Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------Số: 14/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Tân An, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2010 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 14/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2010/QĐ-UBND Tân An, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2010/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2010 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; Xét công văn số 119/STP-VBQP ngày 05/02/2010 về việc tự kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tờ trình số 443/TTr-STC ngày 26/3/2010 của Sở Tài chính về việc đề nghị sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: - Điều 7 bản quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh, quy định: “Điều 7. Khen thưởng: Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được biểu dương khen thưởng, áp dụng tiêu chuẩn và mức khen theo quyết định số 2654/2003/QĐ-UB ngày 31/7/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức liên hoan tổ hòa giải và hòa giải viên các cấp trong tỉnh 5 năm 2 lần”. - Nay, sửa lại như sau: “Điều 7. Khen thưởng: Các Tổ hòa giải và hòa giải viên có thành tích trong công tác hòa giải được xét biểu dương khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng”. Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách rời với Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh. Những quy định khác của 1
  2. UBND tỉnh trước đây về thi đua, khen thưởng của tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trái với quy định trong quyết định này đều hủy bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./. TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Phòng NC (TH+KT); - Lưu: VT, STC.H. Dương Quốc Xuân NMC-HGCS-SĐ (7) 2
Đồng bộ tài khoản