Quyết định số 1579/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 1579/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1579/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1579/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1579/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình 76/TTr-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1537/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Ninh Bình (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Ninh Bình; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, - Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Trường Trung học Phổ thông Hoa Lư A, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 02. Trường Trung học Phổ thông Yên Khánh B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 03. Trường Trung học Cơ sở thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; 04. Trường Trung học Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; 05. Trường Tiểu học Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 06. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 07. Bà Lã Thị Lụa, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 08. Ông Lê Nguyên Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Sơn B, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 09. Ông Nguyên Quyết Chiến, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoa Lư A, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 10. Bà Lê Thị Kim Thanh, Hiệu trưởng Trường học Phổ thông Bán công thành phố Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 11. Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; 12. Ông Đinh Tiến Viễn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; 13. Bà Đỗ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 14. Bà Đinh Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; 15. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình,
  3. Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản