Quyết định số 1372/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
15
lượt xem
2
download

Quyết định số 1372/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1372/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1372/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1372/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ, GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 5 VÀ MƯA LŨ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 265 TTr/PCLBTW ngày 09 tháng 10 năm 2007), của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 64/LĐTBXH-BTXH ngày 10 tháng 10 năm 2007), ý kiến của lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội tại cuộc họp ngày 10 tháng 10 năm 2007 do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, bàn về các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. 1. Trích 289 tỷ đồng (hai trăm tám mươi chín tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ (hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh). Phân bổ cụ thể cho các tỉnh như sau: Sơn La: 19 tỷ đồng, Hòa Bình: 18 tỷ đồng, Ninh Bình: 44 tỷ đồng, Thanh Hóa: 81 tỷ đồng, Nghệ An: 42 tỷ đồng, Hà Tĩnh: 45 tỷ đồng, Quảng Bình: 22 tỷ đồng, Quảng Trị: 5 tỷ đồng, Hà Nam: 5 tỷ đồng, Phú Thọ: 8 tỷ đồng. 2. Xuất cấp (không thu tiền) 7.050 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói kịp thời cho dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ, trong đó Quảng Bình: 500 tấn, Hà Tĩnh: 1.000 tấn, Nghệ An: 1.500 tấn, Thanh Hóa: 3.000 tấn, Ninh Bình: 1.000 tấn, Sơn La: 50 tấn; Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể tình hình thiếu đói, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ, trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu gạo cứu đói thực tế của từng địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số gạo, kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nam, Phú Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Văn phòng TW Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTBC, Website CP, - Lưu: VT, NN (5b), Huệ 46
Đồng bộ tài khoản