Quyết định Số: 165/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 165/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN VÀ THỜI KỲ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 165/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 165/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN VÀ THỜI KỲ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 4824/TTr- UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 2969/UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số 31/UBND-VX ngày 07 tháng 01 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 66/UBND-KTTC ngày 08 tháng 01 năm 2010, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 33/LĐTBXH-BTXH ngày 05 tháng 01 năm 2010, số 4735/LĐTBXH-BTXH ngày 14 tháng 12 năm 2009, số 31/LĐTBXH-BTXH ngày 05 tháng 01 năm 2010, số 92/LĐTBXH-BTXH ngày 11 tháng 01 năm 2010, của Bộ Tài chính tại các văn bản số 527/BTC-NSNN ngày 12 tháng 01 năm 2010, số 528/BTC-NSNN ngày 12 tháng 01 năm 2010, số 895/BTC- TCDT ngày 19 tháng 01 năm 2010, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 173/BKH-KTDV ngày 08 tháng 01 năm 2010, số 361/BKH-KTĐP&LT ngày 18 tháng 01 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH
  2. Điều 1. Bộ Tài chính xuất 16.720 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010. Cụ thể: - Tỉnh Quảng Nam: 3.500 tấn gạo - Tỉnh Quảng Bình: 2.000 tấn gạo - Tỉnh Lào Cai: 200 tấn gạo - Tỉnh Thanh Hóa: 2.500 tấn gạo - Tỉnh Quảng Trị: 1.500 tấn gạo - Tỉnh Phú Yên: 7.020 tấn gạo. Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ KTN, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, KTTH(3)
  3. Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản