Quyết định số 164/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 164/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 164/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 164/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PHÊ DUY T QUY HO CH CÁC V TRÍ C NG CHÍNH TR VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN A BÀN QU N 11 GIAI O N 2003-2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo ; Căn c Quy t nh s 108/2002/Q -UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét T trình s 431/LN-VHTT-UBQ11 ngày 06 tháng 3 năm 2003 c a S Văn hóa và Thông tin và y ban nhân dân qu n 11 v quy ho ch qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 11 giai o n 2003-2005 ; QUY T NH i u 1. Phê duy t quy ho ch các v trí c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 11 giai o n 2003-2005 (n i dung chi ti t kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 và các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.-
  2. Nơi nh n : TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - TT/TU, Thư ng tr c H ND/TP KT. CH T CH - Thư ng tr c UBND/TP PHÓ CH T CH - Ban TTVH/TU, Ban VHXH/H ND.TP - y ban nhân dân các qu n-huy n - H i Qu ng cáo thành ph - Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T - T VX, T - Lưu (VX-T) Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản