Quyết định số 1612/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 1612/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1612/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1612/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1612/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1559/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 8 cá nhân thuộc tỉnh Phú Yên (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Phú Yên; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) Tập thể 1. Trường Tiểu học Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, đã có thành tích trong công tác từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cá nhân 1. Bà Trần Thị Kim Tuyết, Trưởng phòng Giáo dục Mần non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên; 2. Bà Nguyễn Thị Trữ, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp Phú Yên, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; 3. Ông Trần Ngọc Hiệp, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên; 4. Ông Trần Khắc Lễ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên; 5. Ông Dương Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; 6. Ông Võ Ngọc, Chuyên viên tiểu học, Phòng Giáo dục huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; 7. Bà Lê Thị Hưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; 8. Ông Nguyễn Tuấn Huân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; Đã có thành tích trong công tác từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản