Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM về việc ban hành danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1655/1998/QĐ-BTM Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1655/1998/QĐ-BTM NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG Đ PH C V VI C XÁC Đ NH TH I H N N P THU NH P KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c đi m đ, kho n 3, Đi u 4, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998 s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u; Sau khi trao đ i ý ki n v i các B , ngành h u quan; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c hàng tiêu dùng đ ph c v vi c xác đ nh th i h n n p thu nh p kh u. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 1 năm 1999. Lương Văn T (Đã ký) DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG Đ PH C V VI C XÁC Đ NH TH I H N N P THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1655/1998/QĐ/BTM ngày 25 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Thương m i) Danh m c này đư c xây d ng căn c vào Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính. Nguyên t c s d ng danh m c này như sau: 1. Các trư ng h p ch li t kê mã 4 s (ho c 6 s ) thì toàn b các mã 8 s thu c nhóm 4 s (ho c phân nhóm 6 s ) này đư c coi là hàng tiêu dùng.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thí d : T t c các mã 8 s c a nhóm 0201 (th t trâu, bò, tươi ho c ư p l nh) và t t c các mã 8 s c a phân nhóm 0407.00 (tr ng chim và tr ng gia c m nguyên v ...) đ u đư c coi là hàng tiêu dùng, tr trư ng h p có quy đ nh khác ngay trong danh m c (thí d : "tr lo i đ làm gi ng"). 2. Các trư ng h p ngoài mã 4 s và 6 s còn m thêm đ n mã 8 s thì ch nh ng mã 8 s đã m m i b coi là hàng tiêu dùng. Thí d : T i phân nhóm 8518.30 ch có mã 8518.30.10 đư c m nên ch các lo i tai nghe m i b coi là hàng tiêu dùng; b nghe nói h n h p (8518.30.20) không b coi là hàng tiêu dùng. 3. Đ tránh ban hành danh m c quá dài, ph n mô t m t hàng trong m t s trư ng h p đư c rút g n so v i mô t m t hàng c a danh m c bi u thu nh p kh u (th hi n b ng các d u 3 ch m). Khi th c hi n c n căn c vào l i văn mô t m t hàng c a danh m c bi u thu nh p kh u. 4. Danh m c này ch ph c v cho vi c xác đ nh h n n p thu nh p kh u không liên quan và không nh hư ng đ n các quy đ nh hi n hành khác c a nhà nư c v qu n lý hàng hoá nh p kh u. Nhóm Phân Mô t m t hàng nhóm 0201 Th t trâu, bò, tươi, ho c ư p l nh 0202 Th t trâu, bò, ư p đông 0203 Th t l n, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 0204 Th t c u ho c dê, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 0205 00 00 Th t ng a, l a, la, tư i, ư p l nh ho c ư p đông 0206 B ph n n i t ng c a l n, trâu, bò, c u, la, l a, dùng làm th c ph m... 0207 Th t và các b ph n n i t ng c a gia c m thu c nhóm 01, 05... 0208 Th t khác và các b ph n n i t ng khác dùng làm th c ph m... 0209 00 00 M l n không dính n c, m gia c m (chưa n u ch y)... 0210 Th t và các b ph n n i t ng dùng làm th c ph m... 0301 Cá s ng (tr lo i đ làm gi ng) 0302 Cá, tươi ho c ư p l nh... 0303 Cá ư p đông... 0304 Cá khúc và các lo i th t cá khác... 0305 Cá s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; cá hun khói... 0306 Đ ng v t giáp xác... (tr lo i s ng đ làm gi ng)
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0307 Đ ng v t thân m m... (tr lo i s ng đ làm gi ng) 0401 S a và kem, chưa cô đ c, chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác. 0402 S a và kem cô đ c ho c đã pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác. 0403 S a nư c tách bơ, s a đông và kem, s a chua, kerphi... 0404 Nư c s a, đã ho c chưa cô đ c... 0405 Bơ và các ch t béo khác... (tr d u bơ) 0406 Phomat và s a đông dùng làm phomat 0407 00 Tr ng chim và tr ng gia c m nguyên v ... (tr lo i đ làm gi ng). 0408 Tr ng chim và tr ng gia c m đã bóc v ... 0409 00 00 M t ong t nhiên 0410 00 Th c ph m g c đ ng v t chưa đư c chi ti t ho c ghi vào nơi khác... 0603 Hoa c t r i và n hoa... 0604 Tán lá, cành và các ph n khác c a cây... 0701 Khoai tây, tươi ho c ư p l nh (tr lo i đ làm gi ng) 0702 00 00 Cà chua, tươi ho c ư p l nh 0703 Hành, hành tăm, t i, t i tây... (tr lo i đ làm gi ng) 0704 B p c i, hoa lơ, xu hào, c i xoăn 0705 Rau di p và rau di p xoăn, tươi ho c ư p l nh 0706 Cà r t, c c i d u, c c i đư ng non đ làm rau... 0707 00 00 Dưa chu t và dưa chu t ri, tươi ho c ư p l nh 0708 Rau đ u đã ho c chưa bóc v , tươi ho c ư p l nh 0709 Rau khác, tươi ho c ư p l nh 0710 Rau các lo i (đã ho c chưa h p chín ho c lu c chín), ư p đông 0711 Rau các lo i đã b o qu n t m th i... 0712 Rau khô, d ng nguyên, c t, thái lát, v n ho c d ng b t... 0713 Rau đ u khô các lo i, đã bóc v qu ... (tr lo i đ làm gi ng) 0714 S n, c dong, c lan, Atiso Jerusalem, khoai lang... -D a 0801 11 00 -- S y khô
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0801 19 00 -- Lo i khác - Qu h ch Brazin 0801 21 00 -- Chưa bóc v 0801 22 00 -- Đã bóc v - H t đào l n h t (h t đi u) 0801 32 00 -- Đã bóc v 0802 Qu h ch khác, tươi ho c khô, đã ho c chưa bóc v ho c l t v 0803 00 00 Chu i, k c chu i lá, tươi ho c khô 0804 Qu chà là, sung, d a, lê t u, i, xoài, măng c t, tươi ho c khô. 0805 Qu có múi (h chanh), tươi ho c khô 0806 Nho, tươi ho c khô 0807 Dưa tây (k c dưa h u) và đu đ tươi 0808 Táo tây, lê và qu m c qua, tươi 0809 Mơ, anh đào, đào (k c xuân đào), m n, m n gai, tươi 0810 Qu khác, tươi 0811 Qu , h t các lo i, đã ho c chưa h p... 0812 Qu và h t, đư c b o qu n t m th i... 0813 Qu khô... 0814 00 00 V các lo i qu có múi (h chanh)... - Cà phê đã rang 0901 21 00 -- Chưa kh ch t cafein 0901 22 00 -- Đã kh ch t cafein 0902 Chè, đã ho c chưa pha hương li u 0903 00 00 Chè Paragoay 0904 H t tiêu thu c gi ng piper... 0909 H t h i, thì là, rau mùi... 0910 G ng, ngh tây, ngh , húng tây, lá nguy t qu , cary... 1006 20 00 - G o l t (g o vàng) 1006 30 00 - G o đã xát toàn b ho c sơ b ... 1006 40 00 -T m
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1206 00 00 H t hư ng dương, đã ho c chưa v m nh (tr lo i đ làm gi ng) 1501 00 00 M l n (k c m lá) và m gia c m... 1507 D u đ u tương và các thành ph n c a d u đ u tương... 1507 90 10 -- D u đã tinh ch 1507 90 90 -- Lo i khác 1508 D u l c và các thành ph n c a d u l c... 1508 90 10 -- D u đã tinh ch 1508 90 90 -- Lo i khác 1509 D u ô liu và các thành ph n c a d u ô liu... 1509 90 10 -- Tinh ch 1509 90 90 -- Lo i khác 1510 00 D u khác và các thành ph n c a chúng thu đư c t ô liu... 1510 00 91 -- D u đã tinh ch 1510 00 99 -- Lo i khác 1511 D u c và các thành ph n c a d u c ... 1511 90 90 -- Lo i khác 1512 D u h t hư ng dương... 1512 19 10 --- D u đã tinh ch 1512 19 90 --- Lo i khác 1512 29 10 --- D u đã tinh ch 1512 29 90 --- Lo i khác 1513 D u d a... 1513 19 10 --- D u đã tinh ch 1513 19 90 --- Lo i khác 1513 29 10 --- D u đã tinh ch 1513 29 90 --- Lo i khác 1514 D u h t c i... 1514 90 10 -- D u đã tinh ch 1514 90 90 -- Lo i khác 1515 29 90 --- Lo i khác
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1515 40 90 -- Lo i khác 1515 50 90 -- Lo i khác 1515 60 90 -- Lo i khác 1515 90 99 --- Lo i khác 1516 M , d u đ ng v t... 1517 10 00 - Margarin, tr margarin d ng l ng 1517 90 90 -- Lo i khác 16 Toàn b chương 16 1701 Đư ng mía ho c đư ng c c i - Lo i khác 1701 91 00 -- Có pha thêm hương li u ho c ch t màu 1701 99 -- Lo i khác 1701 99 10 --- Đư ng tr ng 1701 99 90 --- Lo i khác 1704 M t k o có đư ng (k c sôcôla tr ng), không ch a cacao 1806 Sôcôla và ch ph m ăn đư c ch a cacao 1901 Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m... (tr lo i đư c ch đ nh ch ) dùng đư c qua đư ng ng thông, không dùng đư c qua đư ng u ng) 1902 Các s n ph m b t nhào (pasta)... như các lo i mì ng... - Các s n ph m b t nhào... 1903 00 00 Các s n ph m t tinh b t s n... 1904 Th c ăn ch bi n t quá trình n , rang ngũ c c... 1905 Bánh mì, bánh ng t, bánh quy, các lo i bánh khác... (tr 1905.90. 10) 2001 Rau, qu , qu h ch và các ph n ăn đư c khác c a cây... 2002 Cà chua đã ch bi n ho c b o qu n cách khác... 2003 N m và n m c c, đã ch bi n ho c b o qu n... 2004 Rau khác, đã ch bi n ho c b o qu n... 2005 Rau khác, đã ch bi n hay b o qu n 2006 Rau, qu ... đư c b o qu n b ng đư ng 2007 M t, nư c qu đông, m t qu nghi n...
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2008 Qu ... đã ch bi n, b o qu n cách khác... 2009 Nư c qu ép... nư c rau ép... 2101 Ch t chi t su t, tinh ch t và các ch t cô đ c t cà phê, chè... 2103 Nư c x t và các ch ph m... đ gia v h n h p và b t canh... 2104 Súp, nư c xuýt và ch ph m đ làm súp... 2105 00 00 Kem và s n ph m tương t , có ho c không ch a cacao 2106 90 20 -- Ch ph m đ làm th ch 2106 90 90 -- Lo i khác 2201 Các lo i nư c, k c nư c khoáng t nhiên... 2202 Các lo i nư c, k c nư c khoáng... đã pha thêm đư ng... 2203 00 00 Bia s n xu t t malt 2204 Rư u vang làm t nho tươi... 2205 Rư u vermourth và rư u vang khác... 2206 Đ u ng có men khác... 2207 C n êtilic chưa b làm bi n tính có n ng đ 80% tr lên... 2208 C n êtilic chưa b làm bi n tính có n ng đ c n dư i 80%... 2209 00 00 Gi m và ch t thay th gi m làm t axit axêtic. 2402 Xì gà, xì gà xén hai đ u, xì gà nh và thu c lá đi u... 2403 Thu c lá lá đã ch bi n... 3303 00 00 Nư c hoa và nư c thơm 3304 M ph m ho c các đ trang đi m... 3305 Ch ph m dùng cho tóc 3306 Ch ph m dùng cho v sinh răng ho c mi ng... 3307 Các ch ph m dùng trư c, trong ho c sau khi c o m t... 3401 Xà phòng... (tr phôi xà phòng) 3402 Ch t tác nhân h u cơ t y r a b m t 3405 Ch t đánh bóng và các lo i kem, dùng cho giày dép... 3406 00 00 N n, n n cây và các lo i tương t 3604 Pháo hoa 3604 90 90 -- Lo i khác
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3605 00 00 Diêm 3606 10 00 - Nhiên li u l ng... dùng đ bơm ho c bơm l i ga b t l a. 3606 90 10 -- Đá l a dùng cho b t l a 3702 Phim ch p nh d ng cu n................ (tr 3702.10.00, 3702.41.00, 3702.42.00, 3702.43.00, 3702.44.00 và các lo i đư c đ c ch đ dùng trong y t và dùng đ quay phim đi n nh) 3703 Gi y nh... (tr 3703.10.90) 3918 T m tr i sàn b ng plastic... 3922 B n t m, vòi t m hoa sen, b n r a... 3924 B đ ăn, b đ dùng nhà b p... 3925 Đ v t b ng plastic dùng trong xây d ng... 3926 S n ph m khác b ng plastic (tr lá ch n ch ng b o lo n, đinh ph n quang và màn lư i t m thu c di t mu i) 4201 00 00 B đ yên cương dùng cho các lo i đ ng v t... 4202 Hòm, va ly, x c đ ng đ n trang... 4203 Qu n áo và đ ph tr hàng may m c b ng da thu c... 4303 Qu n áo và đ ph tr hàng may m c... 4304 Da lông nhân t o và các s n ph m làm b ng da lông nhân t o 4419 00 00 B đ ăn, b đ làm b p b ng g 4420 G kh m, dát; tráp, và các lo i h p đ ng đ kim hoàn... 4421 Các s n ph m b ng g khác (tr 4421.90.10) 46 Toàn b chương 46 4803 00 Gi y v sinh ho c gi y m ng lau m t, gi y khăn ăn... 4814 Gi y dán tư ng và các lo i t m ph tư ng tương t ... 4815 00 00 T m ph sàn có thành ph n cơ b n là gi y ho c bìa... 4818 Gi y v sinh và gi y tương t ... 4909 00 00 Bưu thi p in ho c bưu nh... 4910 00 00 Các lo i l ch in, k c bloc l ch. 57 Toàn b chương 57 61 Toàn b chương 61 tr 6114.30.10 và 6114.90.10 62 Toàn b chương 62 tr 6211.33.10 và 6211.39.10 6301 Chăn và chăn du l ch
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6302 Khăn tr i giư ng, khăn tr i bàn, khăn v sinh... 6303 Màn che (k c rèm) và rèm m ng (che phía trong c a s )... 6304 Các s n ph m d t khác trang b trong nhà... 6307 10 00 - Khăn lau nhà, khăn lau bát, khăn lau b i và các lo i khăn lau tương t 6308 00 00 B v i và ch trang trí... 6309 00 00 Qu n áo cũ và các s n ph m may m c cũ khác 64 Toàn b chương 64 tr 6405.90.10, 6405.90.20 và nhóm 6406) 6503 00 00 Mũ n và các lo i đ i đ u b ng n khác... 6504 00 00 Các lo i mũ và các lo i đ i đ u khác... 6505 Mũ và các lo i đ i đ u khác, d t kim, đan ho c móc... 6506 Các lo i mũ, khăn, m ng đ i đ u khác... 6506 91 00 - B ng cao su ho c plastic 6506 92 00 - B ng da lông 6506 99 00 - B ng v t li u khác 6601 Các lo i ô dù 6602 00 00 Ba toong, g y ch ng... 6702 Hoa, lá, qu nhân t o và các ph n c a chúng... 6910 B n r a, ch u gi t, b ch u gi t, b n t m... 6911 B đ ăn, b đ nhà b p b ng s , đ s gia d ng và đ s v sinh khác. 6912 00 00 B đ ăn, b đ nhà b p, đ gia d ng b ng g m và đ g m v sinh khác. 6913 Các lo i tư ng nh và các lo i s n ph m trang trí b ng g m, s 6914 Các s n ph m khác b ng g m, s 7013 B đ ăn, đ nhà b p... b ng thu tinh 7018 10 00 - H t thu tinh, thu tinh gi ng c trai, th y tinh gi đá quý... 7018 90 90 -- Lo i khác 7113 Đ kim hoàn và các b ph n r i... 7114 Đ k ngh vàng b c... 7116 S n ph m b ng ng c trai... đá quý và đá bán quý... 7117 Đ gi kim hoàn.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7321 B p lò, lò sư i, lò s y, b p n u... 7323 B đ ăn, đ nhà b p, các lo i gia d ng... 7324 Đ trang b trong nhà v sinh và các b ph n r i c a chúng... 7418 B đ ăn, đ nhà b p... b ng đ ng; đ trang b trong nhà v sinh... 7415 B đ ăn, đ nhà b p... b ng nhôm; đ trang b trong nhà v sinh... 8210 00 00 Đ dùng cơ khí c m tay... ph c v vi c làm đ ăn ho c u ng 8212 Dao c o và lư i dao c o.... 8214 20 00 - B đ dùng c t s a móng tay, móng chân... 8215 Thìa cà phê, đĩa, muôi,... 8306 Chuông, chuông đĩa... khung nh, khung tranh... gương... 8414 51 00 -- Qu t bàn, qu t sàn... qu t thông gió... (tr qu t công nghi p) 8414 59 00 -- Lo i khác (tr qu t công nghi p) 8415 Máy đi u hoà không khí... 8415 10 00 - Lo i l p vào c a s ho c l p vào tư ng, ho t đ ng đ c l p 8415 20 00 - S d ng cho con ngư i, l p trong xe ô tô các lo i 8415 81 10 --- Công su t t 90000BTU/h tr xu ng 8415 82 10 --- Công su t t 90000BTU/h tr xu ng 8415 83 10 --- Công su t t 90000BTU/h tr xu ng 8418 Máy làm l nh... - T l nh lo i dùng cho gia đình (tr b linh ki n SKD, CKD, IKD) 8418 21 00 --- Lo i nén 8418 22 00 --- Lo i hút, dùng đi n 8418 29 00 -- Lo i khác 8418 30 - Máy làm đông l nh, d ng t , dung tích không quá 800 lít 8418 30 10 -- Dung tích đ n 200 lít 8418 40 10 -- Dung tích đ n 200 lít 8421 12 -- Máy làm khô qu n áo 8421 12 10 --- Dùng đi n 8421 12 20 --- Không dùng đi n
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8422 Máy r a bát đĩa... 8422 11 00 -- Máy dùng trong gia đình... 8450 Máy gi t gia đình... (Tr 8450.20.00 và 8450.90.00) 8452 10 00 - Máy khâu dùng cho gia đình 8509 D ng c cơ đi n dùng trong gia đình, có l p đ ng cơ đi n 8510 Máy c o râu, tông đơ c t tóc và các d ng c c t tóc có l p mô tơ đi n 8516 D ng c đi n đun nư c nóng t c th i... (tr 8516.80 và 8516.90.00) 8518 Micro và giá micro; loa phóng thanh đã ho c chưa l p vào thùng... - Loa phóng thanh đã ho c chưa l p vào thùng loa 8518 21 00 -- Loa đơn đã l p vào thùng 8518 22 00 -- Loa chùm đã l p vào cùng m t thùng loa 8518 30 - Tai nghe và b nghe nói h n h p 8518 30 10 -- Tai nghe 8518 40 00 - B khuy ch đ i đi n âm t n (tr b linh ki n d ng CKD, IKD) 8518 50 00 - B tăng âm đi n (tr b linh ki n d ng CKD, IKD) 8519 Đ u câm,... casset và các lo i máy tái t o âm thanh khác... (tr b linh ki n d ng CKD, IKD và lo i chuyên dùng). 8520 Máy ghi băng t và các lo i máy ghi âm khác... (tr b linh ki n d ng CKD, IKD và lo i chuyên dùng): 8520 32 00 -- Lo i âm thanh s 8520 39 00 -- Lo i khác, d ng cassette 8520 90 00 - Lo i khác 8521 Máy thu và phát video (tr b linh ki n và lo i chuyên dùng) 8523 Băng, đĩa tr ng (chưa ghi) dùng đ ghi âm... - Băng t (tr băng Umatic và Betacam chuyên dùng và băng bành): 8523 11 -- Có chi u r ng không quá 4mm 8523 11 10 --- Băng cassette video
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8523 11 90 --- Lo i khác 8523 12 -- Có chi u r ng trên 4mm, nhưng không quá 6,5mm 8523 12 10 --- Băng cassette video 8523 12 90 --- Lo i khác 8523 13 -- Có chi u r ng trên 6,5mm 8523 13 10 --- Băng cassette video 8523 13 90 --- Lo i khác 8524 Đĩa bát, băng và các lo i đĩa, băng khác đã ghi âm thanh... 8524 10 00 - Đĩa hát - Đĩa dùng cho h th ng đ c lade 8524 32 00 -- Ch đ tái t o âm thanh 8524 39 00 -- Lo i khác - Băng t khác 8524 51 -- Có chi u r ng không quá 4mm 8524 51 90 --- Lo i khác 8524 52 -- Có chi u r ng trên 4mm nhưng không quá 6,5mm 8524 52 90 --- Lo i khác 8524 53 -- Có chi u r ng trên 6,5mm 8527 Máy thu dùng cho đi n tho i, vô tuy n... (tr b linh ki n CKD, IDK). 8528 Máy thu hình... 8528 12 00 -- Lo i màu (tr b linh ki n CKD, IKD) 8528 13 00 -- Lo i đen tr ng... (tr b linh ki n CKD, IKD) 8528 30 90 -- Lo i khác 8539 Bóng đèn đi n dây tóc ho c bóng đèn phóng đi n... 8539 22 90 --- Lo i khác 8539 29 20 --- Lo i khác, có công su t trên 200W... 8539 31 10 --- Dùng đ trang trí... 8539 31 90 --- Lo i khác 8711 Mô tô (k c mopeds) và xe đ p có g n máy (tr môtô ba và b linh ki n d ng CKD, IKD)
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8712 Xe đ p hai bánh... (tr xe đ p đua) 9101 Đ ng h đeo tay, đ ng h b túi... 9102 Đ ng h đeo tay, đ ng h b túi... khác... 9103 Đ ng h có l p máy đ ng h cá nhân... 9105 Đ ng h các lo i khác (tr máy đo th i gian hàng h i và máy tương t ) 9401 Gh ng i... 9401 30 00 - Gh quay có đi u ch nh đ cao 9401 40 00 - Gh ... có th chuy n thành giư ng 9401 50 00 - Gh b ng song mây, li u gai, tre ho c các nguyên li u tương t : - Gh khác, có khung b ng g : 9401 61 00 -- Đã nh i đ m 9401 69 00 -- Lo i khác - Gh khác, có khung b ng kim lo i 9401 71 00 -- Đã nh i đ m 9401 79 00 -- Lo i khác 9401 80 00 - Gh khác: 9403 Đ dùng (giư ng, t bàn, gh ...) khác và các ph tùng c a chúng 9403 10 00 - Đ dùng b ng kim lo i đư c s d ng trong văn phòng 9403 20 00 - Đ dùng b ng kim lo i khác 9403 30 00 - Đ dùng b ng g s d ng trong văn phòng 9403 50 00 - Đ dùng b ng g s d ng trong phòng ng 9403 60 00 - Đ dùng b ng g khác 9403 70 00 - Đ dùng b ng palstic 9403 80 00 - Đ dùng b ng v t li u khác... 9404 Khung đ m giư ng; các m t hàng thu c b đ giư ng... 9405 Đèn các lo i, k c đèn pha và đèn sân kh u... 9405 10 - B đèn chùm và đèn đi n tr n ho c đèn đi n tư ng khác... 9405 10 20 -- B đèn huỳnh quang 9405 10 90 -- Lo i khác
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9405 20 - Đèn bàn, đèn giư ng ho c đèn cây dùng đi n 9405 20 90 -- Lo i khác 9405 30 00 - B đèn dùng cho cây nôen 9405 50 - Đèn và b đèn không dùng đi n 9405 50 20 -- Đèn bão 9405 50 30 -- Đèn d u khác 9405 50 90 -- Lo i khác 9504 V t ph m dùng cho gi i trí, cho các trò chơi trên bàn... 9595 M t hàng dùng trong l h i, h i trá hình... 9603 21 00 -- Bàn ch i đánh răng 9603 29 00 -- Lo i khác 9603 90 00 - Lo i khác 9605 00 00 B đ du l ch dùng cho v sinh cá nhân, b đ khâu... 9613 B t l a châm thu c lá và các b t l a khác... (tr ph tùng) 9614 T u hút thu c s i các lo i và t u hút xì gà ho c thu c lá đi u... 9615 Lư c, trâm cài tóc và các lo i tương t ... 9617 00 10 - Phích chân không và các lo i bình chân không khác có kèm v
Đồng bộ tài khoản