Quyết định số 16/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 16/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 16/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 334: 2005 "Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 16/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 334: 2005 “QUY PH M SƠN THI T BN VÀ K T C U THÉP TRONG XÂY D NG DÂN D NG VÀ CÔNG NGHI P” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/ N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 334: 2005 “Quy ph m sơn thi t b và k t c u thép trong xây d ng dân d ng và công nghi p”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Liên ( ã ký) TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN 334 : 2005 QUY PH M SƠN THI T BN VÀ K T C U THÉP TRONG XÂY D NG DÂN D NG VÀ CÔNG NGHI P Codes of painting for steel equipment and structure in the Civil and Industrial Construction L I NÓI U
  2. TCXDVN 334: 2005 “Quy ph m sơn thi t b và k t c u thép trong xây d ng dân d ng và công nghi p” ư c B Xây d ng ban hành theo quy t nh s ......../2005/Q -BXD ngày ..... tháng ..... năm 2005 1. Ph m vi áp d ng: Quy ph m này áp d ng cho vi c thi công các l p sơn m i cũng như duy tu, s a ch a màng sơn cũ c a các thi t b , k t c u ư c ch t o b ng thép trong xây d ng công nghi p và dân d ng. 2. Tài li u vi n d n - ISO 8501-1:1988: “ChuNn b b m t thép trư c khi sơn - ánh giá m c s ch c a b m t b ng m t”. - TCXD 170 : 1989: “K t c u thép - Gia công, l p ráp và nghi m thu - Yêu c u k thu t”. - TCVN 2102 - 1993: “Sơn - Phương pháp xác nh màu s c”. - TCVN 2097 - 1993: “Sơn - Phương pháp c t xác nh bám dính c a màng” (soát xét l n 1). - TCVN 2292:1978: “Công vi c sơn - Yêu c u chung v an toàn”. 3. Quy nh chung 3.1. Vi c thi công sơn thi t b và k t c u thép bao g m các bư c sau ây: - L p phương án thi công theo thi t k (n u không có thi t k thì theo th a thu n v i ch u tư (chuNn b v t tư, làm s ch b m t, thi công các l p sơn, nghi m thu bàn giao). - Ki m tra giám sát quá trình th c hi n. 3.2. V t li u sơn trong quy ph m này là sơn dung môi h u cơ, có các ch tiêu k thu t t yêu c u c a thi t k và phù h p v i tiêu chuNn công b c a nhà s n xu t. 3.3. Vi c l a ch n lo i sơn, màu s c, s l p, chi u dày c a m i l p sơn, m c làm s ch b m t, chu kỳ c n sơn duy tu, b o dư ng trong quá trình v n hành s d ng c a thi t b và k t c u thép ư c quy nh trong thi t k . N u không có thi t k thì ph i có s tho thu n gi a nhà th u sơn và ch u tư thông qua phương án thi công. 3.4. Vi c sơn các thi t b và k t c u thép ch ư c th c hi n khi ã có biên b n nghi m thu v m t k t c u cơ khí c a chúng. 4. Làm s ch b m t trư c khi sơn 4.1. T t c các b m t thi t b và k t c u thép, sau ây g i chung là b m t thép, trư c khi sơn u ph i qua công o n làm s ch b m t, bao g m làm s ch d u m , b i b m,
  3. v y thép, các v t g , thu c hàn, x hàn, sơn cũ (n u s a ch a, duy tu, b o dư ng màng sơn cũ). M c g c a b m t thép trư c khi làm s ch ư c chia làm 4 m c (A, B, C, D) như quy nh trong b ng 1 (phân m c này s ư c s d ng n u nghi m thu làm s ch b ng hình nh có trong ISO 8501-1:1988). B ng 1 - M c g c a b m t thép trư c khi làm s ch Ký hi u m c Tr ng thái b m t tương ng g A ã ch m có g nhưng còn r t ít. B B m t thép ã b t u có các m g và g có th bong ra. C B m t thép có v y g bong ra ho c c o ra ư c, xu t hi n các v t lõm nh nhìn th y ư c. D B m t thép có nhi u v y g bong ra, xu t hi n nhi u v t lõm nh d nhìn th y b ng m t thư ng. 4.2. M c làm s ch b m t thép ư c quy nh trong thi t k tuỳ thu c tu i th công trình và lo i màng sơn, n u không có thi t k thì theo th a thu n v i ch u tư th hi n trong phương án thi công. M c s ch c a b m t ư c chia làm 4 m c (Sa1, Sa2, Sa2.5, Sa3) như quy nh trong b ng 2. B ng 2 - M c s ch c a b m t thép trư c khi sơn M c s ch Tr ng thái b m t tương ng Sa1 B m t ã s ch d u, m , b i, v y thép, g , sơn, các t p ch t l bám dính l ng l o. Sa2 B m t ã s ch h t d u, m , b i và h u h t v y thép, g , sơn, các t p ch t l , Ch t nhi m bNn còn l i bám dính r t ch t v i b m t thép. Sa2.5 B m t ã s ch h t d u m , b i và các v y thép, g , sơn, các ch t l khác. D u v t nhi m bNn còn l i sáng như thép d ng m ho c v t nh . Sa3 B m t ã s ch hoàn toàn d u m , b i, v y thép, g , sơn và các t p ch t l khác. Toàn b b m t có màu ánh kim ng nh t. 4.3. Theo yêu c u v m c làm s ch ã ư c quy nh, nhà th u theo ch d n c a thi t k , ho c t l a ch n phương pháp làm s ch b m t thép phù h p. 4.4. i v i b m t thép c a thi t b và k t c u ang trong i u ki n v n hành s d ng c n sơn duy tu b o dư ng màng sơn cũ theo chu kỳ thì công vi c ư c th c hi n như i v i sơn m i.
  4. i v i các thi t b và k t c u thép ph i sơn s a ch a màng sơn cũ thì nhà th u tho thu n v i ch u tư phương án th c hi n. 4.5. Sau khi làm s ch, dù b ng phương pháp nào, cũng ph i dùng khí nén ho c v i s ch lo i tr hoàn toàn b i bám, các h t mài còn sót và lau khô b m t. 4.6. Ki m tra nghi m thu công vi c làm s ch b m t th c hi n theo 6.1.1. 4.7. Ti n hành sơn ngay sau khi b m t thép ã ư c nghi m thu làm s ch tránh tái g ho c b i, d u m ... bám tr l i. Th i gian cho phép ch sơn b o v b m t ã làm s ch ư c quy nh như sau: - Không quá 4 gi n u Nm không khí trong khu v c ó nh hơn 60%. - Không quá 3 gi n u Nm không khí trong khu v c ó t 60% n dư i 75%. - Không quá 2 gi n u Nm không khí trong khu v c ó t 75% n 85%. Trư c khi sơn n u phát hi n th y b m t có hi n tư ng hoen , có xu t hi n g thì ph i làm s ch l i b m t cho n khi t yêu c u r i m i ư c ti n hành sơn. 5. Thi công sơn 5.1. Các lo i sơn s d ng ph i có y ký mã hi u hàng hoá, tên cơ s s n xu t, ngày tháng s n xu t, h n s d ng, các ch ng ch ch t lư ng kèm theo và ph i t các yêu c u k thu t ã nêu trong thi t k . Khi ti p nh n sơn thi công nhà th u ph i ti p nh n ng b , y các ch ng lo i ã ghi trong yêu c u c a thi t k , ho c c a ch công trình. Các lo i sơn ph i có hư ng d n s d ng kèm theo và nhà th u ph i th c hi n úng hư ng d n s d ng c a t ng lo i sơn ó. 5.2. Sơn ph i ư c b o qu n nơi thông gió t t, không ti p xúc tr c ti p v i ánh n ng m t tr i hay các ngu n nhi t khác. 5.3. Các thi t b , d ng c , phương ti n thi công ph i ư c chuNn b y và t các yêu c u k thu t. 5.4. Kh i lư ng công vi c sơn ph i ư c tính toán, b trí m b o hoàn thành trư c khi ngh , không ư c công vi c d dang sang ngày hôm sau ho c kéo dài n lúc t i tr i thi u ánh sáng. 5.5. Khi thi công sơn ph i chú ý các i u ki n sau ây: - Ch ư c ti n hành thi công sơn khi th i ti t khô ráo, không có sương mù, Nm không khí không quá 85%, nhi t cho phép tuỳ thu c t ng lo i sơn, nhưng không cao qúa 50° C và không th p dư i 5° C, nhi t b m t ph I l n hơn 3° C so v i i m sương c a không khí xung quanh.
  5. - Không ư c phép thi công sơn khi tr i s p mưa, khi ang mưa ho c v a mưa xong, không thi công nh ng nơi có gió lùa. 5.6. Ph i khu y th t u sơn trư c khi s d ng. i v i sơn m t thành ph n có th khu y u sơn b ng th công, t t nh t là b ng máy khu y. Que khu y, cánh khu y ph i m b o s ch s , không dính d u, m , b i, t cát ho c các t p ch t khác. i v i lo i sơn có hai thành ph n tr lên, c n tr n u h t c kh i lư ng t ng thành ph n theo úng t l hư ng d n c a nhà s n xu t. N u vì kh i lư ng c n sơn ít thì có th chia nh thành nhi u ph n nhưng ph i h t s c chú ý m b o úng t l gi a các thành ph n mà nhà s n xu t ã hư ng d n. Vi c tr n u lo i sơn này b t bu c ph i th c hi n b ng máy khu y. Ph i b trí công vi c phù h p dùng h t kh i lư ng sơn ã tr n u theo úng kho ng th i gian quy nh c a nhà cung c p. 5.7. Phương pháp sơn, s l p sơn và dày m i l p do các nhà thi t k quy nh, th i gian ch sơn l p ti p theo sau khi sơn l p trư c ph i tuân theo hư ng d n c a nhà cung c p sơn. Phương pháp làm khô màng sơn, th i gian ưa b m t thép ã sơn vào s d ng cũng tuân theo hư ng d n c a nhà cung c p sơn. 5.8. Công vi c sơn ph i ư c ki m tra giám sát ch t ch t ng l p sơn: Các l p sơn ph i ph ng, u, ph kín b m t, không có l châm kim, v t n t, v t xư c, v t vón c c, hi n tư ng ch y ho c có v y sơn, dày màng sơn khô m i l p t i thi u 80%, t i a 120% yêu c u. N u có khuy t t t ph i s a ch a trư c khi sơn l p ti p theo hư ng d n c a cán b k thu t. Các ch khu t, các khuy t t t c a b m t ph i sơn d m trư c. 5.9. i v i các thi t b , k t c u thép ch t o t i xư ng, sau ó em l p ráp t i công trư ng, vi c sơn ti n hành theo qui ph m này và nh ng quy nh ã ghi trong TCXD 170: 1989. 5.10. Ki m tra sau m i l p sơn và toàn b công vi c sơn th c hi n như ch d n 6.1.2. 6. Ki m tra và nghi m thu 6.1. Ki m tra 6.1.1. Ki m tra, nghi m thu công vi c làm s ch b m t. 6.1.1.1. Ki m tra vi c làm s ch d u m . Ki m tra vi c làm s ch d u m th c hi n kho ng 2 ¸ 3 i m trên m i m2 và trong kho ng 40 ¸ 50% di n tích b m t ã làm s ch. Cách ti n hành như sau: Nh vài gi t xăng s ch lên m t v trí b t kỳ c a b m t c n ki m tra. Sau kho ng 10 ¸ 15 giây l y m t t gi y l c m i th m xăng còn ng l i trên b m t thép v a ki m tra, l y m t t gi y l c khác cùng lo i và nh vài gi t xăng s ch lên t gi y l c m i ó.
  6. Ch cho hai v t xăng trên hai t gi y l c khô và so sánh màu s c c a chúng b ng m t thư ng, n u màu c a c hai gi ng nhau thì b m t ư c coi ã s ch d u m . 6.1.1.2. Ki m tra b i bám th c hi n trên toàn b b m t thép ã làm s ch b ng cách dùng kính lúp có phóng i 6 l n tr lên quan sát, n u không th y có b i bám là t yêu c u. 6.1.1.3. Ki m tra m c s ch Ki m tra m c s ch th c hi n trên toàn b b m t thép ã làm s ch b ng m t thư ng ho c b ng kính lúp theo các m c như mô t trong b ng 2. Ho c ki m tra b ng phương pháp so v i các hình nh chuNn có trong Tiêu chuNn ISO 8501-1:1988. Cũng có th ki m tra b ng cách: trư c khi b t u công vi c làm s ch b m t, nhà th u và ch u tư làm v t m u có m c s ch theo yêu c u, dùng sơn trong su t sơn b o qu n, n khi ki m tra em v t m u ó ra làm chuNn so sánh. 6.1.1.4. Khi có s th a thu n gi a ch u tư và nhà th u, vi c ki m tra m c làm s ch b m t có th ti n hành nhanh b ng cách dùng v i bông tr ng khô, s ch lau trên b m t c n ki m tra và quan sát. N u sau khi lau mà v i bông b bNn là chưa m b o s ch, n u b ư t là chưa s ch d u ho c chưa khô. 6.1.2. Ki m tra công vi c sơn và ch t lư ng màng sơn 6.1.2.1. Ki m tra khuy t t t c a màng sơn sau m i l p sơn và sau khi sơn xong ư c th c hi n trên toàn b di n tích ã sơn b ng m t thư ng ho c dùng kính lúp. Tùy thu c yêu c u, có th l a ch n ki m tra các ch tiêu k thu t khác c a màng sơn theo các tiêu chuNn sau: - TCVN 2102 - 1993: Sơn - Phương pháp xác nh màu s c. - TCVN 2097 - 1993: Sơn - Phương pháp c t xác nh bám dính c a màng. 6.1.2.2. Ki m tra dày c a các l p sơn ư t và khô b ng máy o chi u dày chuyên dùng. 6.2. H sơ nghi m thu H sơ nghi m thu toàn b công vi c sơn bao g m các tài li u sau: - Biên b n ti p nh n sơn, ghi y : th i gian nh p. S lư ng, lo i sơn, hình th c nhãn mác, phi u xác nh n ch t lư ng, các văn b n hư ng d n s d ng ... tên, ch ký c a ngư i giao và ngư i nh n. - Biên b n ki m tra các thi t b , d ng c , phương ti n thi công. - Biên b n nghi m thu công vi c làm s ch b m t.
  7. - Biên b n nghi m thu công vi c sơn. - Nh t ký thi công c a nhà th u và cán b giám sát k thu t. 7. An toàn trong thi công sơn 7.1. T t c cán b qu n lý và cán b k thu t, công nhân có liên quan n công vi c sơn u ph i ư c ào t o hu n luy n k thu t sơn và có hi u bi t v các v t li u sơn s d ng, n m v ng các yêu c u v an toàn lao ng. 7.2. Nh ng yêu c u chung v an toàn khi chuNn b và ti n hành sơn ph i ư c th c hi n theo TCVN 2292 - 1978. 7.3. Các thi t b có s d ng khí nén như thi t b phun cát ho c h t kim lo i, thi t b phun sơn... ph i có gi y ch ng nh n ki m tra áp l c. Trên các thi t b ph i có nhãn ghi rõ nơi s n xu t, áp l c làm vi c t i a, ngày ã ki m nh và ngày s ki m nh ti p theo. Công nhân ph i ư c hu n luy n v n hành, s d ng thành th o h th ng khí nén, thi t b , d ng c phun cát, phun sơn. 7.4. Khi ti n hành công vi c sơn và sơn s a, sơn duy tu b o dư ng màng sơn t i nơi thi t b và k t c u thép làm vi c, c n ph i d ng các công vi c khác và có bi n báo c m ngư i l vào khu v c ang trong th i gian thi công sơn. 7.5. Các k t c u giá , dàn giáo ph i an toàn và d ti p c n v i toàn b b m t thép c n sơn, h n ch n m c t i thi u các i m ti p xúc c a dàn giáo v i b m t c n sơn, dàn giáo không ư c che ph b t kỳ m t khu v c nào trên b m t c n sơn. Các k t c u dàn giáo ph i ư c thi t k sao cho d làm v sinh công nghi p, không có các t m r i, các u ng dàn giáo ph i b t kín. 7.6. Luôn luôn m b o chi u sáng y cho quá trình thi công. 7.7. Công nhân làm vi c trên cao ph i th t dây an toàn. 7.8. T i khu v c thi công không d tr lư ng sơn quá kh i lư ng yêu c u c a ca làm vi c. 7.9. Bi n pháp x lý sơ b khi có s c - Trong trư ng h p xNy ra cháy sơn, ph i d p l a b ng bình ch ng cháy ch a CO2, ho c cát khô, tuy t i không d p l a b ng nư c. - Gi tNm sơn ư c t p trung thành ng cũng có th t b c cháy nên ph i t p trung trong lo i thùng khó cháy có n p y. - Khi có sơn b n vào m t, vào da ph i r a ngay b ng nhi u nư c s ch, sau ó vào y t khám ki m tra. - Sau khi k t thúc công vi c sơn ph i súc mi ng b ng nư c s ch, r a tay b ng xà phòng và nư c ho c ch t tNy r a công nghi p, không ư c r a b ng dung môi.
  8. - N u hơi sơn làm ngư i thi công b ng t, ph i l p t c ưa h ra nơi thoáng gió, s ch h i ph c d n, không ư c hô h p nhân t o. PH L C A (Tham kh o) CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM S CH B M T THÉP TRƯ C KHI SƠN PH L C NÀY GI I THI U CHI TI T M T S PHƯƠNG PHÁP LÀM S CH B M T A.1. LÀM S CH D U M làm s ch d u m th c v t bám trên b m t thép có th dùng 1 trong 2 dung d ch tNy r a có thành ph n như ghi trong b ng A.1. B ng A.1. T l pha ch dung d ch t y r a d u m (theo % kh i lư ng) Tên các lo i hóa ch t Dung d ch A Dung d ch B Na2CO3 1,5 - NaOH 2,0 5,0 Na3PO4 1,0 - Na2SiO3 0,5 - Nư c 95,0 90,0 Ch t ho t ng b m t - 5,0 Th i gian lưu gi dung d ch tNy r a trên b m t c n làm s ch kho ng 10 phút, sau ó c r a s ch ch t tNy r a b ng nư c. tNy r a d u m b ng dung môi h u cơ, ngư i ta thư ng dùng xăng công nghi p, ho c tricloetilen. Có th tNy r a b ng cách nhúng b m t c n làm s ch vào thùng ch a dung môi ho c phun dung môi lên b m t. A.2. LÀM S CH CƠ H C A.2.1. Phương pháp th công Dùng các lo i d ng c thô sơ như: bàn ch i s t, gi y ráp thô và m n, cát và gi , dũa, dao, búa. làm s ch v i năng su t và m c s ch cao hơn, có th dùng máy mài c m tay có g n bàn ch i s t ho c ĩa mài. A.2.2. Phương pháp cơ khí
  9. Dùng h th ng phun cát ho c phun h t kim lo i, bao g m các thi t b và d ng c chính là: máy nén khí, b ph n l c d u và nư c ra kh i khí nén, thùng ch a khí nén ã l c, thùng ch a cát, b ph n tr n cát và khí nén, vòi phun. Cát phun ch ư c dùng m t l n. H t kim lo i có th thu h i dùng l i. (PH L C A - K T THÚC) Cát và m t s h t kim lo i dùng phun có các ch tiêu k thu t như ghi trong A.2. H t cát có kích thư c t 0,5 n 2,5mm. H t kim lo i có thành ph n h t như ghi trong b ng A.3. Phun cát, h t kim lo i chia làm hai bư c: + Bư c 1: Phun tNy g , vòi phun cách b m t 15 ¸ 30cm, góc nghiêng 45 ¸ 50° . + Bư c 2: Phun t o nhám, vòi phun cách b m t 15 ¸ 30cm, góc nghiêng 75 ¸ 80° . Á p l c khí nén 5 ¸ 7 KG/cm2, ư c l a ch n tuỳ thu c ư ng kính vòi phun. B ng A.2. Ch tiêu k thu t c a cát và h t kim lo i Các ch tiêu k thu t Lo i h t mài Cát Gang Thép hàm Thép hàm tôi lư ng các lư ng các th ch bon cao bon th p anh Hàm lư ng các bon, %, không - 1,70 0,80 0,08 nh hơn Ch t l (k c x ), %, không l n - 1,00 1,00 1,00 hơn Hàm lư ng các h t có khuy t t t - 40 40 40 (r ng, r , n t) %, không l n hơn Nm, %, không l n hơn 2,0 0,2 0,2 0,2 Hàm lư ng h t dư i 0,5 mm %, 6,0 - - - không l n hơn B ng A.3. Thành ph n h t c a h t mài kim lo i ư ng ư ng Ph n còn l i Ph n l t Ph n kính m t kính m t trên sàng l n qua sàng chu n, sàng l n sàng nh nh t, %, nh nh t, %l n nh t, mm nh t, %, không hơn không l n
  10. mm hơn l n hơn C h t, mm 0,045 – 0,125 0,125 0,045 10 10 80 0,125 – 0,300 0,300 0,125 10 10 80 0,300 – 0,710 0,710 0,300 10 5 85 0,710 – 1,000 0,100 0,710 10 5 85 1,000 – 1,400 1,400 1,000 10 5 85 1,400 – 1,700 1,700 1,400 5 5 90 1,700 – 2,000 2,000 1,700 5 5 90
Đồng bộ tài khoản