Quyết định số 157/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 157/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 157/2003/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 157/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 157/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH O QU C GIA KH C PH C H U QU CH T C HOÁ H C DO M S D NG TRONG CHI N TRANH VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 33/1999/Q -TTg ngày 01 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 173/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thay i t ch c Ban Ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam; Xét ngh c a Trư ng ban Ban Ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. B sung i di n lãnh o c a các cơ quan sau ây là thành viên c a Ban Ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam: - Th trư ng B Khoa h c và Công ngh , - Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph Trư ng ban th ng nh t v i Th trư ng các cơ quan nêu trên v thành viên c th c a Ban Ch o và báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Trư ng ban Ban Ch o Qu c gia kh c ph c h u qu ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP, PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng,
  2. - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , Nguy n T n Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V , C c, - Lưu : KG (3), VT.
Đồng bộ tài khoản