intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 16/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

72
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2005/QĐ-BTC về việc điều chỉnh Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2005/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 16/2005/QĐ/BTC NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỂ ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05/07/1993; số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 3/3/2005 về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng: - Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác (mã số 0401); Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác (mã số 0402); Ngô (mã số 1005) qui định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BTC ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ (mã số 5201); Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế) (mã số 5202); Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ (mã số 5203) qui định tại Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan ban hành kèm theo Quyết định số 126/2003/QĐ-BTC ngày 7/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  2. Điều 2: Các mặt hàng nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nộp thuế nhập khẩu theo các qui định hiện hành. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Trương Chí Trung (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2