Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1557/2001/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 1557/2001/QĐ- NHNN NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH THANH TOÁN BÙ TR ĐI N T LIÊN NGÂN HÀNG TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t các T ch c tín d ng s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 c a Chính ph v ho t đ ng thanh toán qua các T ch c cung ng d ch v thanh toán; Căn c Quy t đ nh s 196/TTg ngày 01/4/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c s d ng các d li u thông tin trên v t mang tin đ làm ch ng t k toán và thanh toán c a các Ngân hàng và T ch c tín d ng; Theo đ ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nư c, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành theo Quy t đ nh này "Quy ch thanh toán bù tr đi n t liên Ngân hàng". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1/1/2002. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, C c trư ng C c Công ngh Tin h c ngân hàng; Th trư ng các đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám đ c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Giám đ c Chi nhánh Ngân hành Nhà nư c t nh, thành ph ; T ng Giám đ c (Giám đ c) Ngân hàng, t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Th Kim Ph ng (Đã ký) QUY CH
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THANH TOÁN BÙ TR ĐI N T LIÊN NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 12 năm 2001 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Quy ch này đi u ch nh ho t đ ng thanh toán bù tr qua m ng máy tính các kho n thanh toán có giá tr dư i 500.000.000 VND (năm trăm tri u đ ng) gi a các ngân hàng, t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán ho t đ ng trên lãnh th Vi t Nam có m tài kho n ti n g i t i m t đơn v Ngân hàng Nhà nư c, do đơn v đó t ch c và ch trì thanh toán bù tr đi n t . T t c các kho n chuy n ti n N trong thanh toán bù tr đi n t liên ngân hàng đ u ph i có u quy n trư c: Các Ngân hàng thành viên ph i ký h p đ ng chuy n n v i nhau và ph i có thông báo b ng văn b n cho Ngân hàng ch trì trư c khi th c hi n. 2. Chuy n ti n đi n t ; các kho n thanh toán gi a Vi t Nam v i nư c ngoài và các hình th c thanh toán qu c t khác không thu c ph m vi đi u ch nh c a Quy ch này. Đi u 2. Đ i tư ng đư c phép tham gia thanh toán bù tr đi n t 1. Các Ngân hàng, t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán ho t đ ng trên lãnh th Vi t Nam (sau đây g i t t là Ngân hàng) có đ các đi u ki n tiêu chu n c a ngân hàng thành viên tham gia thanh toán đi n t liên ngân hàng theo quy đ nh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c, có đơn xin tham gia thanh toán bù tr đi n t và đư c Ngân hàng ch trì ch p thu n b ng văn b n. 2. Các Ngân hàng không thu c đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 đi u này n u mu n tham gia thanh toán bù tr đi n t thì ph i ch n m t ngân hàng thành viên tr c ti p làm đ i di n (Ngân hàng thành viên đư c u quy n) đ m tài kho n ti n g i thanh toán và thông qua ngân hàng này th c hi n các giao d ch thanh toán bù tr đi n t liên ngân hàng. Ngân hàng thành viên đư c u quy n ph i có cam k t b ng văn b n v i Ngân hàng ch trì và các ngân hàng thành viên tr c ti p khác v vi c ti p nh n các ch ng t thanh toán bù tr c a ngân hàng thành viên gián ti p do mình làm đ i di n và có trách nhi m th c hi n đ y đ nghĩa v đ i v i các kho n thanh toán này. Ngân hàng thành viên đư c u quy n ph i ch u trách nhi m b i thư ng v t ch t n u vi c u quy n vì b t c lý do gì gây thi t h i đ i v i các bên liên quan. Quan h thanh toán gi a ngân hàng thành viên đư c u quy n và ngân hàng u qy n do hai ngân hàng này xác đ nh v i nhau theo quy đ nh hi n hanh v thanh toán gi a các ngân hàng. Đi u 3. Gi i thích các thu t ng s d ng trong Quy ch này - Thanh toán bù tr đi n t liên Ngân hàng (sau đây g i t t là thanh toán bù tr đi n t ) là th c hi n vi c chuy n kho n và thanh toán qua m ng máy tính gi a các tài
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kho n đư c m t i các ngân hàng khác h th ng ho c các chi nhánh c a cùng m t ngân hàng trên ph m vi m t đ a bàn nh t đ nh. B ng k thu t x lý bù tr đi n t , các ngân hàng chuy n cho nhau qua m ng máy tính các ch ng t thanh toán, bù tr cho nhau ph n n qua l i và tr cho nhau s chênh l ch. - Ngân hàng ch trì thanh toán bù tr đi n t (sau đây g i t t là Ngân hàng ch trì): là đơn v Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m t ch c thanh toán bù tr đi n t và x lý k t qu thanh toán bù tr đi n t ; ngân hàng ch trì có th tham gia thanh toán bù tr đi n t như m t ngân hàng thành viên. - Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t : là b ph n có nhi m v x lý t đ ng các giao d ch thanh toán bù tr đi n t gi a các ngân hàng thành viên và xác đ nh k t qu thanh toán bù tr đi n t cho các ngân hàng thành viên. Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v thu c t ch c hay m t b ph n c u thành c a ngân hàng ch trì ho c là m t đơn v (công ty) đ c l p th c hi n thu nh n, x lý s li u thanh toán và thông báo k t qu thanh toán bù tr cho ngân hàng ch trì và các ngân hàng thành viên liên quan. - Ngân hàng thành viên tr c ti p tham gia thanh toán bù tr đi n t (sau đây g i t t là Ngân hàng thành viên tr c ti p): là ngân hàng đư c n i m ng tr c ti p v i h th ng máy tính c a Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x k thu t thanh toán bù tr đi n t là đơn v đ c l p) đ th c hi n các giao d ch thanh toán bù tr đi n t . Trong thanh toán bù tr đi n t , ngân hàng thành viên tr c ti p v a là ngân hàng g i l nh thanh toán (g i t t là Ngân hàng g i) v a là ngân hàng nh n l nh thanh toán (g i t t là Ngân hàng nh n). - Ngân hàng thành viên đư c u quy n: là ngân hàng thành viên tr c ti p đư c đ i di n cho m t ho c m t s ngân hàng thành viên gián ti p đ th c hi n các giao d ch thanh toán bù tr đi n t . - Ngân hàng thành viên gián ti p tham gia thanh toán bù tr đi n t (sau đây g i t t là ngân hàng thành viên gián ti p): Là ngân hàng th c hi n các giao d ch thanh toán bù tr đi n t n i m ng thông qua m t ngân hàng thành viên đư c u quy n. Ngân hàng thành viên gián ti p có th là chi nhánh tr c thu c c a ngân hàng thành viên đư c u quy n ho c là ngân hàng khác h th ng nhưng có m tài kho n ti n g i thanh toán t i ngân hàng thành viên đư c u quy n. - L nh thanh toán: là m t ch đ nh dư i d ng các y u t c a ch ng t k toán đư c mã hoá c a ngân hàng g i đ i v i Ngân hàng ch trì, Trung tâm x lý thanh toán bù tr đi n t và ngân hàng nh n nh m th c hi n thanh toán bù tr đi n t . - L nh chuy n Có là l nh thanh toán, đư c xem như m t kho n ph i tr c a ngân hàng g i đ i v i ngân hàng nh n trong thanh toán bù tr đi n t . - L nh chuy n N có u quy n là L nh thanh toán, đư c xem như m t kho n ph i thu c a ngân hàng g i đ i v i ngân hàng nh n trong thanh toán bù tr đi n t . - L nh Hu l nh chuy n N : là m t tin đi n có giá tr như m t L nh chuy n Có; do ngân hàng g i l p và chuy n cho ngân hàng nh n đ hu L nh chuy n N đã g i (hu m t ph n ho c toàn b s ti n).
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Yêu c u hu L nh chuy n Có: là m t tin đi n do ngân hàng g i l p và chuy n cho ngân hàng nh n đ ngh hu L nh chuy n có đã g i (hu m t ph n ho c toàn b s ti n tuỳ theo t ng trư ng h p sai sót c th ); Là căn c đ ngân hàng nh n l p L nh chuy n có đi, tr l i cho ngân hàng g i trên cơ s đã thu h i l i đư c ti n đã tr . - Ngày giao d ch thanh toán bù tr đi n t (g i t t là Ngày giao d ch): là kho ng th i gian trong ngày làm vi c, đư c xác đ nh k t th i đi m b t đ u ngày làm vi c cho đ n th i đi m d ng g i L nh thanh toán c a các ngân hàng thành viên tr c ti p theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. - Phiên thanh toán bù tr đi n t : Là kho ng th i gian đư c xác đ nh trong ngày giao d ch, trong kho ng th i gian này l nh thanh toán c a các Ngân hàng thành viên g i t i Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p) s đư c x lý bù tr vào m t th i đi m quy đ nh. Trong Ngày giao d ch có th có m t ho c m t s phiên thanh toán bù tr đi n t . - B ng k t qu thanh toán bù tr đi n t : là b ng s li u do Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p) l p cho t ng ngân hàng thành viên tr c ti p sau khi k t thúc phiên giao d ch thanh toán bù tr và t i th i đi m quy t toán bù tr đi n t , ph n ánh t ng h p s ph i thu, ph i tr theo các L nh thanh toán mà ngân hàng thành viên đã g i đi, nh n v và th hi n s th c ph i tr ho c đư c hư ng c a t ng ngân hàng thành viên. B ng k t qu thanh toán bù tr đi n t đư c coi là m t lo i ch ng t k toán. - Kh năng chi tr c a Ngân hàng thành viên: là s dư trên tài kho n ti n g i c a ngân hàng thành viên tr c ti p t i Ngân hàng ch trì. Chương 2 CÁC QUY Đ NH C TH Đi u 4. Th t c xin tham gia và xét duy t ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù tr đi n t 1. Các ngân hàng khi đã có đ các đi u ki n, tiêu chu n c a ngân hàng thành viên tham gia thanh toán đi n t liên ngân hàng, n u mu n tham gia thanh toán bù tr đi n t liên ngân hàng thì ph i l p và n p các h sơ sau đây cho Ngân hàng Nhà nư c, nơi mình m tài kho n: - Đơn xin tham gia thanh toán bù tr đi n t liên Ngân hàng. - Gi y cam k t th c hi n các quy đ nh có liên quan khi tr thành Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù tr đi n t liên Ngân hàng. 2. Khi nh n đư c đơn và h sơ c a ngân hàng xin tham gia thanh toán bù tr đi n t , sau khi ki m tra, rà soát n u có đ các đi u ki n, tiêu chu n c a ngân hàng thành viên thanh toán đi n t liên ngân hàng và th c hi n đúng th t c xin tham gia thanh toán bù tr đi n t theo quy đ nh thì Ngân hàng ch trì ch p nh n, k t n p ngân hàng thành
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. viên tham gia thanh toán bù tr đi n t liên ngân hàng và thông báo b ng văn b n cho t t c các ngân hàng thành viên bi t đ giao d ch thanh toán. Trư ng h p ngân hàng xin tham gia thanh toán bù tr không đ đi u ki n, tiêu chu n đ k t n p ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù tr đi n t liên ngân hàng thì Ngân hàng ch trì ph i có văn b n t ch i và nêu rõ lý do. Đi u 5. Ch ng t s d ng trong thanh toán bù tr đi n t 1. Ch ng t ghi s trong thanh toán bù tr đi n t liên ngân hàng là các L nh thanh toán và các B ng kê thanh toán bù tr đi n t do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. Ch ng t g c dùng làm cơ s đ l p L nh thanh toán là các ch ng t thanh toán s d ng đ chuy n ti n theo quy đ nh hi n hành. Vi c l p, ki m soát, luân chuy n, x lý, lưu tr và b o qu n ch ng t trong thanh toán bù tr đi n t ph i tuân th theo đúng quy đ nh c a ch đ ch ng t k toán Ngân hàng, T ch c tín d ng do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ban hành. 2. Các Ngân hàng thành viên ph i th c hi n vi c chuy n hoá ch ng t b ng gi y sang ch ng t đi n t ho c ngư c l i khi c n thi t phù h p v i quy trình k thu t nghi p v thanh toán bù tr đi n t . Vi c chuy n hoá ch ng t ph i đ m b o s kh p đúng gi a ch ng t dùng làm căn c chuy n hoá và ch ng t đư c chuy n hoá, đúng m u quy đ nh và đ m b o tính pháp lý c a ch ng t . 3. Ngân hàng g i (bao g m c ngân hàng thành viên tr c ti p và ngân hàng thành viên gián ti p) có trách nhi m b o qu n và lưu tr ch ng t thanh toán h p l đư c s d ng làm căn c l p L nh thanh toán theo đúng quy đ nh hi n hành. Đi u 6. Th i gian giao d ch trong thanh toán bù tr đi n t 1. Th i đi m b t đ u giao d ch, th i đi m d ng g i L nh thanh toán c a các ngân hàng thành viên, th i đi m x lý c a phiên thanh toán bù tr đi n t và th i đi m quy t toán thanh toán bù tr đi n t c a ngày giao d ch do Ngân hàng ch trì quy đ nh d a trên các căn c sau đây: - Kh năng x lý c a Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t và yêu c u c a các ngân hàng thành viên tr c ti p; - S k t n i m ng máy tính c a h th ng thanh toán bù tr đi n t v i các ho t đ ng nghi p v , ngân hàng khác có liên quan c a các ngân hàng thành viên tr c ti p. 2. Khi có s thay đ i v th i gian giao d ch thanh toán bù tr đi n t thì Ngân hàng ch trì ph i thông báo k p th i cho các ngân hàng thành viên tr c ti p. Đi u 7. Truy n, nh n và x lý d li u trong thanh toán bù tr đi n t 1. Khi truy n qua m ng máy tính, d li u thanh toán bù tr đi n t ph i đư c mã hoá và áp d ng các bi n pháp b o m t theo quy đ nh hi n hành đ i v i ch ng t đi n t và các quy đ nh có liên quan khác v truy n tin và x lý d li u qua m ng máy tính trong ho t đ ng ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c ban hành.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p) và các Ngân hàng thành viên ph i tuân th quy đ nh v phương th c truy n, nh n và x lý d li u trong thanh toán bù tr đi n t . Phương th c truy n, nh n và x lý d li u trong thanh toán bù tr đi n t do Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t quy đ nh sau khi đã th ng nh t v i các Ngân hàng thành viên và ph i phù h p v i các quy đ nh v truy n, nh n và x lý d li u thanh toán chuy n ti n do Ngân hàng Nhà nư c ban hành ho c đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3. Trong trư ng h p b s c k thu t, truy n tin và các nguyên nhân b t kh kháng khác d n đ n không th truy n, nh n d li u thanh toán bù tr đi n t qua m ng máy tính thì Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p) và các Ngân hàng thành viên ph i có gi i pháp x lý thích h p; n u có đi u ki n thì có th áp d ng bi n pháp giao, nh n tr c ti p d li u trên các v t mang tin (băng, đĩa t v.v...) theo quy đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c đ ng th i ph i tìm m i bi n pháp đ kh c ph c s c nhanh nh t. Đi u 8. Đ m b o an toàn đ i v i h th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t 1. Ngân hàng ch trì, các Ngân hàng thành viên ph i có quy đ nh ch t ch v cài đ t, s d ng, b o qu n và b o trì các trang thi t b và chương trình máy tính ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t thu c ph m vi mình qu n lý. 2. Ngân hàng ch trì, Ngân hàng thành viên ph i có h th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u d phòng cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t và ph i t ch c lưu tr d li u d phòng đ ng th i d li u đang ho t đ ng. H th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u d phòng ph i đ t t i đ a đi m an toàn, tách r i v i h th ng đang ho t đ ng chính th c và ph i có phương án s d ng c th đ đ m b o cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t đư c ti n hành an toàn và liên t c. Đi u 9. B o m t trong thanh toán bù tr đi n t 1. Ngân hàng ch trì và t ng Ngân hàng thành viên ch u trách nhi m quy đ nh các bi n pháp b o m t thích h p áp d ng trong n i b đơn v mình. 2. Ngân hàng ch trì ch u trách nhi m quy đ nh v ch ký đi n t đư c s d ng đ b o v và ki m soát d li u thanh toán bù tr đi n t khi th c hi n truy n, nh n qua m ng máy tính gi a Ngân hàng ch trì và các Ngân hàng thành viên tr c ti p. Trong trư ng h p c n thi t, Ngân hàng ch trì có th quy đ nh thêm các bi n pháp b o m t khác đ đ m b o s an toàn c a y u t ch ng t đã đư c mã hoá. 3. Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t ch u trách nhi m quy đ nh v mã khoá b o m t đư c s d ng đ truy c p vào h th ng máy tính c a Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (g i t t là mã khoá b o m t máy tính). 4. Các quy đ nh v ch ký đi n t và mã khoá b o m t máy tính trong thanh toán bù tr đi n t nêu t i kho n 2 và 3 đi u này, ph i tuân th quy đ nh hi n hành c a Ngân
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hàng Nhà nư c v vi c xây d ng, c p phát, s d ng, b o qu n và qu n lý ch ký đi n t , mã khoá b o m t máy tính trong thanh toán chuy n ti n đi n t . Đi u 10. X lý t i phiên thanh toán bù tr đi n t 1. T i th i đi m x lý bù tr đư c quy đ nh cho t ng phiên thanh toán bù tr đi n t , Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (n u Trung tâm x lý bù tr là đơn v đ c l p) ho c Ngân hàng ch trì th c hi n: - X lý bù tr đ i v i các l nh thanh toán h p l đã nh n đư c t các ngân hàng thành viên. - L p và g i B ng k t qu thanh toán bù tr đi n t đ ph c v cho vi c ki m soát đ i chi u và h ch toán t i Ngân hàng ch trì và các Ngân hàng thành viên tr c ti p theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ngân hàng ch trì căn c B ng k t qu thanh toán bù tr đi n t đ thanh toán và h ch toán theo s chênh l ch ph i tr ho c đư c hư ng c a m i ngân hàng thành viên tr c ti p. 3. Khi nh n đư c k t qu thanh toán bù tr do Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t chuy n t i Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i ki m soát, đ i chi u ch t ch theo quy đ nh đ i v i các L nh thanh toán, K t qu thanh toán bù tr đi n t trư c khi x lý, h ch toán. Đi u 11. Quy t toán thanh toán bù tr đi n t 1. Quy t toán thanh toán bù tr đi n t là vi c x lý thanh toán bù tr đi n t l n cu i cùng trong ngày giao d ch và vào m t th i đi m quy đ nh sau khi Ngân hàng ch trì và các Ngân hàng thành viên đã đ i chi u xong, chính xác cho toàn b các kho n ph i thu, ph i tr và s th c ph i tr ho c đư c hư ng c a t ng Ngân hàng thành viên trong ngày giao d ch; Trư ng h p Ngân hàng ch trì và các Ngân hàng thành viên còn chưa x lý xong sai sót, chênh l ch s li u trư c th i đi m quy t toán quy đ nh thì Ngân hàng ch trì có th lùi l i th i đi m quy t toán c a ngày giao d ch và ph i thông báo cho t t c các Ngân hàng thành viên đ có bi n pháp x lý thích h p theo quy đ nh. 2. T i th i đi m quy t toán bù tr đi n t , Ngân hàng ch trì x lý - X lý bù tr đi u ch nh đ i v i nh ng L nh thanh toán c a Ngân hàng thành viên tr c ti p đã b sung đ ngu n v n đ bù đ p kho n thi u h t trong thanh toán bù tr đi n t . - Tr l i ho c Hu b nh ng L nh thanh toán vư t quá kh năng chi tr c a Ngân hàng thành viên tr c ti p t i Ngân hàng ch trì. - G i k t qu quy t toán bù tr cho các Ngân hàng thành viên tr c ti p. - Căn c k t qu quy t toán bù tr đã đư c đi u ch nh, Ngân hàng ch trì th c hi n vi c h ch toán ghi N , ghi Có cho các Ngân hàng thành viên tr c ti p theo s th c
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph i tr ho c đư c hư ng cu i cùng trong Ngày giao d ch. Sau khi quy t toán xong, tài kho n thanh toán bù tr c a Ngân hàng ch trì ph i h t s dư. 3. Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i th c hi n: - Ki m tra, đ i chi u ch t ch theo quy đ nh đ i v i các L nh thanh toán, s ph i thu, ph i tr ho c đư c hư ng cu i cùng trong ngày giao d ch c a ngân hàng mình v i k t qu quy t toán bù tr đi n t nh n đư c trư c khi x lý, h ch toán. - N u kh p đúng thì ph i g i đi n xác nh n ngay cho Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (n u Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p); Trư ng h p phát hi n có sai sót, nh m l n thì ph i tra soát ngay và có trách nhi m ph i h p v i Ngân hàng ch trì, Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t và các Ngân hàng thành viên có liên quan đ đi u ch nh theo đúng quy đ nh. - T i các Ngân hàng thành viên tr c ti p, sau khi h ch toán xong s th c ph i tr ho c đư c hư ng cu i cùng trong ngày giao d ch theo k t qu quy t toán bù tr , tài kho n thanh toán bù tr c a Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i h t s dư. Đi u 12. Các bi n pháp phòng ng a và x lý trư ng h p thi u kh năng chi tr c a Ngân hàng thành viên tr c ti p trong thanh toán bù tr đi n t . 1. Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i cam k t và có bi n pháp duy trì đ kh năng chi tr c a mình đ đ m b o thanh toán k p th i và đ y đ s ti n ph i tr trong thanh toán bù tr đi n t , bao g m s ti n ph i tr cho khách hàng và cho các Ngân hàng thành viên liên quan khác. 2. K t th i đi m d ng g i L nh thanh toán cho đ n th i đi m quy t toán thanh toán bù tr đi n t , (các) ngân hàng thành viên tr c ti p b thi u kh năng chi tr ph i áp d ng các bi n pháp tìm ki m ngu n đ bù đ p s thi u h t c a ngân hàng mình. 3. Trư ng h p khi ti n hành quy t toán thanh toán bù tr đi n t ho c sau m t th i gian theo quy đ nh đã đư c thông báo mà Ngân hàng thành viên tr c ti p b thi u kh năng chi tr v n chưa t o đ ngu n đ bù đ p s b thi u h t trong thanh toán bù tr thì Ngân hàng ch trì có quy n tr l i ho c hu b (theo quy đ nh t i Quy trình k thu t nghi p v thanh toán bù tr đi n t liên Ngân hàng) nh ng l nh thanh toán vư t quá kh năng chi tr c a ngân hàng này và s đình ch tham gia thanh toán bù tr n u vi c này x y ra 3 l n liên ti p, đ ng th i thông báo cho các ngân hàng thành viên liên quan bi t. Đi u 13. Ki m soát và đ i chi u trong thanh toán bù tr đi n t 1. Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p), các Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i th c hi n đúng các quy đ nh v ki m soát và đ i chi u nghi p v thanh toán bù tr đi n t nh m đ m b o s li u chính xác và th ng nh t; phát hi n và x lý k p th i các sai sót.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Các Ngân hàng thành viên tr c ti p, Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p) ph i ki m tra ch t ch theo quy đ nh đ i v i ch ký đi n t , các mã khoá b o m t và ký hi u m t khác (n u có), các L nh thanh toán, B ng k t qu thanh toán bù tr đi n t và các ch ng t có liên quan khác đư c s d ng trong thanh toán bù tr đi n t . 3. Ngân hàng ch trì và các Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i thư ng xuyên ki m tra, đ i chi u s li u tài kho n ti n g i c a Ngân hàng thành viên t i ngân hàng ch trì. 4. Ngân hàng ch trì ph i tính toán, ki m soát, đ i chi u ch t ch theo đúng quy đ nh v k t qu x lý bù tr c a t ng l n x lý k t qu thanh toán bù tr đi n t trong ngày giao d ch b o đ m s li u chính xác và th ng nh t. Đi u 14. T ch c h ch toán và x lý sai sót, đi u ch nh sai sót trong thanh toán bù tr đi n t 1. T ch c h ch toán: Ngân hàng ch trì và các Ngân hàng thành viên ph i tuân th đúng ch đ v h ch toán k toán trong thanh toán bù tr đi n t do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i t ch c h ch toán trên máy vi tính đ đ m b o phù h p và đ ng b v i h th ng thanh toán bù tr đi n t ; th c hi n thanh toán chính xác, k p th i, đ y đ các nghĩa v thanh toán và ph i ch u trách nhi m v nh ng ch m tr , sai sót khi mình gây ra thi t h i cho các bên liên quan. 2. Sai sót và đi u ch nh sai sót: Khi phát hi n các sai sót ho c chênh l ch s li u trong thanh toán bù tr đi n t (g i chung là sai sót), Ngân hàng ch trì, ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p) và các Ngân hàng thành viên liên quan ph i có bi n pháp x lý, đi u ch nh theo đúng quy đ nh nh m đ m b o s li u chính xác, th ng nh t, an toàn tài s n, không đ nh hư ng đ n ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t và gây thi t h i cho khách hàng. Vi c đi u ch nh sai sót trong thanh toán bù tr đi n t ph i đ m b o các nguyên t c sau: a. Tuân th ch t ch các quy đ nh và phương pháp đi u ch nh sai sót trong k toán và trong thanh toán bù tr đi n t ; Sai sót phát sinh khâu nào thì ph i đư c s a ch a, đi u ch nh khâu đó. Nghiêm c m vi c t ý s a ch a s li u, đi u ch nh sai sót. b. Cá nhân, đơn v gây ra sai sót ho c vi ph m các nguyên t c, quy đ nh đi u ch nh sai sót, tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính và ph i ch u trách nhi m b i thư ng v t ch t v nh ng thi t h i do mình gây ra cho các bên liên quan theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. Đi u 15. Hu L nh thanh toán 1. T i th i đi m quy t toán, Ngân hàng ch trì có quy n tr l i ho c hu b đ i v i nh ng L nh thanh toán không đ đi u ki n thanh toán c a Ngân hàng thành viên tr c
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ti p. Trong trư ng h p này, Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i ch p nh n vô đi u ki n v nh ng l nh thanh toán b tr l i ho c hu b . 2. Trư c th i đi m quy t toán, m t L nh thanh toán có th đư c ng ng thanh toán b i m t L nh hu (đ i v i hu L nh chuy n N có u quy n) ho c Yêu c u hu (đ i v i hu L nh chuy n Có) c a Ngân hàng g i. L nh hu ho c Yêu c u hu c a Ngân hàng g i ch có hi u l c trong trư ng h p c th sau: - L nh chuy n N có u quy n ch đư c hu khi Ngân hàng g i chưa tr ti n cho khách hàng theo l nh sai ho c tr r i nhưng thu h i l i đư c. - L nh chuy n Có ch đư c hu khi Ngân hàng nh n chưa ghi Có vào tài kho n c a khách hàng ho c đã ghi Có vào tài kho n c a khách hàng nhưng khách hàng đã tr l i. Đi u 16. Các quy đ nh v phí trong thanh toán bù tr đi n t 1. Các Ngân hàng thành viên tr c ti p ph i n p đ y đ và k p th i cho Ngân hàng ch trì (các) kho n phí c đ nh sau đây: a. Phí tham gia thanh toán bù tr đi n t là kho n ti n ch n p m t l n c a các Ngân hàng trư c khi đư c k t n p thành Ngân hàng thành viên tr c ti p. Kho n phí này do Ngân hàng Nhà nư c Trung ương quy đ nh ho c ch p thu t theo đ ngh c a Ngân hàng ch trì. b. Phí thư ng niên là kho n ti n n p m i năm m t l n c a các Ngân hàng thành viên tr c ti p đ duy trì ho t đ ng c a h th ng. Vi c áp d ng phí thư ng niên do Ngân hàng ch trì quy t đ nh sau khi đã th ng nh t v i các Ngân hàng thành viên tr c ti p. 2. Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t (trư ng h p Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t là m t đơn v đ c l p) đư c thu phí d ch v thanh toán bù tr đi n t đ i v i các Ngân hàng thành viên tr c ti p theo quy đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua Ngân hàng. 3. Ngân hàng thành viên tr c ti p đư c thu phí d ch v thanh toán bù tr đi n t đ i v i khách hàng, Ngân hàng thành viên gián ti p, ngân hàng có liên quan theo quy đ nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v thanh toán qua Ngân hàng. Chương 3 QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC CH TH THAM GIA THANH TOÁN BÙ TR ĐI N T Đi u 17. Quy n và trách nhi m c a Ngân hàng thành viên tr c ti p 1. Ngân hàng thành viên tr c ti p có quy n: - S d ng d ch v thanh toán bù tr đi n t và các d ch v có liên quan do Ngân hàng ch trì ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t quy đ nh và cung c p.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đư c nh n làm đ i di n (u quy n) thanh toán bù tr đi n t cho Ngân hàng thành viên gián ti p và thu phí theo quy đ nh hi n hành. - T ch i th c hi n đ i v i các trư ng h p: L nh thanh toán không h p l , sai đ a ch ; L nh chuy n N không có u quy n ho c quá m c đư c u quy n; Yêu c u hu L nh chuy n Có do tài kho n c a ngư i ho c đơn v nh n L nh thanh toán không có đ ti n ho c không thu h i l i đư c. - Đ ngh Ngân hàng ch trì thông báo s dư và tình hình ho t đ ng c a tài kho n ti n g i c a ngân hàng mình t i Ngân hàng ch trì. - Yêu c u b i thư ng thi t h i do l i c a Ngân hàng ch trì ho c Ngân hàng thành viên khác gây ra cho mình. M c b i thư ng gi i h n trong ph m vi s ti n ph i thanh toán c ng v i ti n ph t ch m tr tính trên s ti n ph i thanh toán nhân v i lãi su t ph t ch m tr đư c áp d ng theo quy đ nh hi n hành. 2. Ngân hàng thành viên tr c ti p có trách nhi m: - Đ m b o kh năng chi tr đ thanh toán k p th i và đ y đ các kho n ph i tr trong thanh toán bù tr đi n t c a ngân hàng mình (cũng như đ i v i các ngân hàng thành viên gián ti p trong trư ng h p mình đ i di n). - N p đ y đ và k p th i các kho n phí trong thanh toán bù tr đi n t theo quy đ nh. - Đ m b o an toàn đ i v i h th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t thu c ph m vi ngân hàng mình qu n lý; Th c hi n đúng và đ y đ các quy đ nh v truy n, nh n, x lý d li u và b o m t trong thanh toán bù tr đi n t . - Ch u s ki m tra do Ngân hàng ch trì, Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t ti n hành v vi c ch p hành các quy đ nh v đ m b o an toàn h th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t và các quy đ nh v b o m t trong thanh toán bù tr đi n t . - Ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác và đ y đ c a các L nh thanh toán, các b ng kê và ch ng t có liên quan do ngân hàng mình l p. - Ki m soát ch t ch L nh thanh toán, B ng k t qu thanh toán bù tr đi n t và các ch ng t có liên quan khác nh n đư c t Ngân hàng ch trì (ho c Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t ) và ph i xác nh n l i theo đúng quy đ nh; Tr l i ngay L nh thanh toán b t ch i và n u có vư ng m c ph i đưa ra lý do chính đáng. - Tra soát Ngân hàng g i, Ngân hàng ch trì và Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t khi th y có sai l m, nghi ng ho c không rõ ràng trên các L nh thanh toán nh n đư c. - Xác nh n và tr l i tra soát v L nh thanh toán theo yêu c u c a các bên liên quan. - H ch toán chính xác, k p th i và đ y đ các L nh thanh toán h p l nh n đư c.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Thông báo ngay cho ngư i ho c đơn v đư c th hư ng, đơn v có nghĩa v thanh toán bi t v L nh thanh toán chuy n đ n và k t qu x lý. Ch u trách nhi m thanh toán v i ngư i ho c đơn v nh n k t khi ch p nh n L nh thanh toán. - Trong trư ng h p đã thanh toán sai ho c th a cho ngư i ho c đơn v nh n L nh thanh toán, khi phát hi n ph i thông báo cho ngư i ho c đơn v nh n L nh thanh toán bi t và áp d ng ngay các bi n pháp theo quy đ nh đ thu h i l i s ti n đã tr sai ho c tr th a. - B i thư ng thi t h i ho c ch u ph t vì nh ng sai sót và ch m tr do mình gây ra. M c b i thư ng đ i v i kho n chuy n ti n đư c gi i h n trong s ti n ph i tr c ng v i s ti n ph t ch m tr theo quy đ nh hi n hành. - Khi không tham gia thanh toán bù tr đi n t n a, Ngân hàng thành viên tr c ti p v n ph i ch u trách nhi m v t t c các giao d ch thanh toán bù tr đi n t do ngân hàng mình đã th c hi n (bao g m các kho n thanh toán c a Ngân hàng thành viên tr c ti p và các kho n thanh toán đư c u quy n c a ngân hàng thành viên gián ti p) trong th i gian tham gia thanh toán bù tr đi n t trư c đây. Đi u 18. Quy n và trách nhi m c a Ngân hàng ch trì 1. Ngân hàng ch trì có quy n: - Xem xét và ch p thu n cho các Ngân hàng, T ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c có đ đi u ki n và tiêu chu n tham gia thanh toán bù tr đi n t . - Thu các kho n phí trong thanh toán bù tr đi n t theo quy đ nh. - Quy đ nh v th i gian giao d ch và x lý k t qu thanh toán bù tr đi n t . - Trích tài kho n ti n g i thanh toán c a Ngân hàng thành viên tr c ti p đ thanh toán s chênh l ch ph i tr theo k t qu thanh toán bù tr đi n t ; áp d ng các bi n pháp khác theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c đ phòng ng a và x lý trư ng h p thi u kh năng chi tr c a Ngân hàng thành viên tr c ti p. - Tr l i ho c hu b đ i v i nh ng l nh thanh toán vư t quá kh năng chi tr c a Ngân hàng thành viên tr c ti p t i th i đi m quy t toán bù tr đi n t . - Quy t đ nh x ph t Ngân hàng thành viên tr c ti p vi ph m trong thanh toán bù tr đi n t theo th m quy n do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. 2. Ngân hàng ch trì có trách nhi m: - L p đ án t ch c th c hi n thanh toán bù tr đi n t ; Ph bi n, hư ng d n, t p hu n nghi p v thanh toán bù tr đi n t cho các Ngân hàng thành viên tr c ti p. - Đ m b o an toàn đ i v i các máy tính, trang thi t b và cơ s d li u ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t thu c ph m vi Ngân hàng mình qu n lý; Th c hi n đúng các quy đ nh v ti p nh n và x lý d li u trong thanh toán bù tr đi n t .
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Th c hi n đúng và đ y đ các quy đ nh v b o m t trong thanh toán bù tr đi n t . - T ch c và hư ng d n vi c ki m soát, đ i chi u và x lý, đi u ch nh sai sót trong thanh toán bù tr đi n t theo đúng quy đ nh. - Qu n lý và giám sát kh năng chi tr c a các Ngân hàng thành viên tr c ti p; H ch toán chính xác, k p th i và đ y đ k t qu thanh toán bù tr đi n t . - Đ ra bi n pháp và t ch c ki m tra, giám sát thư ng xuyên và đ t xu t đ i v i Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t và các Ngân hàng thành viên tr c ti p trong vi c ch p hành các quy đ nh v đ m b o an toàn h th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t ; và các quy đ nh v b o m t trong thanh toán bù tr đi n t . - B i thư ng thi t h i ho c ch u ph t vì nh ng sai sót và ch m tr do mình gây ra; M c b i thư ng gi i h n trong s ti n ph i tr c ng v i s ti n ph t ch m tr theo quy đ nh hi n hành. 3. Quy n và trách nhi m khác c a Ngân hàng ch trì: a. Khi tham gia thanh toán bù tr đi n t v i tư cách như m t Ngân hàng thành viên tr c ti p thì Ngân hàng ch trì ph i tuân th các quy đ nh đ i v i Ngân hàng thành viên tr c ti p. b. Khi Ngân hàng ch trì đ m nhi m c vai trò là Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t thì Ngân hàng ch trì còn có các quy n và trách nhi m c a Trung tâm x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t như sau: - Th c hi n đúng và đ y đ các quy đ nh v đ m b o an toàn đ i v i h th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t ; và các quy đ nh v b o m t trong thanh toán bù tr đi n t . - Quy đ nh và hư ng d n v phương th c truy n, nh n và x lý d li u gi a b ph n x lý k thu t thanh toán bù tr đi n t v i các Ngân hàng thành viên tr c ti p và Ngân hàng ch trì. - B o đ m vi c lưu tr d li u thanh toán bù tr đi n t an toàn và đúng th i gian quy đ nh. - Ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c và đ y đ c a B ng k t qu thanh toán bù tr và các ch ng t có liên quan khác do mình l p. - Th c hi n ki m tra, ki m soát và đ i chi u trong thanh toán bù tr đi n t theo đúng quy đ nh. Tra soát và tr l i k p th i tra soát c a các Ngân hàng thành viên tr c ti p và Ngân hàng ch trì v các sai sót, chênh l ch s li u có liên quan. - Th c hi n ki m tra, giám sát đ i v i các Ngân hàng thành viên tr c ti p trong vi c ch p hành các quy đ nh v đ m b o an toàn đ i v i h th ng máy tính, trang thi t b và cơ s d li u ph c v cho ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t .
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - B i thư ng thi t h i ho c ch u ph t vì nh ng sai sót, ch m tr do mình gây ra. M c b i thư ng đ i v i các kho n chuy n ti n đư c gi i h n trong s ti n ph i tr c ng v i s ti n ph t ch m tr theo quy đ nh hi n hành. Chương 4 X LÝ VI PH M TRONG THANH TOÁN BÙ TR ĐI N T Đi u 19. Vi ph m và x lý vi ph m 1. Các hành vi vi ph m trong thanh toán bù tr đi n t là: a. Không ch p hành đúng các quy đ nh có liên quan đ n nghi p v thanh toán bù tr đi n t do Ngân hàng Nhà nư c ban hành. b. Ngân hàng thành viên tr c ti p không duy trì đ kh năng chi tr đ thanh toán k p th i, đ y đ s ti n ph i tr vào th i đi m quy t toán thanh toán bù tr đi n t cho toàn b các L nh thanh toán c a ngân hàng mình đã g i đi và ph i nh n v trong Ngày giao d ch. c. Ch m tr (ho c trì hoãn) trong vi c tr l i L nh chuy n Có đã b t ch i v i d ng ý chi m d ng v n; T ch i L nh chuy n N có u quy n h p l đ tránh tình tr ng thi u h t v n c a Ngân hàng mình. 2. X lý vi ph m: a. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy đ nh t i kho n 1 đi u này, n u gây thi t h i v v t ch t cho khách hàng ho c Ngân hàng thành viên khác thì ph i b i thư ng thi t h i đó cho khách hàng ho c ngân hàng b thi t h i. b. Đình ch tham gia ho t đ ng thanh toán bù tr đi n t : - Đình ch t m th i: N u ngân hàng thành viên tr c ti p vi ph m liên ti p 3 l n li n v m t trong các quy đ nh t i kho n 1 đi u này thì s b đình ch tham gia thanh toán bù tr đ n t liên ngân hàng t m th i ít nh t trong th i gian 6 tháng đ ch n ch nh. Sau 6 tháng, n u mu n ti p t c tham gia thanh toán bù tr đi n t , Ngân hàng thành viên này ph i có văn b n g i Ngân hàng ch trì đ xem xét. - Đình ch vĩnh vi n: N u vi ph m đ n l n th tư các quy đ nh t i kho n 1 đi u này, Ngân hàng thành viên tr c ti p s b đình ch vĩnh vi n và xoá tên trong danh sách ngân hàng tham gia thanh toán bù tr đi n t . Chương 5 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 20. Th trư ng các V , C c và đơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám đ c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n, tri n khai và giám sát th c hi n Quy ch này.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ng Giám đ c (Giám đ c) Ngân hàng, T ch c khác đư c làm d ch v thanh toán có trách nhi m t ch c ch đ o th c hi n đ i v i h th ng c a mình theo đúng các quy đ nh c a Quy ch này. Đi u 21. Vi c s a đ i, b sung Quy ch này do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh
Đồng bộ tài khoản