Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 138/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N KHO B C NHÀ NƯ C Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét đ ngh c a B trư ng B Tài chính t i T trình s 52/TTr-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c đ n năm 2020 v i nh ng n i dung cơ b n sau: I. M c tiêu t ng quát Xây d ng Kho b c Nhà nư c hi n đ i, ho t đ ng an toàn, hi u qu và phát tri n n đ nh v ng ch c trên cơ s c i cách th ch , chính sách, hoàn thi n t ch c b máy, g n v i hi n đ i hoá công ngh và phát tri n ngu n nhân l c đ th c hi n t t các ch c năng: qu n lý qu ngân sách nhà nư c và các qu tài chính nhà nư c; qu n lý ngân qu và qu n lý n Chính ph ; tăng cư ng năng l c, hi u qu và tính công khai, minh b ch trong qu n lý các ngu n l c tài chính c a Nhà nư c trên cơ s th c hi n t ng k toán nhà nư c. Đ n năm 2020, các ho t đ ng Kho b c Nhà nư c đư c th c hi n trên n n t ng công ngh thông tin hi n đ i và hình thành Kho b c đi n t . II. N i dung Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c đ n năm 2020 1. Qu n lý qu ngân sách nhà nư c và các qu tài chính nhà nư c a) G n k t qu n lý qu v i quy trình qu n lý ngân sách nhà nư c t khâu l p d toán, phân b , ch p hành, k toán, ki m toán và quy t toán ngân sách thông qua c i cách công tác k toán ngân sách nhà nư c, hoàn thi n ch đ thông tin, báo cáo tài chính; b) Th ng nh t qu n lý các qu tài chính nhà nư c theo hư ng ph n ánh và h ch toán k toán đ y đ trong h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c; các kho n thu, chi c a các qu tài chính nhà nư c đ u đư c th c hi n thông qua tài kho n thanh toán t p trung c a Kho b c Nhà nư c; c) Hi n đ i hoá qu n lý thu ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c theo hư ng đơn gi n v th t c hành chính, gi m thi u th i gian và th t c n p ti n cho các đ i tư ng n p thu . ng d ng có hi u qu công ngh thông tin đi n t tiên ti n vào quy trình qu n lý thu ngân sách nhà nư c v i các phương th c thu n p thu hi n đ i, b o đ m x lý d li u thu ngân sách nhà nư c theo th i gian th c thu; d) Đ i m i công tác qu n lý, ki m soát chi qua Kho b c Nhà nư c trên cơ s xây d ng cơ ch , quy trình qu n lý, ki m soát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c phù h p v i thông l qu c t đ v n hành h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c; th c hi n ki m soát chi theo k t qu đ u ra, theo nhi m v và chương trình ngân sách; th c hi n phân lo i các kho n chi ngân sách nhà nư c theo n i dung và giá tr đ xây d ng quy trình ki m soát chi hi u qu trên nguyên t c qu n lý theo r i ro; phân đ nh rõ trách nhi m, quy n h n c a cơ quan tài chính, cơ quan ch qu n, Kho b c Nhà nư c và các đơn v s d ng ngân sách nhà nư c; có ch tài x ph t hành chính đ i v i cá nhân, t ch c sai ph m hành chính v s d ng ngân sách nhà nư c;
  2. Th ng nh t quy trình và đ u m i ki m soát các kho n chi c a ngân sách nhà nư c, bao g m các kho n chi t ngu n v n trong nư c, ngu n v n nư c ngoài, các kho n chi ngân sách nhà nư c phát sinh trong và ngoài nư c; Tăng cư ng c i cách th t c hành chính trong công tác ki m soát chi, b o đ m đơn gi n, rõ ràng, minh b ch v h sơ, ch ng t , n i dung ki m soát, ti n t i th c hi n quy trình ki m soát chi đi n t ; đ) Đ i m i công tác th ng kê thu, chi qu ngân sách nhà nư c; xác đ nh rõ n i dung các kho n thu, chi ngân sách nhà nư c phù h p v i chu n m c qu c t v k toán công và th ng kê tài chính Chính ph theo m u c a IMF. 2. Qu n lý ngân qu và n Chính ph a) Đ i m i công tác qu n lý ngân qu Kho b c Nhà nư c nh m qu n lý ngân qu Kho b c Nhà nư c an toàn và hi u qu ; th c hi n mô hình thanh toán t p trung theo hư ng Kho b c Nhà nư c m tài kho n thanh toán t p trung t i Ngân hàng Nhà nư c Trung ương đ qu n lý t p trung ngân qu c a toàn h th ng Kho b c Nhà nư c; phát tri n h th ng các công c ph c v công tác qu n lý ngân qu và qu n lý n Chính ph ; b) Th c hi n t t vai trò qu n lý n thông qua k toán đ y đ , toàn di n qua Kho b c Nhà nư c các kho n n , nghĩa v n d phòng c a Chính ph và chính quy n các c p (bao g m c n trong nư c, ngoài nư c) theo nguyên t c, thông l qu c t ; Đ i m i cơ ch , phương th c phát hành trái phi u Chính ph theo hư ng hi n đ i, công khai, minh b ch và ho t đ ng theo nguyên t c th trư ng; g n v i s phát tri n c a th trư ng ti n t , th trư ng ch ng khoán; liên k t và h i nh p v i th trư ng trái phi u khu v c và qu c t . c) Th c hi n mô hình Kho b c chuyên qu n lý ngân qu , qu n lý n Chính ph v i ch c năng cơ b n là xây d ng các k ho ch huy đ ng v n ng n h n và trung h n, t ch c huy đ ng v n trên th trư ng, th c hi n qu n lý ngân qu và lu ng ti n, đ u tư ngân qu ; th c hi n thanh toán, h ch toán, cung c p thông tin, báo cáo liên quan đ n công tác qu n lý n Chính ph và qu n lý ngân qu . 3. Công tác k toán nhà nư c a) Xây d ng h th ng k toán nhà nư c th ng nh t, hi n đ i theo nguyên t c d n tích, ph c v yêu c u qu n lý ngân sách và tài chính công b o đ m tính công khai, minh b ch; b) Phát tri n k toán qu n tr ph c v cho yêu c u phân b ngân sách theo k t qu đ u ra, b o đ m kh năng phân tích và tính toán đư c chi phí, hi u qu c a chi tiêu ngân sách nhà nư c cũng như yêu c u l p ngân sách trên cơ s d n tích; c) Th c hi n h i nh p qu c t v k toán nhà nư c, xây d ng chu n m c k toán nhà nư c phù h p v i h th ng k toán công; d) Nghiên c u, xây d ng mô hình Kho b c Nhà nư c th c hi n ch c năng t ng k toán nhà nư c, theo hư ng: là thành viên c a H i đ ng chu n m c k toán qu c gia; t ng h p, x lý d li u k toán t t t c các đơn v th c hi n h th ng k toán nhà nư c; ch u trách nhi m công b và cung c p các s li u k toán, tình hình tài chính nhà nư c; lưu tr cơ s d li u k toán t p trung. 4. H th ng thanh toán a) Hi n đ i hóa công tác thanh toán c a Kho b c Nhà nư c trên n n t ng công ngh thông tin hi n đ i, theo hư ng t đ ng hóa và tăng t c đ x lý các giao d ch; b o đ m d dàng k t n i, giao di n v i các h th ng ng d ng khác; tham gia h th ng thanh toán đi n t song phương, thanh toán đi n t liên ngân hàng, thanh toán bù tr đi n t v i các ngân hàng; ng d ng có hi u qu công ngh , phương ti n và hình th c thanh toán không dùng ti n m t tiên ti n c a qu c t . Đ n năm 2020, v cơ b n Kho b c Nhà nư c không th c hi n giao d ch b ng ti n m t; b) Nghiên c u tri n khai th c hi n mô hình thanh toán t p trung, theo hư ng m i giao d ch c a ngân sách nhà nư c và các qu tài chính nhà nư c đ u đư c th c hi n qua tài kho n thanh toán t p trung. 5. Ki m tra, ki m toán n i b
  3. a) Nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a công tác ki m tra, ki m soát trên cơ s đ i m i n i dung, phương pháp và quy trình ki m tra, ki m soát phù h p v i s phát tri n c a công ngh thông tin và hi n đ i hóa ho t đ ng Kho b c Nhà nư c; xây d ng h th ng ch tiêu giám sát và h th ng qu n lý r i ro nh m c nh báo s m m i r i ro trong ho t đ ng Kho b c Nhà nư c, phát hi n và ngăn ch n k p th i các hi n tư ng vi ph m chính sách, ch đ c a Nhà nư c; b) Chuy n đ i mô hình ki m tra, ki m soát sang mô hình ki m tra, ki m toán n i b , b o đ m nâng cao tính đ c l p, th ng nh t v ho t đ ng nghi p v c a h th ng ki m tra, ki m toán n i b , đ th m quy n c n thi t trong quá trình th c hi n nhi m v nh m phát hi n và x lý k p th i các d u hi u b t thư ng trong ho t đ ng Kho b c Nhà nư c. 6. Công ngh thông tin a) Xây d ng ki n trúc t ng th h th ng thông tin Kho b c Nhà nư c, trong đó l y h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c làm xương s ng nh m đáp ng các yêu c u c i cách qu n lý tài chính - ngân sách; m r ng các ng d ng tin h c hi n đ i vào ho t đ ng nghi p v c a Kho b c Nhà nư c theo hư ng t p trung và tích h p v i h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c; b) Phát tri n cơ s h t ng k thu t tiên ti n, đáp ng m c tiêu hi n đ i hoá công ngh thông tin c a Kho b c Nhà nư c; tri n khai h th ng an toàn b o m t cho h th ng thông tin Kho b c Nhà nư c; thi t l p h th ng d phòng kh c ph c th m ho ; c) Tăng cư ng đ u tư cho công ngh thông tin, b o đ m phát tri n nhanh và v ng ch c; trong đó, đ c bi t quan tâm đ n m t s y u t trong đ u tư, như: cơ c u và ch t lư ng thi t b , công ngh thông tin; d phòng v trang thi t b ; tăng cư ng s d ng các ngu n l c tư v n phát tri n ng d ng t bên ngoài theo hư ng chuyên nghi p hoá, ; d) Thi t k và xây d ng các kho d li u v thu, chi ngân sách, qu n lý n , tài s n và các ho t đ ng nghi p v khác c a Kho b c Nhà nư c đ cung c p thông tin cho cơ s d li u qu c gia và ph c v công tác qu n lý, đi u hành v tài chính - ngân sách; đ) ng d ng công ngh thông tin hi n đ i, đ ng b và chuyên nghi p vào m i ho t đ ng c a Kho b c Nhà nư c, hình thành Kho b c đi n t . 7. T ch c b máy và phát tri n ngu n nhân l c a) Ki n toàn t ch c b máy Kho b c Nhà nư c tinh g n, hi n đ i, ho t đ ng có hi u l c, hi u qu và chuyên nghi p. T ch c l i các đơn v thu c Kho b c Nhà nư c t i trung ương theo hư ng t p trung qu n lý, đi u hành; nâng cao kh năng nghiên c u, xây d ng cơ ch , chính sách; tăng cư ng tính chuyên môn hóa c a m t s đơn v , đ c bi t là vi c hình thành m t s Kho b c Nhà nư c ho t đ ng theo ch c năng (Kho b c Nhà nư c th c hi n qu n lý ngân qu và qu n lý n ; Kho b c Nhà nư c th c hi n nhi m v t ng k toán nhà nư c, ). Cơ c u l i các Kho b c Nhà nư c đ a phương theo hư ng thành l p m t s Kho b c Nhà nư c khu v c, có l trình b trí l i Kho b c Nhà nư c theo đ a gi i hành chính. Chuy n đ i mô hình t ch c b máy Kho b c Nhà nư c, b o đ m th c hi n đ y đ 3 ch c năng: qu n lý qu ngân sách nhà nư c và các qu tài chính nhà nư c; qu n lý ngân qu và qu n lý n Chính ph ; t ng k toán nhà nư c; b) Hoàn thi n chính sách và quy trình qu n lý cán b theo hư ng nâng cao tính chuyên nghi p, trình đ qu n lý tiên ti n c a đ i ngũ cán b Kho b c Nhà nư c; chú tr ng phát tri n đ i ngũ cán b nghiên c u, ho ch đ nh chính sách, chuyên gia đ u ngành có năng l c và trình đ chuyên môn cao; s p x p và h p lý hóa ngu n nhân l c Kho b c Nhà nư c phù h p v i ch c năng, nhi m v , mô hình t ch c và cơ ch qu n lý m i c a Kho b c Nhà nư c; th c hi n qu n lý cán b theo kh i lư ng và ch t lư ng công vi c đư c giao; quy đ nh rõ quy n h n, trách nhi m hành chính và trách nhi m v t ch t c a cán b trên t ng v trí công tác; s d ng có hi u qu ngu n nhân l c c a các t ch c cung ng d ch v chuyên nghi p. Đ i m i n i dung, chương trình và phương pháp đào t o, b i dư ng, chú tr ng nâng cao ki n th c, k năng qu n lý và tác nghi p cho đ i ngũ cán b Kho b c Nhà nư c theo ch c trách và nhi m v . 8. Tăng cư ng h p tác qu c t
  4. a) Tăng cư ng áp d ng các thông l và chu n m c qu c t vào ho t đ ng Kho b c Nhà nư c như chu n m c k toán công, qu n lý ngân qu và qu n lý n trong đi u ki n liên k t các n n tài chính trong khu v c; b) Tri n khai có hi u qu các d án h p tác qu c t đã ký k t; phát tri n các d án, chương trình h p tác song phương c a Kho b c Nhà nư c v i Kho b c các nư c và các t ch c qu c t v tài chính và kinh nghi m qu n lý trong lĩnh v c tài chính - ngân sách. III. Gi i pháp th c hi n 1. Hoàn thi n h th ng th ch , chính sách v ho t đ ng Kho b c Nhà nư c Xây d ng khuôn kh pháp lý đ y đ , đ ng b nh m t o môi trư ng và hành lang cho ho t đ ng c i cách tài chính công, trong đó có ho t đ ng Kho b c Nhà nư c theo nguyên t c khuôn kh pháp lý ph i đi trư c m t bư c đ đ m b o có đ th i gian v t ch t và các đi u ki n khác cho vi c tri n khai th c hi n. a) Xây d ng h th ng k toán nhà nư c d a trên cơ s k toán d n tích đ y đ theo chu n m c k toán công qu c t và hình thành T ng k toán nhà nư c; b) Xây d ng Lu t Qu n lý ngân qu nh m đ t đư c m c tiêu, yêu c u v qu n lý ngân qu an toàn và hi u qu ; c) S a đ i, b sung Lu t Ngân sách nhà nư c cho phù h p v i xu hư ng c i cách hành chính, yêu c u qu n lý tài chính công trong giai đo n t i và phù h p v i các thông l qu c t ; d) Nghiên c u s a đ i, b sung ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Kho b c Nhà nư c cho phù h p v i Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c đ n năm 2020; đ) Xây d ng Ngh đ nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong qu n lý và ki m soát chi ngân sách nhà nư c. 2. T p trung hi n đ i hoá công ngh qu n lý làm đ ng l c cho c i cách và đ i m i ho t đ ng Kho b c Nhà nư c a) ng d ng công ngh thông tin hi n đ i vào ho t đ ng c a Kho b c Nhà nư c; trong đó, ưu tiên đ u tư s d ng các ph n m m tiên ti n trên th gi i phù h p v i yêu c u qu n lý tài chính - ngân sách trong tình hình m i và theo thông l qu c t ; b) Huy đ ng các ngu n l c tài chính đ th c hi n đ u tư cho ng d ng và phát tri n công ngh thông tin Kho b c Nhà nư c. Chú tr ng thu hút ngu n v n ngoài nư c cho các d án hi n đ i hoá, t p trung vào d án h th ng thông tin qu n lý ngân sách và kho b c c a giai đo n hi n nay và hư ng m r ng c a d án sau năm 2010. 3. Nâng cao hi u l c, hi u qu v t ch c b máy và ch t lư ng ngu n nhân l c Nghiên c u xây d ng mô hình t ch c b máy phù h p v i ch c năng, nhi m v và công ngh hi n đ i, b o đ m nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý tài chính nhà nư c. T p trung xây d ng, đào t o, phát tri n đ i ngũ cán b Kho b c Nhà nư c theo hư ng chuyên nghi p, đ trình đ năng l c và ph m ch t đ o đ c, đáp ng đư c yêu c u th c hi n Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c đ n năm 2020. 4. Coi tr ng h p tác qu c t làm đòn b y cho c i cách và đ i m i ho t đ ng Kho b c Nhà nư c Đa d ng hóa n i dung, hình th c và các đ i tác h p tác qu c t trong xu th h i nh p v i khu v c và th gi i; g n h p tác qu c t v i yêu c u hi n đ i hóa ho t đ ng Kho b c Nhà nư c, coi công tác này là đòn b y và gi i pháp th c hi n Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c. 5. Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n Tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n thông tin đ các c p, ngành có liên quan và đ i ngũ cán b , công ch c Kho b c Nhà nư c nh n th c đúng đ n v ý nghĩa, vai trò và t m quan tr ng c a quá trình c i cách h at đ ng Kho b c Nhà nư c đ có nh ng bi n pháp thi t th c th c hi n thành công Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c đ n năm 2020. Đi u 2. T ch c th c hi n
  5. a) Căn c vào n i dung c a Quy t đ nh này, B Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c đ n năm 2020; xây d ng l trình và k ho ch tri n khai c th các n i dung c a Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c đ n năm 2020; đ ng th i, có bi n pháp t ch c th c hi n, hư ng d n, ki m tra, giám sát tình hình tri n khai Chi n lư c; hàng năm t ch c đánh giá và báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c; Xây d ng cơ ch huy đ ng và s d ng ngu n l c tài chính th c hi n Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c; b o đ m ngu n kinh phí đ u tư xây d ng cơ s h t ng, mua s m trang thi t b , phát tri n ngu n nhân l c Kho b c Nhà nư c v i nguyên t c hi u qu , tránh lãng phí. b) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính t ch c và ch đ o th c hi n Chi n lư c phát tri n Kho b c Nhà nư c trong ph m vi th m quy n. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. B trư ng B Tài chính, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch đ o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (6b). Hoà 310 b n.
Đồng bộ tài khoản