Quyết định số 1556/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 1556/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1556/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1556/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1556/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Tờ trình số 894/TTr-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1497/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 06 cá nhân thuộc tỉnh Điện Biên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Điện Biên; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, Website CP; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-TTg, ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Trường Trung học Y tế tỉnh Điện Biên; 02. Trường Trung học phổ thông Phan Đình Giót, tỉnh Điện Biên; 03. Trường Tiểu học Thị trấn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; 04. Trưởng Tiểu học Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 05. Trường Mầm non xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 06. Trường Trung học cơ sở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; 07. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 08. Ông Đào Hoàn Nam, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên; 09. Ông Lương Văn Pánh, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật-Tổng hợp tỉnh Điện Biên; 10. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Trưởng phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên; 11. Bà Trần Thị Đợi, Phó Trưởng phòng Giáo dục thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 12. Ông Nguyễn Đức Quyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Nội-Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 13. Bà Nguyễn Thị Đào, Trưởng phòng Giáo dục huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản