Quyết định số 1487/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 1487/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc tạm giao kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo; mua sắm trang thiết bị cho các trường học do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1487/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số : 1487/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 16 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, CẢI TẠO; MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 08/04/2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc tạm giao kế hoạch đầu tư năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp và vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 xin sử dụng; Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 184/TCKH- ĐT ngày 14/05/2008 về việc sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị các trường học được bố trí trong kế hoạch vốn năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao các trường có tên sau đây làm chủ đầu tư thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị: ĐVT: đồng Tổng vốn Kế hoạch năm STT Chủ đầu tư Tên dự án đầu tư 2008 1 Trường Mầm non Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm 700.000.000 700.000.000 175 non 175 2 Trường Mầm non Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm 800.000.000 800.000.000 4 non 4
  2. 3 Trường TH Hạnh Sửa chữa, cải tạo Trường TH 2.200.000.000 2.200.000.000 Thông Hạnh Thông 4 Trường TH Trần Sửa chữa, cải tạo Trường TH 500.000.000 500.000.000 Quang Khải Trần Quang Khải 5 Trường THCS Sửa chữa, cải tạo Trường THCS 2.400.000.000 2.400.000.000 Trường Sơn Trường Sơn 6 Trường THCS Sửa chữa, cải tạo Trường THCS 980.000.000 980.000.000 Nguyễn Du Nguyễn Du 7 Trường THCS Trang bị hệ thống PCCC Trường 700.000.000 700.000.000 Nguyễn Văn Trỗi THCS Nguyễn Văn Trỗi 8 Trường THCS Trang bị hệ thống PCCC Trường 700.000.000 700.000.000 Phạm Văn Chiêu THCS Phạm Văn Chiêu 9 Trường Mầm non Mua sắm trang thiết bị Trường 440.000.000 440.000.000 1 Mầm non 1 10 Trường Mầm non Mua sắm trang thiết bị Trường 580.000.000 580.000.000 16 Mầm non 16 Nguồn vốn thực hiện: Vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 được Ủy ban nhân dân Quận giao theo Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 08/04/2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc tạm giao kế hoạch đầu tư năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố phân cấp và vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2007 xin sử dụng. Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, các đơn vị có liên quan nhanh chóng tiến hành các thủ tục triển khai các dự án theo đúng quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Giáo dục, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Gò Vấp, Hiệu trưởng các trường học có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều 3 "để thực hiện"; - Thường trực QU, HĐND Quận "để báo cáo"; - Chủ tịch UB MTTQ Quận "để giám sát"; - Lưu (VP, TH, Webpage). Trương Văn Non
Đồng bộ tài khoản