Quyết định số 1529/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1529/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1529/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1529/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1529/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (Tờ trình số 2792/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1480/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 14 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Quảng Ngãi; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) 11 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; 2. Liên đoàn Lao động huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 3. Trạm Khuyến nông huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 4. Phòng Nội vụ Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 5. Công đoàn Nhà máy Bia Dung Quất, Tổng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 6. Ông Trần Văn Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; 7. Ông Lê Minh Phương, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi; 8. Ông Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 9. Ông Trần Huy Thông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 10. Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 11. Ông Phạm Công Phíp, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 12. Ông Trần Trung Triết, Ủy vieetn Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 13. Bà Phạm Thị Tuyết, Chánh văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; 14. Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 15. Ông Đoàn Văn Thiện, Chánh Thanh tra huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;
  3. 16. Ông Huỳnh Văn Tráng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 17. Ông Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; 18. Ông Hoàng Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; 19. Ông Đinh Văn Hải, Cán sự Phòng Thương binh Liệt sĩ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản