Quyết định số 1358/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 1358/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1358/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Công Thương do Bộ Công Thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1358/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1358/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Công Thương gồm các thành viên sau: 1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng; 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; 3. Ủy viên Thường trực Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng; 4. Ủy viên Hội đồng: các Thứ trưởng, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ. Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Công Thương là cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Công Thương thực hiện theo Quy chế do Bộ trưởng ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
  2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Ban TĐKTTW; - Đảng ủy Bộ Công Thương; Vũ Huy Hoàng - Công đoàn Công thương VN; - Công đoàn CQ Bộ; - Website MOIT; - Lưu: VT, TĐKT
Đồng bộ tài khoản