Quyết định số 1357/2006/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
5
download

Quyết định số 1357/2006/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1357/2006/QĐ-UBND-QNg về việc trợ cấp điều dưỡng tại gia đình đối với người có công với cách mạng đợt 2 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1357/2006/QĐ-UBND-QNg

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1357/2006/QĐ-UBND- Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 06 năm 2006 QNG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP ĐIỀU DƯỠNG TẠI GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐỢT 2 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Căn cứ Thông tư số 17/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/5/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng; Căn cứ Thông báo số 4406/LĐTBXH-KHTC ngày 16/3/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dự toán kinh phí ngân sách Trung ương ủy quyền năm 2006; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 43/SLĐTBXH ngày 05/6/2006 về việc đề nghị ký Quyết định chi trợ cấp điều dưỡng tại gia đình cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng năm 2006 (Đợt 2), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Trợ cấp điều dưỡng tại gia đình đợt 2 đối với 876 người có công với cách mạng (theo danh sách do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kèm theo Tờ trình số 43/SLĐTBXH ngày 05/6/2006) thuộc các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà với tổng kinh phí 525.600.000 đồng (Năm trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn), trong đó: - Huyện Bình Sơn: 573 người, số tiền trợ cấp: 343.800.000 đồng; - Huyện Tư Nghĩa: 283 người, số tiền trợ cấp: 169.800.000 đồng; - Huyện Sơn Hà: 20 người, số tiền trợ cấp: 12.000.000 đồng; Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp điều dưỡng tại gia đình cho các đối tượng tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Sơn
Đồng bộ tài khoản