Quyết định số 166/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 166/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 166/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 166/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 166/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH BAN HÀNH QUY NH V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG L T, BÃO GI M NH THIÊN TAI-TÌM KI M C U N N T I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998 ; Căn c Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão năm 1993 ã ư c s a i, b sung m t s i u ngày 24 tháng 8 năm 2000 ; Pháp l nh ê i u ngày 24 tháng 8 năm 2000 và Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i ngày 04 tháng 4 năm 2001 ; Căn c Quy t nh s 63/2000/Q .TTg ngày 07 tháng 6 năm 2000 ; s 63/2002/Q -TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai và tìm ki m c u n n ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 110/2001/Q .UB ngày 09 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v b sung nhi m v tìm ki m c u n n cho Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão các c p Chính quy n c a thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph t i T trình s 41/TTr.PCLB ngày 19 tháng 8 năm 2003 v s a i, b sung Quy t nh s 87/2002/Q .UB ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ; QUY T NH i u 1.- nâng cao trách nhi m c a Chính quy n các c p, cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i và m i công dân thành ph trong vi c phòng, ch ng và kh c ph c h u qu l t, bão, gi m nh thiên tai-tìm ki m c u n n ; y ban nhân dân thành ph quy t nh ban hành Quy nh v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n trên a bàn thành ph H Chí Minh ( ính kèm). i u 2.- Hàng năm, căn c n i dung các quy t nh, văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan ; Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , các S -ngành và các a phương theo ch c năng, nhi m v c a mình và tình hình di n bi n lũ, bão, thiên tai tham mưu cho c p có th m quy n ban hành các văn b n ch o, hư ng d n công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai có hi u qu .
  2. Quá trình th c hi n các S -ban-ngành, qu n-huy n và ơn v tr c thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m : góp ý, ki n ngh , xu t, b sung, s a i, i u ch nh cho phù h p g i v Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph t ng h p trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Quy t nh này thay th Quy t nh s 87/2002/Q -UB ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph và có hi u l c thi hành sau 7 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh c a thành ph trư c ây trái v i quy t nh này. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S -ban-ngành thành ph , Chánh Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , T ng Giám c các T ng Công ty 90 và 91 óng trên a bàn thành ph , Trư ng ban - Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH T CH - Như i u 4 - BC PCLB Trung ương PHÓ CH T CH - UBQG Tìm ki m c u n n - B Tư pháp, B Th y s n - B Tài nguyên và Môi trư ng - Phân BC PCLB mi n Nam - BCH PCLB h D u Ti ng, Tr An, Thác Mơ - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UBND.TP - BCH B i BP.TP, Kho b c NN.TP Mai Qu c Bình - Các oàn th (H i Nông dân, Ph n , MTTQ, oàn TNCS H Chí Minh) - Các Thành viên BCH PCLB.TP - Chi c c QLN và PCLB (6 b n) - ài Truy n hình TP, ài Phát thanh TP - Các Báo : SGGP, NL , Thanh niên, Tu i Tr , Nhân Dân, Ph n , Pháp lu t - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (CNN-M) QUY NH V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG L T, BÃO, GI M NH THIÊN TAI - TÌM KI M C U N N T I THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 166 /2003/Q -UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) i u 1.- Nh ng quy nh chung và t ch c th c hi n : 1.1- Nh ng quy nh chung : Th c hi n theo i u 1, i u 3, i u 6, i u 7 Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
  3. 1.2- Th c hi n công tác phòng, ch ng, kh c ph c h u qu lũ, l t và tác h i khác do nư c gây ra t i Chương IV Lu t Tài nguyên nư c ; Chương II, III, IV Pháp l nh Phòng ch ng l t bão và các quy nh khác c a Pháp lu t có liên quan. 1.3- Các S -ban-ngành thành ph , các T ng Công ty 90, 91 óng t i thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n có trách nhi m : 1.3.1- T ch c t ng k t ánh giá, rút kinh nghi m công tác phòng, ch ng l t, bão và kh c ph c h u qu l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n năm trư c làm cơ s xây d ng k ho ch, phương án cho năm sau có hi u qu ; m b o th ng nh t, ng b và có h th ng t S - ngành thành ph , qu n-huy n n xã- phư ng, th tr n, nh t là các vùng tr ng i m, xung y u thư ng xuyên và có kh năng x y ra lũ, l t, bão, nư c dâng, tri u cư ng và x lũ. Quy nh v ký ban hành văn b n, th m nh, phê duy t, báo cáo t ng k t năm, k ho ch công tác năm th c hi n như sau : - Báo cáo t ng k t năm, k ho ch công tác năm, t trình xin h tr kinh phí ph i do Th trư ng c a a phương, cơ quan, ơn v ký ban hành, tr báo cáo t ng k t năm c a thành ph ư c y ban nhân dân thành ph y quy n cho Phó Ban Thư ng tr c ký ban hành ; - Th m nh và phê duy t k ho ch phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n th c hi n t năm 2004 tr i : + C p phư ng-xã, th tr n do Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t ; + C p qu n-huy n do Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph (Chi c c qu n lý nư c và Phòng ch ng l t bão thành ph ) th m nh, y quy n cho Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph phê duy t. Riêng ph n k ho ch tiêu thoát nư c c a các qu n n i thành S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph tham kh o ý ki n c a S Giao thông Công chánh thành ph trư c khi phê duy t ; + C p thành ph (k ho ch c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ) do Thư ng tr c Ban (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) xây d ng, giao các S Giao thông Công chánh, S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư và B Ch huy Quân s thành ph góp ý trình y ban nhân dân thành ph phê duy t ; + K ho ch tìm ki m c u n n, c u h c a thành ph do B Ch huy Quân s thành ph ch trì ph i h p v i Công an thành ph , B i Biên phòng thành ph trình c p trên phê duy t ; k ho ch các c p c a l c lư ng vũ trang ( m b o bí m t công tác) do ngành d c th m nh và phê duy t. 1.3.2- Ki n toàn, t ch c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão các c p, các ngành ; t ch c t p hu n, di n t p các phương án phòng, ch ng l t, bão, thiên tai, tìm ki m c u n n ; i v i nh ng a phương ti p giáp bi n, thư ng xuyên x y ra lũ, l t, tri u cư ng, tr c ti p ch u nh hư ng bão thì Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân các c p tr c ti p làm Trư ng ban - Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão ; vi c ban hành quy t nh ki n toàn Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão c a a phương th c hi n theo hư ng d n c a Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ph i h p v i S Tư pháp thành ph . Tên g i th ng nh t c a Ban t i thành ph H Chí Minh là Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão (ti p theo là tên a phương, ngành, ơn v ), có th g n thêm c m t “tìm ki m c u n n” ho c “phòng cháy ch a cháy” vào tên Ban song không g n c m t gi m nh thiên tai vào tên Ban ;
  4. nhi m v c a Ban này g m công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai (bao g m c ch ng h n), tìm ki m c u n n và m t s nhi m v khác như phòng cháy ch a cháy... 1.3.3- Quán tri t và t ch c th c hi n có hi u qu phương châm “4 t i ch ” (ch huy t i ch ; l c lư ng t i ch ; v t tư, phương ti n và kinh phí t i ch ; h u c n t i ch ); các S -ban-ngành, a phương ph i có k ho ch ph i h p ch t ch các l c lư ng, ch o k p th i, ng b phát huy s c m nh t ng h p, ch ng phòng-tránh và i phó v i các tình hu ng b t l i nh t khi lũ, bão, tri u cư ng, x lũ, thiên tai... x y ra, h n ch t n th t, thi t h i v ngư i và tài s n c a nhân dân và Nhà nư c. 1.3.4- B o m m ng lư i thông tin liên l c, h th ng c nh báo, d báo ho t ng thông su t trong m i tình hu ng ; th c hi n nghiêm túc ch tr c ban trong su t mùa mưa, lũ, bão, nư c dâng, tri u cư ng. 1.3.5- T ch c th c hi n, hư ng d n, ki m tra, ôn c thu-n p, s d ng Qu Phòng, ch ng l t bão ( úng, ) theo quy nh c a Chính ph và thành ph . 1.3.6- Báo cáo nh kỳ, t ng k t năm v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n c a cơ quan, ơn v mình g i v thành ph ; ch ng x lý, gi i quy t theo th m quy n khi x y ra lũ, l t, l c xoáy, tri u cư ng, bão, thiên tai, n u vư t th m quy n gi i quy t, x lý ph i báo cáo ngay y ban nhân dân thành ph . Vi c l p báo cáo, xây d ng k ho ch - phương án và ban hành quy t nh (quy ph m pháp lu t và ki n toàn) (c a S -ngành thành ph , T ng Công ty 90, 91 óng t i thành ph , qu n-huy n) th c hi n và g i văn b n theo quy nh (ph l c kèm theo quy t nh). i u 2.- Trách nhi m c a y ban nhân dân các qu n-huy n : y ban nhân dân các huy n-qu n căn c vào tình hình th c t c a a phương mình có trách nhi m : 2.1- Hoàn thành k ho ch tu b b bao, ư ng giao thông k t h p công trình th y l i hàng năm trư c mùa mưa lũ ; ki m tra, ánh giá ch t lư ng t ng tuy n b bao, x lý k p th i m i hư h ng c a b bao, kè, c ng ; xây d ng phương án b o v cho t ng tuy n b bao và t ng vùng tr ng i m; 2.2- Chu n b y l c lư ng, phương ti n, v t tư d phòng s n sàng i phó và ng c u khi có lũ l n, tri u cư ng, x lũ gây ng p úng. 2.3- Theo dõi ch t ch tình hình di n bi n c a lũ, bão, thiên tai, ch ng t ch c phòng tránh, xây d ng phương án c u h , c u n n trư c khi thiên tai x y ra (như ch ng ch ng nhà c a, trư ng h c, b nh vi n, kho tàng...) ; thư ng xuyên ki m tra, b o dư ng, s a ch a h th ng thu lôi ch ng sét ; 2.4- Có k ho ch, d án a i m di d i dân nh ng khu v c ven c a sông, ven bi n, vùng ng p sâu và vùng s t l nguy hi m n nơi an toàn; kiên quy t không cho tàu thuy n ra khơi khi có c nh báo v bão và áp th p nhi t i. Có k ho ch xây d ng thi t k nhà , trư ng h c có k t c u phù h p cho vi c tránh lũ, bão, ch ng l c xoáy, gió m nh ; nhanh chóng chuy n i cơ c u cây tr ng, mùa v h n ch thi t h i ; 2.5- Các a phương, vùng xa không có giao thông ư ng b n i li n ch ng, t ch c d tr các m t hàng thi t y u như lương th c, th c ph m, ch t t, thu c men t ng gia ình, t ng p- khu ph , xã-phư ng;
  5. 2.6- Các công trình th y l i, ch ng ng p úng, tiêu thoát nư c ph c v phư ng-xã, th tr n nào thì do y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ó t ch c th c hi n phương án b o v . Phương án b o v công trình t i phư ng-xã, th tr n do Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch o, t ch c hư ng d n l p và phê duy t ; 2.7- Các qu n n i thành ph i h p v i S Giao thông Công chánh tích c c t ch c tri n khai chương trình ch ng úng ng p n i th trong mùa mưa ; thư ng xuyên b o v , ki m tra, s a ch a, b o dư ng và n o vét h th ng c ng thoát nư c trên a bàn ; th c hi n các bi n pháp b o v cây xanh không b ngã , gãy nhánh gây tai n n. 2.8- Các qu n-huy n tích c c gi i phóng m t b ng cho các d án th y l i, ch ng úng, tiêu thoát nư c n i, ngo i thành c a thành ph và qu n-huy n; 2.9- Các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n và ơn v b thi t h i do l c xoáy, l t, bão, tri u cư ng, thiên tai.... có trách nhi m ánh giá, ki m tra, th ng kê (nhanh, y , chính xác) và báo cáo g i cơ quan c p trên, theo m u bi u th ng nh t c a C c Phòng, ch ng l t, bão và qu n lý ê i u thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c vào i u 2 và các văn b n khác có liên quan v i c i m, c thù t ng a phương, y ban nhân dân các qu n-huy n ban hành quy t nh (văn b n quy ph m pháp lu t) quy nh nhi m v , trách nhi m cho các phư ng-xã, th tr n và các phòng, ban, ơn v thu c qu n-huy n th c hi n. i u 3.- Các S -ban-ngành thành ph có trách nhi m : 3.1- Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph có trách nhi m và nhi m v quy nh t i i u 3, Quy t nh s 41/2002/Q -UB ngày 24/4/2002 ho c quy t nh thay th c a y ban nhân dân thành ph . 3.2- Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có nhi m v ti p nh n, nghiên c u, xem xét các xu t, báo cáo, t trình... c a S -ban-ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n d th o văn b n, trình lãnh o y ban nhân dân thành ph ký các quy t nh, ch th ho c văn b n ch o, gi i quy t ; truy n t các ý ki n ch o c a lãnh o y ban nhân dân thành ph trong lĩnh v c phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n. 3.3- B Ch huy Quân s thành ph có k ho ch, phương án chu n b l c lư ng, phương ti n ; ph i h p v i Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , các S -ban-ngành có liên quan và các a phương xây d ng phương án và t ch c th c hi n công tác tìm ki m, c u n n k p th i, có hi u qu . S n sàng tham gia ng c u và x lý các tình hu ng kh n c p, kh c ph c h u qu lũ, bão, thiên tai, m b o quân i là l c lư ng ch l c trong công tác này; ch o, ôn c, ki m tra, hư ng d n các Ban Ch huy Quân s các qu n-huy n ; hư ng d n cho l c lư ng xung kích tìm ki m c u n n, c u h t i qu n-huy n di n t p; th c hi n báo cáo công tác tìm ki m c u n n c a thành ph g i y ban Qu c gia tìm ki m c u n n ; th c hi n nhi m v cơ quan Thư ng tr c Tìm ki m c u n n c a thành ph . 3.4- B Ch huy B i Biên phòng thành ph có trách nhi m chu n b l c lư ng, phương ti n s n sàng tham gia tìm ki m c u n n, c u h trên sông, trên bi n ; thư ng xuyên ki m tra trang b d ng c c u h trên các phương ti n c u h ngư i, c u h tàu thuy n khi ang ho t ng. T ch c thông báo, báo ng khi có áp th p nhi t i và di n bi n các tình hu ng ph c t p c a bão và có bi n pháp ngăn ch n không cho tàu thuy n ra khơi.
  6. 3.5- ài Khí tư ng th y văn khu v c Nam b có chương trình, k ho ch, x lý thông tin chuyên ngành, m b o t ng bư c nâng cao ch t lư ng, th i gian d báo, c nh báo ph c v t t cho công tác i u hành, ch o, ch huy phòng ng a và i phó có hi u qu ; d báo nhanh kh năng xu t hi n và di n bi n các tình hu ng ph c t p c a lũ, bão, thiên tai ; cung c p k p th i v các s li u, các phân tích v dòng ch y, mưa, lũ, bão và nư c bi n dâng cao cho Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph và các S -ban-ngành, các a phương liên quan. 3.6- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : hư ng d n, ki m tra, ôn c công tác m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n, trên sông và t i nơi trú n ; b o v s n xu t và các công trình nuôi tr ng th y s n ; ch o vi c quy ho ch phát tri n nuôi tr ng th y s n vùng ven bi n phù h p v i tình hình lũ, bão, tri u cư ng h n ch thi t h i và th c hi n báo cáo c a thành ph i v i B Th y s n ; Ch o, ki m tra, ôn c các a phương hoàn thành k ho ch tu b b bao hàng năm ; xây d ng các công trình th y l i b o m ti n vư t lũ, ngăn tri u cư ng; ph i h p ch t ch v i các a phương trong vi c chuy n i cơ c u s n xu t, mùa v , b o v s n xu t các vùng thư ng xuyên ch u nh hư ng lũ, bão, tri u cư ng ; th c hi n nhi m v Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph . 3.7- S Giao thông Công chánh thành ph l p k ho ch, phương án chu n b s n sàng l c lư ng các lo i phương ti n, v t tư x lý khi có s c v c u, ư ng, m b o các tuy n giao thông (th y, b ) thông su t, ph c v công tác di d i ; ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư thành ph và y ban nhân dân các qu n n i thành, qu n ven ki m tra các i m, khu v c ng p nư c, xu t k ho ch, bi n pháp gi i quy t trình y ban nhân dân thành ph ; t ch c tri n khai th c hi n chương trình ch ng ng p nư c n i th mùa mưa và tri u cư ng. 3.8- S K ho ch và u tư thành ph ph i h p v i S Tài chánh-V t giá thành ph tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v công tác k ho ch u tư, ngu n v n cho vi c u tư xây d ng công trình phòng ch ng l t, bão, ch ng ng p úng, kh c ph c h u qu lũ, l t, bão và thiên tai gây ra i v i các S -ngành, qu n-huy n ; ph i h p v i C c Thu thành ph , Thư ng tr c Ban, qu n-huy n ki m tra, xác minh, x lý các trư ng h p Doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh mà không n p Qu Phòng, ch ng l t, bão do vi ph m các quy nh v kê khai tr s và ăng ký v n kinh doanh... ã quy nh trong Ngh nh s 37/2003/N -CP c a Chính ph ; tăng cư ng ki m tra, ôn c, theo dõi ti n th c hi n các d án công trình th y l i, phòng, ch ng l t, bão, ch ng úng, tiêu thoát nư c n i, ngo i thành báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph và thông báo cho các S -ngành, qu n-huy n, ơn v liên quan. 3.9- S Công nghi p ch trì cùng v i S Tài nguyên và Môi trư ng và Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ph i h p v i T ng Công ty i n l c Vi t Nam, có k ho ch, phương án xây d ng l i quy trình i u ti t nư c h Tr An, h Thác Mơ và các h th y i n khác v a m b o k ho ch phát i n và s n sàng tham gia c t lũ và c p nư c, y m n, gi m thi u ô nhi m ngu n nư c cho h du trong mùa khô ; m b o an toàn m ng lư i i n thành ph , cung c p i n cho các cơ quan, ơn v ư c ưu tiên và ph c v bơm tiêu ch ng ng p úng. 3.10- Công an thành ph m b o an ninh, tr t t an toàn xã h i khi có thiên tai x y ra, ph i h p v i các l c lư ng c a quân i, các ngành, a phương tham gia c u h , tìm ki m c u n n. 3.11- Bưu i n thành ph có trách nhi m ưu tiên cho m ng lư i thông tin phòng, ch ng l t, bão, m b o thông tin su t trong m i tình hu ng, k c khi lũ, b o x y ra trên a bàn toàn thành ph .
  7. 3.12- S Thương m i thành ph ph i h p v i y ban nhân dân các qu n-huy n trư c mùa lũ, bão hàng năm có k ho ch chu n b các m t hàng thi t y u cung ng cho nhân dân, nh t là các vùng xa, vùng b ng p sâu ; ph i h p v i Chính quy n a phương các c p th c hi n t t vi c d phòng t i ch , t tháng 9 n tháng 11 m i h gia ình, m i p-khu ph , xã-phư ng ph i có lư ng d tr lương th c, th c ph m và các nhu y u ph m c n thi t s d ng cho th i gian t i thi u là hai tu n l . 3.13- S Văn hóa và Thông tin, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph , các cơ quan thông tin, báo chí a phương thư ng xuyên tăng cư ng công tác thông tin, thông báo chính xác, k p th i các thông tin d báo, c nh báo v th i ti t, lũ, bão, thiên tai ; các ch trương, m nh l nh, ch th v vi c phòng, ch ng và kh c ph c h u qu lũ, bão và các kinh nghi m, các i n hình trong công tác phòng, ch ng và kh c ph c h u qu . Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn tuyên truy n, ph bi n cho nhân dân nh ng ki n th c cơ b n v phòng, tránh lũ, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n. Các báo, ài thành ph khi ưa tin v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai-tìm ki m c u n n kh c ph c tình tr ng n ng phê phán m t tiêu c c, chưa tuyên truy n úng m c cho nh ng nhân t m i tích c c ngư i t t vi c t t. Quán tri t, tri n khai th c hi n quy t nh t i các báo, ài thành ph ; ph i có k ho ch ph bi n, tuyên truy n r ng rãi trên ài Phát thanh, ài Truy n hình thành ph và báo chí ưa tin. 3.14- C c Thu thành ph ph i h p v i Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph trình y ban nhân dân thành ph giao ch tiêu thu Qu Phòng ch ng l t, bão i v i Doanh nghi p ; ph i h p v i S K ho ch và u tư thành ph tháo g các khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n t i Văn phòng Thư ng tr c Ban và qu n-huy n, n u vư t quá th m quy n trình y ban nhân dân thành ph . 3.15- S Tài chánh-V t giá thành ph căn c các quy nh v tài chính hi n hành (Lu t k toán, Pháp l nh phí và l phí...) hư ng d n Văn phòng Thư ng tr c Ban, các qu n-huy n : thu-n p, s d ng, báo cáo, quy t toán Qu Phòng ch ng l t, bão (công dân và Doanh nghi p) ; S Tài chánh-V t giá thành ph ph i h p v i Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph , C c Thu thành ph trong vi c ki m tra, ôn c thu-n p Qu Phòng ch ng l t, bão t i qu n-huy n và Doanh nghi p. 3.16- S Tư pháp thành ph giúp y ban nhân dân thành ph giám sát, ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t v n i dung và hình th c văn b n trong lĩnh v c phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n c a thành ph và qu n-huy n. 3.17- S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các S -ngành có liên quan và qu n- huy n trong vi c phòng ch ng và kh c ph c tác h i do nư c gây ra, kh c ph c h u qu do tràn d u, ô nhi m ngu n nư c, ; tăng cư ng qu n lý khai thác cát, á, s i trong lòng sông, h n ch thi t h i, t n th t do s t l i v i b sông và b bao ven sông, r ch. 3.18- S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph ch trì vi c xây d ng quy ho ch tiêu thoát nư c toàn thành ph ; ph i h p v i các ngành liên quan c a thành ph ch o, hư ng d n xây d ng, l p quy ho ch tiêu thoát nư c c a các qu n-huy n ; ph i h p v i S Giao thông Công chánh thành ph , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các ngành có liên quan và qu n-huy n quy ho ch ch nh tr các sông-r ch b s t l và b i l ng. 3.19- S Xây d ng thành ph ph i h p v i các S -ngành thành ph và qu n-huy n ki m tra ch t lư ng công trình th y l i, phòng, ch ng l t, bão, tiêu thoát nư c.
  8. 3.20- S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph ch trì ph i h p v i qu n-huy n t ch c c u tr b thi t h i do l t, bão, l c xoáy cho các h dân và a phương (n u x y ra) theo quy nh c a Chính ph và theo hư ng d n c a ngành tài chính, lao ng thương binh và xã h i. 3.21- S Giáo d c và ào t o thành ph ph i h p v i ngành liên quan so n và ưa vào chương trình h c cho h c sinh ph thông cơ s và ph thông trung h c ki n th c v phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n v i th i lư ng thích h p ; ki m tra, ánh giá s an toàn b o m cho các trư ng, l p ch ng ng p úng, gió m nh và l c xoáy. 3.22- S Y t thành ph n m v ng tình hình s c kh e, b nh t t c a nhân dân nh ng khu v c x y ra thiên tai, th m h a s p t i có k ho ch chăm sóc s c kh e nhân dân, không b nh d ch x y ra ; xây d ng k ho ch c th i phó v i m i tình hu ng thiên tai có th x y ra ; t ch c các i c p c u lưu ng v i y cán b chuyên môn, thu c, thi t b y t và phương ti n i l i trên b , dư i sông nư c, s n sàng ng c u k p th i trư c và sau khi có thiên tai x y ra. 3.23- C c Th ng kê thành ph căn c các quy nh v th ng kê hi n hành ph i h p v i Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph hư ng d n, ôn c, ki m tra các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ánh giá, th ng kê, y , chính xác : s i tư ng công dân thành ph ph i n p Qu Phòng, ch ng l t, bão hàng năm và thi t h i do lũ, l t, bão, thiên tai gây ra. 3.24- Các S -ngành theo ch c năng, nhi m v : có trách nhi m tăng cư ng công tác ch o, xây d ng k ho ch hàng năm và t ch c th c hi n t t nhi m v phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n c a S -ngành và ơn v tr c thu c. ng th i ph i chu n b s n sàng l c lư ng, phương ti n, v t tư và kinh phí ch ng tham gia phòng, ch ng và kh c ph c h u qu l t, bão, thiên tai theo ch o c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a Ban Ch huy Phòng, ch ng l t, bão thành ph ; ôn c, nh c nh , ki m tra các ơn v tr c thu c th c hi n nghĩa v óng Qu Phòng, ch ng l t, bão hàng năm úng m c thu, th i h n n p theo quy nh t i m c 1.3.5, i u 1 b n quy nh này và quy t nh giao ch tiêu thu-n p hàng năm c a y ban nhân dân thành ph . Tăng cư ng s ph i h p, g n k t gi a các ngành v i qu n-huy n và thành ph v i Trung ương công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n t hi u qu cao. i u 4.- Các T ng Công ty 90, 91 óng t i thành ph có trách nhi m : 4.1- Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v thành viên t ch c, th c hi n công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n ; t ng h p báo cáo k t qu t ch c th c hi n theo nh kỳ và báo cáo năm g i v thành ph . 4.2- ôn c, nh c nh , ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v óng ti n và n p Qu Phòng, ch ng l t, bão hàng năm úng m c thu, th i h n n p theo quy nh t i m c 1.3.5, i u 1 quy nh này và quy t nh giao ch tiêu thu-n p hàng năm c a y ban nhân dân thành ph . 4.3- Các ơn v thành viên tr c thu c các T ng Công ty 90, 91 có trách nhi m ph i h p, tham gia cùng chính quy n a phương s t i (qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n) trong công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n có liên quan n ơn v mình. i u 5.- Các hành vi b nghiêm c m : Th c hi n t i i u 8, i u 14 Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ; i u 8, i u 28 Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i ; i u 5, i u 11 Pháp l nh ê i u ; i u 9, i u 52 Lu t Tài nguyên nư c và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
  9. i u 6.- Khen thư ng và x lý vi ph m : Th c hi n theo i u 37, i u 38, i u 39, i u 40 Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ; i u 17, i u 18 thu c Chương IV Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 50/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản