intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

74
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC về việc bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 159/2000/QĐ/BTC NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C BÃI B THU SU T THU NH P KH U D NG LINH KI N CKD, IKD C A M T S S N PH M, PH TÙNG THU C NGÀNH CƠ KHÍ - ĐI N - ĐI N T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Căn c Đi u 2 Quy t đ nh s 1944/1998/QĐ/BTC ngày 25/12/1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy đ nh thu su t thu nh p kh u theo t l n i đ a hóa đ i v i các s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí - đi n - đi n t ; Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 3300/VPCP-KTTH ngày 9/8/2000 c a Văn phòng Chính ph ; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH Đi u 1: Bãi b thu su t thu nh p kh u d ng linh ki n r i đ ng b CKD, IKD c a m t s s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí - đi n - đi n t , quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998, s 67/1999/QĐ/BTC ngày 24/6/1999, s 139/1999/QĐ/BTC ngày 11/11/1999, s 91/2000/QĐ/BTC ngày 2/6/2000 c a B trư ng B Tài chính (theo danh m c đính kèm). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 1/1/2001. Vũ Văn Ninh (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH M C CÁC DÒNG THU BÃI B (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 159/2000/QĐ/BTC ngày 26 tháng 09 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) STT Mô t m t hàng Thu Thu c nhóm, su t phân nhóm ho c mã s 1 2 3 4 1 Riêng: + D ng CKD c a đ ng cơ dùng cho xe thu c nhóm 10 8407 8701 + D ng IKD c a đ ng cơ dùng cho xe thu c nhóm 5 8407 8701 Riêng: + D ng CKD 10 84079010 + D ng IKD 5 84079010 2 Riêng: + D ng CKD c a m t hàng thu c 84081010 10 8408 + D ng CKD c a m t hàng thu c 84082011, 30 8408 84089010 + D ng CKD c a m t hàng thu c 84082012, 20 8408 84089020 + D ng IKD c a m t hàng thu c mã s 84081010, 5 8408 84082011, 84082012, 84089010, 84089020. 3 Riêng: + D ng CKD c a phân nhóm 841821, 841822, 25 8418 841829 + D ng IKD c a phân nhóm 841821, 841822, 15 8418 841829 4 Riêng: + D ng CKD c a phân nhóm 851840, 851850 5 8518 + D ng IKD c a phân nhóm 851840, 851850 1 8518 5 Riêng: + D ng CKD c a nhóm 8519 7 8519
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + D ng IKD c a nhóm 8519 3 8519 6 Riêng: + D ng CKD c a phân nhóm 852032, 852033, 7 8520 852039, 852090 + D ng IKD c a phân nhóm 852032, 852033, 3 8520 852039, 852090 7 Riêng: + D ng CKD c a nhóm 8521 15 8521 + D ng IKD c a nhóm 8521 7 8521 8 Riêng: + D ng CKD c a nhóm 8527 (tr máy nh n tin) 7 8527 + D ng IKD c a nhóm 8527 (tr máy nh n tin) 3 8527 9 Riêng: + D ng CKD 15 85281200 + D ng IKD 5 85281200 Riêng: + D ng CKD 3 85281300 + D ng IKD 1 85281300 10 Riêng: + D ng CKD c a nhóm 8701, lo i có công su t đ n 5 8701 15 CV + D ng IKD c a nhóm 8701, lo i có công su t đ n 0 8701 15 CV 11 Riêng: + D ng CKD1 c a nhóm 8711 60 8711 + D ng CKD2 c a nhóm 8711 55 8711 + D ng IKD1 c a nhóm 8711 30 8711 + D ng IKD2 c a nhóm 8711 15 8711 + D ng IKD3 c a nhóm 8711 10 8711
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2