Quyết định số 149/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 149/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí tham quan vườn Quốc gia Bạch Mã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/1999/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149/1999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 149/1999/QĐ/BTC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN VƯỜNG QUỐC GIA BẠCH MÃ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước; Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4027 BNN/TCKT ngày 4/11/1999); Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, QUYẾT ĐNNH Điều 1:Mức thu phí tham quan vườn quốc gia Bạch Mã như sau: - Vé vào tham quan khu trung tâm (người lớn): 10.000 đồng/lần/vé - Vé vào tham quan khu trung tâm (trẻ em): 5.000 đồng/lần/vé - Vé vào các điểm tham quan khác: 2.000 đồng/lần/vé. Điều 2: Đối tượng thu, nộp và quản lý tiền phí tham quan vườn Quốc gia Bạch Mã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 hướng dẫn thực hiện. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, cơ quan quản lý vườn Quốc gia Bạch Mã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ tổ chức thu phí tham quan vườn quốc gia Bạch Mã và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Văn Trọng
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản