Quyết định số 150-VH-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 150-VH-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150-VH-QĐ về việc giải thể, thành lập và đổi tên cơ quan phát hành phim và chiếu bóng ở một số địa phương do Bộ Văn hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150-VH-QĐ

  1. BỘ VĂN HOÁ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150-VH-QĐ Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1964 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ, THÀNH LẬP VÀ ĐỔI TÊN CƠ QUAN PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG Ở MỘT SỐ ĐNA PHƯƠN G BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA Căn cứ nghị định số 135-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa; Xét đề nghị của các Ủy ban hành chính và các Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc, khu tự trị Tây Bắc về việc giải thể các Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng khu vực tự trị Việt Bắc và Tây Bắc; Xét đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, và Giám đốc Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương; QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – Giải thể Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng khu vực tự trị Việt Bắc và khu vực tự trị Tây Bắc, sau khi đã phân cấp các đơn vị chiếu bóng về các tỉnh trong khu quản lý. Công tác hướng dẫn và kiểm tra về chiếu bóng trong khu do Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc phụ trách. Điều 2. – Thành lập các chi nhánh phát hành phim đặt tại thị xã Thái N guyên, thị xã Sơn La và thị xã Yên Bái để phụ trách công tác phát hành phim cho các tỉnh thuộc hai khu tự trị Việt Bắc và Tây Bắc. Điều 3. – Đổi tên các chi nhánh phát hành phim và chiếu bóng Hà N ội, Hải Phòng, N am Định và Vinh Thành các chi nhánh phát hành phim, vì đã phân cấp toàn bộ công tác chiếu bóng về các địa phương quản lý. Điều 4. – Các chi nhánh phát hành phim do Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương giúp Bộ quản lý. Các chi nhánh phát hành phim có nhiệm vụ: - Quản lý công tác phát hành phim luồng nông thôn, theo yêu cầu phục vụ chính trị và sản xuất trong một khu vực gồm một số tỉnh; khu vực phát hành phim của mỗi chi nhánh phát hành phim do Bộ quy định sau. - Thực hiện kế hoạch phát hành phim luồng thành thị, công, nông trường, xí nghiệp của Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương quy định.
  2. - Theo dõi kết quả công tác phát hành phim trong khu vực và nghiên cứu đề xuất ý kiến với Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương nhằm không ngừng cải tiến công tác phát hành phim, phục vụ tốt yêu cầu chính trị và sản xuất. - Tổ chức bảo quản phim, kiểm tra kỹ thuật, bảo quản và tu sửa phim, đảm bảo thi hành đúng các chế độ sử dụng phim đã quy định. Điều 5. - Mỗi chi nhánh phát hành phim có một Chủ nhiệm phụ trách và một số cán bộ, công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ giúp việc Điều 6. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài vụ, Cục trưởng Cục điện ảnh, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc, ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị Tây Bắc, Giám đốc Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc, Giám đốc Quốc doanh phát hành phim và chiếu bóng trung ương, các ông Chủ nhiệm chi nhánh phát hành phim chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA Hoàng Minh Giám
Đồng bộ tài khoản