Quyết định số 1582/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1582/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1582/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Trọng Quát, giữ chức Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1582/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1582/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI ÔNG PHẠM TRỌNG QUÁT, GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 9110/BGDĐT-TCCB, ngày 01 tháng 10 năm 2008; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 74/TTr-BNV, ngày 09 tháng 10 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Phạm Trọng Quát giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Phạm Trọng Quát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Vụ KGVX, TTĐT, VPBCS (2); - Lưu: VT, TCCV. Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản