Quyết định số 141-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 141-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 141-HĐBT về việc thành lập một số thị trấn huyện lỵ và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Nghệ An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 141-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 141-H BT Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 141-H BT NGÀY 27-10-1984 V VI C THÀNH L P M T S THN TR N HUY N L VÀ I U CH NH NA GI I M T S XÃ THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Quy t nh s 214-CP ngày 21-11-1970 v vi c u nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh, QUY T NNH i u 1. - Phân v ch a gi i m t s xã và th tr n c a hai huy n Thanh Chương và Can L c thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: 1. Huy n Thanh Chương: - Tách 64 hécta t c a xã ng Văn; 92 hécta t c a xã Thanh Ng c; 124 hécta t c a xã Thanh ng thành l p th tr n huy n l Thanh Chương. - a gi i th tr n huy n l phía ông giáp xã Thanh Ng c và xã Thanh ng, phía tây giáp Thanh Lĩnh, phía nam giáp xã ng Văn và xã Thanh Ng c, phía b c giáp xã Thanh ng và xã Thanh Ng c. 2. Huy n Can L c: a) Tách 81 hécta t thu c xã i L c; 44 hécta t thu c xã Thiên L c thành l p th tr n huy n l Can L c. a gi i th tr n huy n l phía ông, phía tây giáp xã i L c và xã Thiên L c, phía nam giáp xã i L c, phía b c giáp xã Thiên L c. b) Tách hai xóm Yên ng và Văn Th nh c a xã Xuân L c v i t ng di n tích tt nhiên là 44 hécta sáp nh p vào xã i L c. i u 2. - U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản