHƯ NG THANH GIANG, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C 26. Lai Th Như Th y, sinh ngày 10/10/1979 t i thphcm Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 8, NGÕ 37, Ư NG TÂN HƯNG, KHÓM 19, PHƯ NG HƯNG HÁN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 27. Lâm Th CNm Vân, sinh ngày 09/10/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1543, O N 1, Ư NG TRUNG SON, KHÓM 38, THÔN NHÂN LÝ, XÃ CÁT AN, HUY N HOA LIÊN 28. Nguy n M ng Thu, sinh ngày 12/02/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 833, NGÁCH 3, NGÕ 1, Ư NG KI N DÂN, KHÓM 9, PHƯ NG KI N DÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH CƠ LONG 29. Th M Dung, sinh ngày 04/8/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, Ư NG I N TRUNG, KHÓM 19, THÔN I TRANG, XÃ KHÊ CHÂU, HUY N CHƯƠNG HÓA 30. Kóng Thín S m, sinh ngày 19/6/1983 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104/22, Ư NG 16 K T, KHÓM 10, THÔN TÂN DÂN, XÃ TIÊU KHÊ, HUY N NGHI LAN 31. Lê Th Th y, sinh ngày 10/10/1980 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÕ 141, O N 6, Ư NG TIÊU KHÊ, KHÓM 7, THÔN NG C TH CH, XÃ TIÊU KHÊ, HUY N NGHI LAN 32. Lâm Th Ki u, sinh ngày 04/01/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÕ 94, OAN 4, Ư NG AN TRUNG, KHÓM 5, PHƯ NG UYÊN TRUNG, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 33. Nguy n Th Thu Vân, sinh ngày 26/7/1977 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20/15, NGÕ TÚ TH Y, KHÓM 3, THÔN NGƯ TRÌ, XÃ NGƯ TRÌ, HUY N NAM U 34. Tr n Th Minh, sinh ngày 12/8/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, Ư NG NH T TÂN, KHÓM 20, PHƯ NG L C TUY N, THN TR N SA L , HUY N ÀI TRUNG 35. Nguy n Th Vàng, sinh ngày 20/11/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, NGÕ 428, Ư NG HÒA L C, KHÓM 1, THÔN TÂN TRANG, XÃ TH N CƯƠNG, HUY N ÀI TRUNG
 5. 36. Ph m Th Bé, sinh ngày 05/01/1980 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, H M 5, NGÕ 101, Ư NG TRUNG THANH, KHÓM 6, PHƯ NG TÂN BÌNH, KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG 37. Ph m Th M L , sinh ngày 15/4/1974 t i Qu ng Ngãi Gi i tính: N Hi n trú t i: S 102/2, T TR N, KHÓM 10, THÔN T TR N, XÃ T TR N, HUY N ÀI NAM 38. Nguy n Th Thuý Ki u, sinh ngày 20/9/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, HƯƠNG TIÊU SƠN, KHÓM 10, THÔN LOAN KH U, XÃ NAM TÂY, HUY N ÀI NAM 39. ng Ng c Y n, sinh ngày 31/3/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27/9, Ư NG TÂN HƯNG, KHÓM 43, PHƯ NG DÂN C N, THÀNH PH HOA LIÊN, HUY N HOA LIÊN 40. ng Th CNm H ng, sinh ngày 15/10/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÕ 204, Ư NG VĂN HOA, KHÓM 34, PHƯ NG I TRANG, THN TR N NGÔ THÊ, HUY N ÀI TRUNG 41. Lê Th Hương, sinh ngày 01/02/1981 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 72, Ư NG I NG, KHÓM 17, PHƯ NG TRUNG THÀNH, THN TR N NG C LÝ, HUY N HOA LIÊN 42. Thân Th CNm Hư ng, sinh ngày 16/11/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 23, THÔN PHÚ LÝ, XÃ PHÚ LÝ, HUY N HOA LIÊN 43. Bùi Vũ Ng c Vân, sinh ngày 13/9/1970 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1011, Ư NG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 6, PHƯ NG KHÊ CHÂU, THÀNH PH TRÚC B C, HUY N TÂN TRÚC 44. Nguy n Th Thu H ng, sinh ngày 26/7/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/1, NGÕ 114, Ư NG V QU C, KHÓM 11, PHƯ NG V QU C, KHU ÔNG, THÀNH PH ÀI NAM 45. Tr n Th H ng, sinh ngày 18/7/1976 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 89, Ư NG DÂN T C TÂY, KHÓM 12, PHƯ NG CHÍ THÀNH, KHU I NG, THÀNH PH ÀI B C 46. Bùi Th y Ái Uyên, sinh ngày 24/3/1977 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51/52, I TRANG, KHÓM 23, THÔN I KHÁCH, XÃ ÔNG SƠN, HUY N ÀI NAM
 6. 47. Lâm M Linh, sinh ngày 17/10/1978 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, SONG KHANH, KHÓM 6, THÔN TÂN KHAI, XÃ I H , HUY N MIÊU L T 48. C Th L Thanh, sinh ngày 05/4/1978 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, TRUNG HI U, KHÓM 18, PHƯ NG PHÚC L , THÀNH PH MIÊU L T, HUY N MIÊU L T 49. ng M c Kíu, sinh ngày 03/01/1983 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, TÍCH I, KHÓM 1, THÔN HÒA HƯNG, XÃ SƯ ÀM, HUY N MIÊU L T 50. Nguy n Th Kim Loan, sinh ngày 16/10/1969 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 682, L U 5, NGÕ 187, Ư NG NAM NHÃ, KHÓM 8, PHƯ NG NAM NHÃ, KHU B C, THÀNH PH TÂN TRÚC 51. Nguy n Th Phương Thanh, sinh ngày 16/12/1981 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: S 57, H M 2, NGÕ 672, Ư NG NAM I, KHÓM 13, PHƯ NG PHÚC KHÊ, KHU B C, THÀNH PH TÂN TRÚC 52. Nguy n Th Ki u Loan, sinh ngày 02/3/1972 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÕ 90, Ư NG PH C HƯNG, KHÓM 11, PHƯ NG QU C UY, THÀNH PH HOA LIÊN, HUY N HOA LIÊN 53. Trương Thúy Loan, sinh ngày 29/6/1972 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, Ư NG BÌNH CÁT, KHÓM 14, PHƯ NG B C LÂM, THN TR N PH NG SƠN, HUY N HOA LIÊN 54. Bùi Th Ki u Trang, sinh ngày 10/01/1975 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÕ 201, Ư NG NHÂN LÝ 4, KHÓM 28, THÔN NHÂN LÝ, XÃ CÁT AN, HUY N HOA LIÊN 55. Tr n Th CNm Hoa, sinh ngày 01/7/1977 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 56, NGÕ 156, Ư NG TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN TH CH BÀI, XÃ PHÚ LÝ, HUY N HOA LIÊN 56. Tr n Th Di u Hi n, sinh ngày 21/5/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, Ư NG QU NG HƯNG, KHÓM 10, THÔN H C I N, XÃ PH LÝ, HUY N HOA LIÊN 57. Lý Th Xuân, sinh ngày 06/9/1977 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, H M 6, NGÕ 121, Ư NG LONG HI U, KHÓM 9, THÔN LÔNG TH , XÃ QUY SƠN, HUY N ÀO VIÊN 58. Nguy n Th Lang i n, sinh ngày 30/4/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÕ TH O I M VĨ NHN HOÀNH, KHÓM 28,
 7. PHƯ NG PHÚC NHÂN, THN TR N AI KHÊ, HUY N ÀO VIÊN 59. Huỳnh Th Ng c Lan, sinh ngày 16/5/1979 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33, Ư NG NHÂN ÁI, KHÓM 20, PHƯ NG DÂN QUY N, THÀNH PH TÂN DOANH, HUY N ÀI NAM 60. Hùynh Th Bé, sinh ngày 12/01/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, NGÕ 55, Ư NG HƯ NG THI N, KHÓM 14, PHƯ NG XUÂN NH T, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 61. ng Th Thanh Tuy n, sinh ngày 10/01/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, Ư NG C U PH N, KHÓM 7, THÔN NHÂN LÝ, XÃ H DOANH, HUY N ÀI NAM 62. Chư ng Th Kín, sinh ngày 14/4/1963 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 98, Ư NG TRUNG HƯNG, KHÓM 11, THÔN NGHĨA C, XÃ H U LÝ, HUY N ÀI TRUNG 63. Huỳnh Th Thu n, sinh ngày 24/3/1981 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, NGÕ 231, Ư NG T CƯ NG NAM, KHÓM 2, PHƯ NG DƯƠNG MINH, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, HUY N ÀI TRUNG 64. Nguy n Th H nh, sinh ngày 03/6/1971 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, NGÕ 99, Ư NG C LONG, KHÓM 14, PHƯ NG C LONG, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG 65. Lai Th Nhã Trúc, sinh ngày 08/11/1980 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13/1, NGÕ 170, Ư NG VĂN KỲ, KHÓM 43, PHƯ NG THÁI CÔNG, KHU T DOANH, THÀNH PH CAO HÙNG 66. Ph m Th M Linh, sinh ngày 04/4/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70, Ư NG H I SÁN 5, KHÓM 3, PHƯ NG H I THÀNH, KHU TI U C NG, THÀNH PH CAO HÙNG 67. Nguy n Th Y n H ng, sinh ngày 09/01/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/5, L U 9, Ư NG LONG HÒA 3, KHÓM 25, PHƯ NG CHÍ THI N, THÀNH PH TRUNG LNCH, HUY N ÀO VIÊN 68. Nguy n Th Lan Phương, sinh ngày 01/01/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, B C CAO SƠN NH, KHÓM 17 PHƯ NG CAO VINH, THN TR N DƯƠNG MAI, HUY N ÀO VIÊN 69. Nguy n Th M ng Tuy n, sinh ngày 09/6/1980 t i Trà Vinh Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: S 53, HOÀNH SƠN, KHÓM 2, THÔN HOÀNH SƠN, XÃ HOÀNH SƠN, HUY N TÂN TRÚC 70. Nguy n Th Thanh Thúy, sinh ngày 25/12/1979 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15/6, B C TH LIÊU, KHÓM 10, PHƯ NG B C TH , THN TR N MA U, HUY N ÀI NAM 71. Nguy n Th Xuân Mai, sinh ngày 27/12/1978 t i thành ph H Chí Gi i tính: N Minh Hi n trú t i: S 186, O N 1, Ư NG B C THÂM, KHÓM 30, THÔN PH KH , XÃ THÂM KHANH, HUY N ÀI B C 72. Nguy n Th Thu Minh, sinh ngày 19/3/1977 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2 TRÚC VĨ T , KHÓM 4, PHƯ NG TRUNG LI U, THN TR N ÀM TH Y, HUY N ÀI B C 73. Trương Thu Vân, sinh ngày 18/02/1973 t i Bình Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5/3, H M 1, NGÕ 47, Ư NG QUÝ DƯƠNG, KHÓM 5, PHƯ NG I N AN, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C 74. Phương H ng Anh, sinh ngày 18/02/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, L U 2, NGÕ 289, Ư NG TÂN THÁI, KHÓM 3, PHƯ NG L P THÁI, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 75. Trương Th Di u, sinh ngày 03/3/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, L U 2, NGÕ 681, Ư NG VĂN LÂM, KHÓM 13, PHƯ NG C HOA, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C 76. Nguy n Th Dương, sinh ngày 18/3/1982 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, L U 2, NGÕ 681, Ư NG VÂN LÂM, KHÓM 13, PHƯ NG C HOA, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C 77. Ph m Th Loan, sinh ngày 21/7/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 600, Ư NG NGŨ GIÁP 2, KHÓM 10, PHƯ NG TR N NAM, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 78. Nguy n Di u Th o, sinh ngày 15/5/1973 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÕ 117, Ư NG PH NG LÂM 1, KHÓM 7, THÔN NGHĨA NHÂN, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 79. Lê Th Hi u, sinh ngày 16/4/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 130, Ư NG TH NG LĨNH, KHÓM 11, THÔN TH NG LĨNH, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG 80. Ph m Th M nh, sinh ngày 09/01/1976 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 235, Ư NG THÁI BÌNH, KHÓM 3, THÔN H
 9. KHANH, XÃ L TRÚC, HUY N CAO HÙNG 81. Tr n Th Ng c Thúy, sinh ngày 07/11/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, H M 3, NGÕ 297, Ư NG TRUNG CHÂU 3, KHÓM 12, PHƯ NG PH C HƯNG, KHU KỲ TÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 82. Nguy n Th Mót, sinh ngày 10/02/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 630/7, Ư NG PH NG LÂM 2, KHÓM 12, THÔN QUÁ KHÊ, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 83. Ph m Th Xuân Huy n, sinh ngày 06/9/1976 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 69, NGŨ NAM, KHÓM 8, PHƯ NG NGŨ NAM, THN TR N TÔNG TIÊU, HUY N MIÊU L T 84. Nguy n Th Thu N , sinh ngày 14/8/1981 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, NGÕ 25, Ư NG H NH PHÚC 2, PHƯ NG THƯ NG QUÁN, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC 85. Trương Th M , sinh ngày 10/10/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, KHÊ B C, KHÓM 8, THÔN KHÊ B C, XÃ TÂN C NG, HUY N GIA NGHĨA 86. Lê Th B ch Lan, sinh ngày 02/11/1963 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 90/1, Ư NG PHÚC KI N, THÀNH PH ÀI ÔNG, HUY N ÀI ÔNG 87. Ngô Th Ng c Mai, sinh ngày 20/7/1980 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 368, L U 11, O N 3, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 17, PHƯ NG AN PHƯ NG, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 88. Vũ Th Hi n, sinh ngày 15/02/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, L U 2, NGÕ 68, Ư NG VĨNH MINH, KHÓM 4, PHƯ NG VĨNH XƯƠNG, THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C 89. Tr n Mu i, sinh ngày 29/3/1974 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 638, Ư NG BÁT PHONG, KHÓM 8, PHƯ NG PHÚC SƠN, THÀNH PH NAM U, HUY N NAM U 90. Tr n Th Mai Trúc, sinh ngày 12/11/1978 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 61, Ư NG ÔNG PHONG, KHÓM 1, PHƯ NG TRANG KÍNH, THÀNH PH BÌNH TR N, HUY N ÀO VIÊN 91. Lê Th Quyên, sinh ngày 15/4/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, TÂY H , KHÓM 6, PHƯ NG TH O H , THN
 10. TR N B C C NG, HUY N VÂN LÂM 92. Lê Th Minh Nguy t H ng, sinh ngày 10/10/1980 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 225, L U 3/3, O N 3, Ư NG BÁT C, KHÓM 13, PHƯ NG PH C TH , KHU TÙNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 93. Nguy n Th M Vân, sinh ngày 05/10/1980 t i Qu ng Ngãi Gi i tính: N Hi n trú t i: S 270, L U 2, O N 2, Ư NG M C TÂN, KHÓM 7, PHƯ NG THU N HƯNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PH ÀI B C 94. Nguy n Th Kim Tư, sinh ngày 11/02/1983 t i ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 560, L U 4, O N 7, Ư NG TRUNG HI U ÔNG, KHÓM 19, Ư NG TRUNG NAM, KHU NAM C NG, THÀNH PH ÀI B C 95. Huỳnh Th Ng c Linh, sinh ngày 04/4/1981 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, L U 4, H M 3, NGÕ 193, Ư NG TRƯ NG AN, KHÓM 12, PHƯ NG TRƯ NG AN, THÀNH PH LÔ CHÂU, HUY N ÀI B C 96. Liêu H ng T o, sinh ngày 08/8/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, L U 13/5, Ư NG DÂN T C, KHÓM 12, PHƯ NG LÔ GIANG, THÀNH PH LÔ HÂU, HUY N ÀI B C 97. PH M NG C TRINH, SINH NGÀY 10/10/1979 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 9, L U 4, H M 27, NGÕ 92, Ư NG DŨ DÂN, KHÓM 7, PHƯ NG L I L C, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ÀI B C 98. NGUY N THN LI U, SINH NGÀY 04/4/1972 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 38, Ư NG LINH TUY N, KHÓM 5, PHƯƠNG TÔ B C, THN TR N TÔ CHÂU, HUY N NGHI LAN 99. NGUY N THN NHUNG, SINH NGÀY 15/7/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 14, Ư NG TRÍ HÀNH, KHÓM 13, PHƯ NG QUAN , KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C 100. LƯU THN DUY N, SINH NGÀY 10/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 15, Ư NG HÒA V N, KHÓM 7, PHƯ NG MINH HI U, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 101. NGUY N THN TH Y HOA, SINH NGÀY 15/5/1980 T I THÀNH Gi i tính: N PH H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 38/1, Ư NG MINH TINH, KHÓM 10, THÔN SONG HI N, XÃ TAM TINH, HUY N NGHI LAN 102. NGUY N THANH THN NG C L , SINH NGÀY 01/01/1978 T I AN Gi i tính: N
 11. GIANG HI N TRÚ T I: S 1/2, NGÕ 49, O N 1, Ư NG CHƯƠNG TÂN, KHÓM 17, PHƯ NG TÂN HƯNG, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HÓA 103. NGUY N THN M NG C, SINH NGÀY 25/4/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 188, Ư NG TH DÂN, KHÓM 39, PHƯ NG GIA XƯƠNG, KHU NAM T , THÀNH PH CAO HÙNG 104. TR N THANH VÂN, SINH NGÀY 20/11/1981 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 33, Ư NG NAM HƯNG, KHÓM 4, THÔN TAM HÒA, XÃ PHÚC HƯNG, HUY N CHƯƠNG HÓA 105. TRÂN THN THÊU, SINH NGÀY 12/02/1982 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1, NGÕ 420, O N 2, Ư NG CHƯƠNG HÒA, KHÓM 1, PHƯ NG CHI U AN, THN TR N HÒA M , HUY N CHƯƠNG HÓA 106. NGUY N THN KIM HOA, SINH NGÀY 07/02/1979 T I LONG AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1, L U 5, H M 10, NGÕ 385, Ư NG TÂN H I, KHÓM 8, PHƯ NG TÂN H I, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 107. NGUY N THN GIANG, SINH NGÀY 26/4/1977 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 6, Ư NG TAM DÂN, KHÓM 31, THÔN M I N, XÃ KIM SƠN, HUY N ÀI B C 108. HUỲNH THN ÔNG, SINH NGÀY 11/11/1982 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, L U 3, H M 1, NGÕ 900, Ư NG KỲ TÂN 3, KHÓM 24, PHƯ NG PH C HƯNG, KHU KỲ TÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 109. LÊ THN KIM CHI, SINH NGÀY 10/4/1969 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 44, NGÕ 14, Ư NG THƯƠNG C NG, KHÓM 5, PHƯ NG TRUNG HƯNG, KHU KỲ TÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 110. TI N LAI PH NG, SINH NGÀY 03/4/1971 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 25, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 9, THÔN ÔN TÂY, XÃ H U LÝ, HUY N ÀI TRUNG 111. BÙI THN MINH NGUY T, SINH NGÀY 05/01/1982 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 51, BÁT GIÁP, KHÓM 3, THÔN C M U, XÃ TH CH MÔN, HUY N ÀI B C 112. HUỲNH THN PHÁN, SINH NGÀY 30/6/1981 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N
 12. HI N TRÚ T I: S 30, NGÕ 4, Ư NG HOÀNH KHOA, KHÓM 42, PHƯ NG HOÀNH KHOA, THÀNH PH TNCH CH , HUY N ÀI B C 113. VƯƠNG HU ANH, SINH NGÀY 17/01/1981 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 45, NGÕ 18, Ư NG QU C T 2, KHÓM 17, PHƯ NG I H , THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C 114. L SI MÚI, SINH NGÀY 09/7/1983 T I NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, H M 13, NGÕ 138, Ư NG QUANG MINH, KHÓM 3, PHƯ NG VĂN MINH, THÀNH PH TÂN I M, HUY N ÀI B C 115. NGUY N THN MAI, SINH NGÀY 31/12/1977 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 2, H M 11, NGÕ TRUNG TÂM, Ư NG NHN GIÁP, KHÓM 4, PHƯ NG NHN GIÁP, THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C 116. VÕ THN THÚY DUY, SINH NGÀY 09/02/1982 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 211, NGÕ 566, Ư NG TAM PHONG, KHÓM 8, PHƯ NG ÔNG NAM, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, HUY N ÀI TRUNG 117. NGUY N THN M H NH, SINH NGÀY 30/12/1980 T I VĨNH Gi i tính: N LONG HI N TRÚ T I: S 3/3, NGÕ B C KHANH, KHÓM 6, PHƯ NG B T , KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG 118. NGUY N THN KIM PHƯ NG, SINH NGÀY 17/11/1975 T I AN Gi i tính: N GIANG HI N TRÚ T I: S 56, Ư NG V N HƯNG, KHÓM 10, THÔN V N KIM, XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ÔNG 119. NGUY N THN MƠ, SINH NGÀY 30/4/1975 T I NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 258/1, L U 4, Ư NG LONG GIANG, KHÓM 16, PHƯ NG GIANG SƠN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 120. NGUY N THN MINH THƯ, SINH NGÀY 16/11/1979 T I NINH Gi i tính: N THU N HI N TRÚ T I: S 123/6, Ư NG PHAN KIM, KHÓM 4, THÔN VĨNH BÌNH, XÃ PH DIÊM, HUY N CHƯƠNG HÓA 121. NGUY N H THÚY LI U, SINH NGÀY 17/7/1976 T I THÀNH Gi i tính: N PH H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 4, NGÕ 101, Ư NG I TR C, KHÓM 12,
 13. PHƯ NG I TR C, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 122. NGUY N THN KI U HOA, SINH NGÀY 01/02/1982 T I NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, NGÕ 59, Ư NG NG C THÀNH, KHÓM 21, PHƯ NG NG C THÀNH, KHU NAM C NG, THÀNH PH ÀI B C 123. MAI THN NG C DI M, SINH NGÀY 13/10/1979 T I THÀNH PH Gi i tính: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 16, L U 2, NGÕ 370, Ư NG LONG GIANG, KHÓM 17, PHƯ NG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 124. TRƯƠNG THN THÙY LINH, SINH NGÀY 28/10/1981 T I TÂY Gi i tính: N NINH HI N TRÚ T I: S 75, Ư NG TRUNG HÒA, KHÓM 16, PHƯ NG TRUNG HOÀNH, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 125. H THN LIÊN, SINH NGÀY 19/01/1976 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 50, L U 3, NGÕ 221, Ư NG HOÀN HÀ NAM, KHÓM 6, PHƯ NG PHÚC DÂN, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C 126. TRƯƠNG THN KIM THANH, SINH NGÀY 10/01/1980 T I AN Gi i tính: N GIANG HI N TRÚ T I: S 8, NGÕ 120, Ư NG H LÂM, KHÓM 13, PHƯ NG TRƯ NG XUÂN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PH ÀI B C 127. LÊ THN C M TƯ, SINH NGÀY 04/4/1981 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 11, H M 3, NGÕ 251, O N 1, Ư NG HƯNG LONG, KHÓM 7, PHƯ NG HƯNG PHONG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PH ÀI B C 128. VÒNG SLAU LÀN, SINH NGÀY 18/02/1979 T I NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 43, L U 4, NGÕ 191, Ư NG TRUNG HÒA, KHÓM 7, PHƯ NG TRUNG BÌNH, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 129. LÂM THN NHUNG, SINH NGÀY 16/02/1983 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 11, I TR CH T , KHÓM 8, THÔN GIANG TÂY, XÃ PHIÊN L , HUY N GIA NGHĨA 130. LÊ THN BÉ BA, SINH NGÀY 01/7/1979 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 23/1, VƯƠNG TH , KHÓM 20, THÔN KHÊ H I, XÃ I VIÊN, HUY N ÀO VIÊN
 14. 131. MAI XUÂN, SINH NGÀY 23/01/1974 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 96, L U 2, Ư NG KI N AN, KHÓM 2, PHƯ NG H U C NG, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 132. NGUY N THN KI U, SINH NGÀY 22/9/1978 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 6, NGÕ 27, Ư NG C THI N 1, KHÓM 4, THÔN H U BÍCH, XÃ NHÂN C, HUY N ÀI NAM 133. PH M THN TUY N, SINH NGÀY 13/7/1980 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 87, Ư NG B O AN, KHÓM 15, PHƯ NG TAM L C, THN TR N SA L C, HUY N ÀI TRUNG 134. VÕ THÙY TRANG, SINH NGÀY 11/3/1980 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1336, NGÕ TRUNG TÍN, KHÓM 9, THÔN DÂN HÒA, XÃ TH Y LÝ, HUY N NAM U 135. NGUY N THN THÙY OANH, SINH NGÀY 29/8/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 17, NGÁCH 26, NGÕ 57, Ư NG THÀNH CÔNG, KHÓM 35, Ư NG KIM THÀNH, THÀNH PH I LÝ, HUY N ÀI TRUNG 136. LÊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 04/4/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 19, NGÕ 678, Ư NG MAI ÌNH, KHÓM 3, PHƯ NG KI N HÀNH, KHU B C, THÀNH PH ÀI TRUNG 137. TR N THN KI U H NH, SINH NGÀY 28/01/1977 T I THÀNH PH Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 128, NGÕ PHÚC C, KHÓM 10, THÔN TRƯ NG XUÂN, XÃ HOA OÀN, HUY N CHƯƠNG HÓA 138. TRƯƠNG THN H N, SINH NGÀY 10/8/1978 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 199, Ư NG THÀNH CÔNG, KHÓM 5, PHƯ NG ÔNG BÌNH, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG 139. PH M THN TH O, SINH NGÀY 10/8/1978 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 215, Ư NG AN B C, KHÓM 8, PHƯ NG TÂY MÔN, KHU AN BÌNH, THÀNH PH ÀI NAM 140. NGUY N THN KIM VUI, SINH NGÀY 07/10/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 37, L U 2, NGÕ 283, Ư NG NHÂN ÁI, KHÓM 19, PHƯ NG NGŨ THU N, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C 141. VÕ THN NHÃN, SINH NGÀY 10/3/1976 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 25, NGÕ 260, O N 1, Ư NG TRÚC SƯ,
 15. KHÓM 12, THÔN TRÚC KHANH, XÃ LONG T NH, HUY N ÀI TRUNG 142. NGUY N THN TÚY LOAN, SINH NGÀY 02/02/1976 T I NG Gi i tính: N THÁP HI N TRÚ T I: S 101, Ư NG CÔNG NGHI P, KHÓM 2, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LONG T NH, HUY N ÀI TRUNG 143. OÀN THN KI U, SINH NGÀY 19/10/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12/1, NGÕ 529, Ư NG LIÊM THÔN, KHÓM 8, PHƯ NG LIÊM THÔN, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, HUY N ÀI TRUNG 144. TR N THN KIM LIÊN, SINH NGÀY 16/3/1982 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4, NGÕ DÂN T C, Ư NG ÔN HÒA, KHÓM 12, PHƯ NG ÔN HÒA, THN TR N TH O N, HUY N NAM U 145. PHÒNG M L NH, SINH NGÀY 02/01/1983 T I NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 28, NGÕ 66, Ư NG PHIÊN HOA, KHÓM 8, THÔN TOÀN HƯNG, XÃ TÚ TH Y, HUY N CHƯƠNG HÓA 146. VÕ THN L H NG, SINH NGÀY 26/10/1982 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 4, S 879, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 27, PHƯ NG BÌNH HÒA, THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C 147. PHAN THN THANH, SINH NGÀY 06/02/1978 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 2, S 43, NGÕ 45, Ư NG ÔNG DŨNG, KHÓM 15, PHƯ NG I THIÊN, THÀNH PH BÁT C, HUY N ÀO VIÊN 148. VÕ THN Y N PHƯƠNG, SINH NGÀY 05/01/1982 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 12, NGÁCH 4, NGÕ 19, Ư NG I PHONG 2, KHÓM 21, PHƯ NG B O CHÂU, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 149. NGUY N THN NG C Y N, SINH NGÀY 30/5/1979 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: L U 15, S 60, NGÕ 207, O N 1, Ư NG PH C HƯNG, KHÓM 4, PHƯ NG TH C, KHU NAM, THÀNH PH ÀI TRUNG 150. LÊ THN BÍCH PHƯƠNG, SINH NGÀY 01/01/1983 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 94, Ư NG HÁN HƯNG, KHÓM 17, THÔN HÁN B O, XÃ PHƯƠNG UY N, HUY N CHƯƠNG HÓA 151. ÂU NG C THÚY, SINH NGÀY 25/4/1981 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH
 16. HI N TRÚ T I: S 42, Ư NG CÂU TÂM, KHÓM 1, THÔN B C TRANG, XÃ TH N CƯƠNG, HUY N ÀI TRUNG 152. NGUY N THN H P, SINH NGÀY 5/9/1980 T I H I PHÒNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 50, Ư NG DÂN H U, KHÓM 7, PHƯ NG HOA TH NG, THN TR N B C C NG, HUY N VÂN LÂM 153. NGUY N THN NG C THÚY, SINH NGÀY 17/10/1978 T I AN Gi i tính: N GIANG HI N TRÚ T I: S 77, NGÁCH 21, NGÕ 373, O N 3, Ư NG TRƯ NG KHÊN, KHÓM 16, PHƯ NG TRƯ NG AN, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 154. TRI U THN LAN, SINH NGÀY 25/5/1970 T I NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 61, NGÁCH 1, NGÕ 105, O N 1, Ư NG TRƯ NG GIANG, KHÓM 6, PHƯ NG HÙNG THÚY, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 155. TR N THN KIM CHI, SINH NGÀY 10/12/1973 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 613, TRUNG CHÂU, KHÓM 6, PHƯ NG DÂN CÁT, THN TR N H C GIÁP, HUY N ÀI NAM 156. MAI THN NG C DUYÊN, SINH NGÀY 20/12/1980 T I VŨNG TÀU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 25, NGÕ 101, Ư NG THANH SƠN, KHÓM 8, PHƯ NG THANH SƠN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C 157. TRƯƠNG THN L , SINH NGÀY 19/6/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 8, NGÕ 172, Ư NG DÂN AN TÂY, KHÓM 5, PHƯ NG QUANG MINH, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 158. LƯƠNG THN M LOAN, SINH NGÀY 10/10/1975 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 4020, Ư NG TH CH THÀNH, KHÓM 10, PHƯ NG M U HƯNG, THN TR N ÔNG TH , HUY N ÀI TRUNG 159. TR N THI TH Y, SINH NGÀY 09/3/1976 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 18, Ư NG I M T , KHÓM 2, THÔN TAM H , XÃ TÂY H , HUY N MIÊU L T 160. LÊ THN NG C TUY N, SINH NGÀY 20/10/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 7, NGÁCH 11, NGÕ 439, Ư NG HÒA GIANG, KHÓM 26, PHƯ NG THƯ NG QUÁN, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC 161. S M NG C ANH, SINH NGÀY 30/5/1982 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: L U 2, S 18, NGÕ 829, O N 4, Ư NG BÁT
 17. C, KHÓM 1, PHƯ NG T H U, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 162. B CH THN XÍ, SINH NGÀY 15/6/1982 T I TH A THIÊN - HU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 32, Ư NG H NH M 7, KHÓM 25, THÔN TH KHANH, XÃ QUY SƠN, HUY N ÀO VIÊN 163. VÒNG THANH HOA, SINH NGÀY 25/9/1982 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: L U 3, S 304, O N 2, Ư NG LÊ MINH, KHÓM 14, PHƯ NG TAM HÒA, KHU NAM N, THÀNH PH ÀI TRUNG 164. NGUY N THN BÉ, SINH NGÀY 19/8/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 9, LƯU TH , KHÓM 3, THÔN GIANG TÂY, XÃ PHIÊN L , HUY N GIA NGHĨA 165. PHAN THN LÃN, SINH NGÀY 08/11/1981 T I NGH AN Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 22, NGÕ 596, O N 2, Ư NG NAM BÌNH, KHÓM 27, PHƯ NG BÌNH TR N, THÀNH PH BÌNH TR N, HUY N ÀO VIÊN 166. NGUY N THN THANH THÚY, SINH NGÀY 10/5/1979 T I TI N Gi i tính: N GIANG HI N TRÚ T I: S 451, HÌNH TH LIÊU, KHÓM 9, THÔN HÌNH TH , XÃ ÔNG TH CH, HUY N GIA NGHĨA 167. NGUY N THN TH M, SINH NGÀY 17/8/1977 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, O N 1, Ư NG TH PHONG, KHÓM 8, THÔN TH PHONG, XÃ TH PHONG, HUY N HOA LIÊN 168. PHÙNG THN THU HOA, SINH NGÀY 03/3/1979 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 500, NGÕ 39, O N 1, Ư NG VĨNH HƯNG, KHÓM 7, PHƯ NG VĨNH AN, THN TR N NGÔ THÊ, HUY N ÀI TRUNG 169. TÔ THN M N, SINH NGÀY 25/6/1971 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 7617, Ư NG I CÁT, KHÓM 13, THÔN I CÁT, XÃ NGŨ K T, HUY N NGHI LAN 170. NGUY N THN NG C TUY N, SINH NGÀY 21/8/1981 T I C N Gi i tính: N THƠ HI N TRÚ T I: S 11, NGÕ 47, O N 3, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 4, THÔN C THNNH, XÃ H KH U, HUY N TÂN TRÚC 171. NGUY N THN G M, SINH NGÀY 30/3/1983 T I CÀ MAU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1871, QUÁCH S M LIÊU, KHÓM 10, PHƯ NG
 18. TÂN S M, TH T R N B I, HUY N GIA NGHĨA 172. PHAN THN GI NG, SINH NGÀY 14/6/1971 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 21, NGÕ 24, O N 2, Ư NG VIÊN ÔNG, KHÓM 2, PHƯ NG TAM HÒA, THN TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 173. TR N NG C HOA, SINH NGÀY 01/02/1978 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 48, NGÕ 398, O N 3, Ư NG CHƯƠNG NAM, KHÓM 12, PHƯ NG TÂN HƯNG, THÀNH PH NAM U, HUY N NAM U 174. TĂNG GIA LINH, SINH NGÀY 27/4/1974 T I THÀNH PH H Gi i tính: N CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 13, NGÕ LÂM VĨ, KHÓM 4, THÔN HÒA NHÃ, XÃ L C C C, HUY N NAM U 175. NGUY N THN KIM NGÂN, SINH NGÀY 20/11/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 65, Ư NG B C BÌNH, KHÓM 4, PHƯ NG ÔNG MÔN, THN TR N PH LÝ, HUY N NAM U 176. PH M THN L THANH, SINH NGÀY 29/11/1979 T I THÀNH PH Gi i tính: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: L U 5, S 27, NGÕ 1, Ư NG I HÁN, KHÓM 18, THÔN I XÃ, XÃ TH N CƯƠNG, HUY N ÀI TRUNG 177. NGUY N THN THÚY H NG, SINH NGÀY 07/7/1981 T I NG Gi i tính: N NAI HI N TRÚ T I: S 27, NGÕ LÊ MINH, KHÓM 6, THN TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 178. TR N THN KIM THANH, SINH NGÀY 03/3/1979 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 13, NGÕ THÁI L B C, KHÓM 14, PHƯ NG TÂY SƠN, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 179. NGUY N THN NG C TIÊN, SINH NGÀY 17/3/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 6, NGÕ 357, Ư NG TAM A 2, KHÓM 4, PHƯ NG PH C QU C, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 180. H THN TUY T NHUNG, SINH NGÀY 18/6/1981 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 662, B C SƠN, KHÓM 23, THÔN C NINH, XÃ KIM NINH, HUY N KIM MÔN 181. L QÚI HOA, SINH NGÀY 14/2/1979 T I THÀNH PH H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I: S 1392, Ư NG ÔNG SƠN, KHÓM 1, THÔN
 19. XÍCH SƠN, XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ÔNG 182. TR N HUỲNH DI M TRANG, SINH NGÀY 23/7/1979 T I THÀNH Gi i tính: N PH H CHÍ MINH 183. LÂM THN BÍCH LIÊN, SINH NGÀY 21/3/1982 T I TRÀ VINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 161, NGÕ 130, Ư NG TRUNG SƠN ÔNG, KHÓM 3, PHƯ NG THÀNH C, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 184. VÕ THN HANH, SINH NGÀY 02/01/1972 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 149, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 4, THÔN B N PHÚC, XÃ LƯU C U, HUY N BÌNH ÔNG 185. TRNNH THN CHÚC HUYÊN, SINH NGÀY 10/8/1980 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 17, NGÕ 517, Ư NG C U I, KHÓM 45, THÔN C U KHÚC, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG 186. LÊ THN HI N, SINH NGÀY 24/4/1981 T I QU NG NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 10, NGÕ 1, Ư NG ÍCH TH 2, KHÓM 5, PHƯ NG VĂN TRUNG, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 187. HUỲNH THN THU TH Y, SINH NGÀY 17/4/1973 T I THÀNH PH Gi i tính: N H CHÍ MINH HI N TRÚ T I: S 6, Ư NG NHÂN C, KHÓM 10, PHƯ NG B C U, THN TR N QUAN TÂY, HUY N TÂN TRÚC 188. PH M THÙY DƯƠNG, SINH NGÀY 24/9/1981 T I SÓC TRĂNG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 64, NGÁCH 34, NGÕ 533, Ư NG TÂN HƯNG, KHÓM 32, PHƯ NG QUANG MINH, KHU NAM, THÀNH PH ÀI NAM 189. NGUY N THN L TH M, SINH NGÀY 11/02/1974 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 223, Ư NG TRÚC VI, KHÓM 31, PHƯ NG PHÚC TOÀN, KHU TÂY, THÀNH PH GIA NGHĨA 190. VÒNG A MÙI, SINH NGÀY 17/6/1978 T I NG NAI Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 116, NGÕ 146, O N 1, Ư NG T NG AN, KHÓM 14, PHƯ NG AN THU N, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 191. NGÔ B CH TUY T, SINH NGÀY 22/01/1982 T I CÀ MUA Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 93, TAN TÍNH, KHÓM 21, THÔN VĂN C NG, XÃ ÀI TÂY, HUY N VÂN LÂM 192. LÊ THN THÙY DƯƠNG, SINH NGÀY 20/12/1981 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 145, NGÕ 445, Ư NG LONG ÔNG, KHÓM 5
 20. THÀNH PH TRUNG LNCH, HUY N ÀO VIÊN 193. TRƯƠNG THN TUY T TRINH, SINH NGÀY 10/9/1980 T I C N Gi i tính: N THƠ HI N TRÚ T I: S 1120, MINH HÒA, KHÓM 15, THÔN MINH HÒA, XÃ SƠN THƯ NG, HUY N ÀI NAM 194. PHAN THANH GIANG, SINH NGÀY 19/5/1974 T I KIÊN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 40, NGÕ 53, Ư NG TRI U DƯƠNG, KHÓM 6, PHƯ NG ÔNG THĂNG, KHU TÂY, THÀNH PH ÀI TRUNG 195. HUỲNH THN NG C THANH, SINH NGÀY 17/7/1983 T I VĨNH Gi i tính: N LONG HI N TRÚ T I: S 51/17, DU XA, KHÓM 14, THÔN NAM AN, XÃ AN NNH, HUY N ÀI NAM 196. BÙI THN NHI, SINH NGÀY 01/01/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 20/8, NGÕ 459, Ư NG VĨNH NHN, KHÓM 12, PHƯ NG NHN VƯƠNG, THÀNH PH VĨNH KHANG, HUY N ÀI NAM 197. QUÁCH THN PHƯ NG, SINH NGÀY 30/8/1980 T I AN GIANG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 7, H M 12, NGÕ 133, Ư NG SƠN, KHÓM 9, PHƯ NG NH TÂY, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 198. THÁI THN BÍCH LIÊN, SINH NGÀY 24/6/1982 T I NG THÁP Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 16, H M 1, NGÕ 1, Ư NG XUÂN DƯƠNG, KHÓM 3, PHƯ NG B O NG C, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 199. PHÙNG THN THÙY LINH, SINH NGÀY 27/3/1977 T I B N TRE Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 67, Ư NG TRUNG SƠN AN, KHÓM 7, PHƯ NG I C, THN TR N KỲ SƠN, HUY N CAO HÙNG 200. NGUY N THN TRUY N, SINH NGÀY 15/4/1982 T I C N THƠ Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 1/8, M U HƯNG, KHÓM 17, THÔN LÂM M U, XÃ LÂM N I, HUY N VĂN LÂM 201. BI N THN NG C H NH, SINH NGÀY 21/9/1974 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 112, Ư NG VĂN HI N, KHÓM 17, PHƯ NG TÂY NAM, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, HUY N ÀI TRUNG 202. TR N THN HUỲNH NGA, SINH NGÀY 14/01/1977 T I TÂY NINH Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 69/3, TI N THANH LIÊU, KHÓM 7, THÔN THANH PHONG, XÃ H U BÍCH, HUY N ÀI NAM 203. LÊ KI U DI M, SINH NGÀY 05/10/1980 T I B C LIÊU Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 176, L U 3, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM
Đồng bộ tài khoản