Quyết định số 1578/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 1578/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1578/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1578/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1578/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 1668/TTr-ĐHQG-TĐKT ngày 03 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1544/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 16 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 02. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 03. Ban Quản lý Cơ sở Linh Trung, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 04. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 05. Phòng Sau Đại học-Quản lý Khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 06. Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 07. Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 08. Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2003-2004 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 09. Bà Phan Thị Tươi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 10. Ông Võ Phán, Tiễn sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Địa cơ Nền móng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 11. Ông Đào Xuân Lộc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 12. Ông Lê Tiến Thường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Du học, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 13. Ông Đỗ Kiến Quốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Sức bền-Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
  3. 14. Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Quyền Trưởng Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 15. Ông Đặng Văn Liệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 16. Ông Ngô Thành Phong, Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Cơ học, Khoa Toán-Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 17. Ông Bùi Văn Lệ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học Thực vật và chuyển hóa Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 18. Bà Nguyễn Kim Phi Phụng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 19. Ông Trần Triết, Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 20. Ông Trần Minh Triết, Thạc sĩ, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 21. Ông Trần Ngọc Thêm, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Trưởng Bộ môn Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 22. Ông Võ Văn Sen, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 23. Bà Vũ Thị Chinh, Phó Chánh Văn phòng, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; 24. Ông Võ Thiếu Hưng, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2003-2004 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản