Quyết định số 1639/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 1639/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1639/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1639/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:1639/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Tờ trình số 58/TTr- UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1567/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc thành phố Cần Thơ (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND thành phố Cần Thơ; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo quyết định số 1639/QĐ-TTg, ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ) Tập thể: 1. Tổ May 4, Xí nghiệp May 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô Việt Nam, thành phố Cần Thơ; 2. Văn phòng Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cá nhân: 1. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Xí nghiệp May 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô Việt Nam, thành phố Cần Thơ; 2. Ông Nguyễn Thanh Luận, Tổ trưởng Tổ sản xuất Xí nghiệp May 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô Việt Nam, thành phố Cần Thơ; 3. Ông Bùi Văn Hai, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, thành phố Cần Thơ; 4. Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; 5. Bà Nguyễn Ngọc Em, Giám đốc Khách sạn Hòa Bình thuộc Công ty Nông Súc sản Xuất khẩu (CATACO) thành phố Cần Thơ; 6. Ông Pham Thanh Tùng, Trưởng phòng, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ; 7. Ông Lê Tuấn Duy, Trưởng Đài Truyền thanh huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản