Quyết định số 1527/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1527/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1527/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1527/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1534/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 38 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Bắc Giang; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-TT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; 02. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; 03. Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; 04. Phòng Giáo dục huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; 05. Trường Trung học cơ sở thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; 06. Trường Trung học cơ sở Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang; 07. Trường Mầm non Bán công Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; 08. Trường Mầm non Bán công thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 09. Trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; 10. Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; 11. Ông Vũ Đăng Hưng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; 12. Bà Hoàng Thị Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; 13. Bà Nguyễn Thị Bình, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; 14. Ông Đào Thanh Hà, Chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; 15. Ông Nguyễn Văn Vững, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; 16. Ông Đặng Trung Thành, Giáo viên Trường Tiểu học An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 17. Ông Ngô Ứng Tiếp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;
  3. 18. Ông Vũ Trí Ngự, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; 19. Ông Hoàng Đăng Viên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang./.
Đồng bộ tài khoản