Quyết định số 1645/1999/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 1645/1999/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1645/1999/QĐ-BKHCNMT về việc sửa đổi danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1645/1999/QĐ-BKHCNMT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1645/1999/QĐ- Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 1999 BKHCNMT QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 1645/1999/QĐ-BKHCNMT NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1999 S A Đ I DANH M C HÀNG HOÁ XU T NH P KH U PH I KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG NĂM 1999 B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Theo đ ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 3190/BNN-KNKL ngày 31-8-1999; Theo đ ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng; QUY T Đ NH Đi u 1: Lo i tr hàng hoá sau đây ra kh i "Danh m c hàng hoá xu t nh p kh u ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng năm 1999" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2386/1998/QĐ-BKHCNMT c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ngày 14 tháng 12 năm 1998: (đi m 1.2. Ph n thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng thu c m c 1. Các hàng hoá nh p kh u). Nhóm Mã s HS Tên hàng hoá Căn c ki m tra 1214 1214.90.00 Th c ăn chăn nuôi TCVN 3142-93 - Th c ăn b sung Premix, Vitamin TCVN 3143-93 - Th c ăn chăn nuôi Premix khoáng vi lư ng Đi u 3: T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng và các cơ quan Nhà nư c có liên quan t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bùi M nh H i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản