Quyết định số 165 /2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 165 /2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165 /2005/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165 /2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 165/2005/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 511/GDĐT-TC ngày 20 tháng 6 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 355/TTr-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2005 ; QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động theo quy định. Trụ sở của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục đặt tại số 68 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục có nhiệm vụ: 1. Xây dựng, quản lý và phát triển mạng thông tin của Ngành giáo dục; 2. Tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ và cung cấp thông tin giáo dục qua mạng; 3. Quản lý, hướng dẫn và thực hiện nội dung Chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  2. 4. Thu thập, khai thác các dữ liệu thông tin về giáo dục và đào tạo để khai thác nguồn thu như : - Thu thập dữ liệu thông tin của Ngành giáo dục; chọn lọc, xử lý và tổ chức khai thác (cung cấp các thông tin chất lượng chọn lọc theo yêu cầu của khách hàng, đặc biệt đối tượng là học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu giáo dục...) ; - Nghiên cứu, thiết kế, khai thác các sản phẩm phần mềm liên quan đến giáo dục; - Tổ chức tập huấn sử dụng công nghệ thông tin (ICT) trong giảng dạy, tập huấn sử dụng phần mềm trong công tác quản lý đã được trung tâm chọn lọc và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều 3. Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục do Giám đốc quản lý, điều hành, có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục do Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của thành phố. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, bố trí nhân sự, có phẩm chất và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như điều 5; PHỐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo ; KT. CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy ; - Thường trực HĐND thành phố ; PHÓ CHỦ TỊCH - TTUB: CT, các PCT; - Ban TTVH Thành ủy ; - Ban VHXH - HĐND thành phố ; - Sở Tài chính ; - Sở Kế hoạch và Đầu tư ; - Ngân hàng Nhà nước thành phố; - Kho bạc Nhà nước thành phố; Nguyễn Thành Tài - Công an thành phố (PC. 13); - Sở Nội vụ (2 bản) ; - VPHĐ-UB: PVP/VX, KT; - Tổ VX, TM, CNN, TH ; - Lưu (VX/ Nh) D.
Đồng bộ tài khoản