Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
5
download

Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam thời kỳ 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 167/2001/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 167/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2001 V VI C M T S BI N PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI BÒ S A VI T NAM TH I KỲ 2001-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phát tri n chăn nuôi bò s a nh m đáp ng nhu c u tiêu dùng s a trong nư c, t ng bư c thay th s a nh p kh u, t o vi c làm, tăng thu nh p cho nông dân, góp ph n chuy n d ch cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn. Đ n năm 2005 đ t 100 nghìn bò s a, đáp ng trên 20% lư ng s a tiêu dùng trong nư c; đ n năm 2010 đưa đáp ng trên 40% lư ng s a tiêu dùng trong nư c; sau nh ng năm 2010 đ t 1,0 tri u t n s a. Đi u 2. Phát tri n chăn nuôi bò s a ph i g n v i các cơ s ch bi n s a, v i vùng chuyên canh t p trung nguyên li u cho công nghi p ch bi n, đư c t ch c ch t ch , như: mía đư ng, d a, cao su, cà phê, chè,... và phát tri n đ ng c và nơi có đi u ki n v đ t đai, lao đ ng, khí h u phù h p, b o đ m môi trư ng sinh thái và v sinh môi trư ng, c th là: 1. Các t nh phía B c: Hà Tây, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Th , B c Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Ngh An, Sơn La và các huy n ngo i thành Hà N i. 2. Các huy n Trung du thu c các t nh duyên h i mi n Trung: Bình Đ nh, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Khánh Hoà, Phú Yên,... 3. Các t nh phía Nam: Bình Dương, Bình Phư c, Đ ng Nai, Tây Ninh, Long An, C n Thơ, An Giang và các huy n ngo i thành thành ph H Chí Minh. 4. Các t nh Tây Nguyên: Lâm Đ ng, Đ k L k, Gia Lai, Kon Tum. Đi u 3. Khuy n khích m i t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c và ngoài nư c đ u tư chăn nuôi và lai t o gi ng bò s a đ cung c p cho nhu c u chăn nuôi c a nhân dân theo hư ng:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Hình thành đàn bò cái n n lai, trên cơ s : - Ti p t c chương trình c i t o đàn bò vàng Vi t Nam. B Tài chính b trí k ho ch v n ngân sách hàng năm đ th c hi n. - Mua gom tuy n ch n bò cái t t đã đư c c i t o trên ph m vi c nư c. - Hình thành m t s vùng chăn nuôi t p trung bò cái n n v i hình th c chăn nuôi h gia đình, h trang tr i, nh t là đ i v i h công nhân viên trong các nông trư ng tr ng cao su, cà phê, chè, mía đư ng, d a,... và các lâm trư ng Đông Nam B , Tây Nguyên, Ph Quỳ (Ngh An), Thanh Hoá... - Ngư i chăn nuôi đàn bò cái n n đư c hư ng chính sách h tr v tín d ng, vacxin tiêm phòng. Ph n đ u sau 2-3 năm v cơ b n ph i t o đư c đàn cái n n t t đ cung c p cho vi c lai t o đàn bò s a theo k ho ch hàng năm. 2. Trên cơ s đàn bò cái n n t t t ch c lai v i bò đ c ngo i hư ng s a như bò đ c Holtein năng su t và ch t lư ng s a cao đ t o ra bò s a lai 50% và 75% máu bò ngo i HF cung c p cho nhu c u chăn nuôi bò s a c a c nư c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty, Công ty xây d ng, th c hi n các d án c i t o đàn bò vàng, lai t o và phát tri n bò s a. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty, Công ty xây d ng và t ch c th c hi n các d án c i t o đàn bò, lai t o bò s a, s n xu t c a đ a phương ho c đơn v mình. Đi u 4. U ban nhân dân các t nh nêu t i Đi u 2 Quy t đ nh này, c n rà soát l i qu đ t đai hi n có, dành m t ph n đ t đai phù h p đ hư ng d n nông dân phát tri n tr ng c ph c v chăn nuôi bò s a. Đ i v i m t s di n tích tr ng cây hàng năm ho c lâu năm (cà phê, cao su, chè,...) hi u qu kinh t th p chuy n sang tr ng c ph c v chăn nuôi bò s a. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ o các đơn v nghiên c u, đào t o trong ngành và ph i h p v i các đơn v ngoài ngành tuy n ch n và nhân nhanh các gi ng c có năng su t cao như: Voi, Păng gô la, Ghi nê, Ru Zi, c h đ u..., đ cung c p gi ng cho dân tr ng. Hư ng d n k thu t thâm canh, tr ng xen c hoà th o v i h đ u, đ m b o năng su t và ch t lư ng c cao. Ban hành và hư ng d n các qui trình ch bi n, b o qu n, d tr th c ăn thô đ nuôi bò s a: th c ăn, b o qu n c khô... s d ng các ngu n ph ph m nông nghi p, công nghi p ch bi n nông s n như (ng n mía, r đư ng m t, bã mía, bã bia và bã rư u) làm th c ăn cho bò s a. Đi u 5. Vi c quy ho ch, đ u tư xây d ng các cơ s ch bi n s a g n v i vùng nguyên li u. Các nhà máy ch bi n ph i có công ngh tiên ti n đ làm ra s n ph m có ch t lư ng cao, đáp ng th hi u tiêu dùng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các cơ s ch bi n s a ph i t ch c m ng lư i mua gom s a phù h p v i đ a bàn tiêu th và thu n ti n cho vi c bán s a c a ngư i chăn nuôi; đ ng th i ph i ký h p đ ng tiêu th s a v i giá có l i v i ngư i chăn nuôi bò s a. Các cơ s ch bi n s a ph i đa d ng hoá s n ph m ch bi n t s a và tăng cư ng công tác ti p th đ tiêu th h t s n ph m làm ra đ t hi u qu cao. B Công nghi p ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương rà soát, đi u ch nh b sung quy ho ch, k ho ch phát tri n cơ s ch bi n s a phù h p vùng nguyên li u, nâng cao hi u qu đ u tư. B Thương m i hàng năm d báo m c tiêu th s a trong nư c đ đi u ph i ch t ch gi a s n xu t s a trong nư c và lư ng s a nh p ngo i, đ m b o đàn bò s a phát tri n và nhà máy ch bi n mua h t s a cho nông dân. Đi u 6. Ti p t c đ u tư, nâng c p các cơ s nghiên c u khoa h c và đào t o đ nâng cao ch t lư ng nghiên c u t gi ng, k thu t chăn nuôi, thú y, th c ăn,... và chuy n giao ti n b k thu t cho ngư i chăn nuôi. Nh p kh u m t s bò đ c gi ng ch t lư ng cao (bao g m c tinh, phôi) đ t o nh ng gi ng bò s a lai có năng su t cao cung c p cho nhu c u chăn nuôi trong c nư c. - Th c hi n t t vi c ki m tra năng su t cá th , ti n đ n ki m tra năng su t đ i sau ch n l c nh ng bò đ c gi ng F2 có 75% máu bò HF đ c đ nh đàn bò lai. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xây d ng tiêu chu n gi ng bò s a, s a nh p kh u vào Vi t Nam. Đi u 7. Chính sách đ u tư và tín d ng: 1. V đ u tư: Ngân sách (bao g m ngân sách Trung ương và ngân sách đ a phương) đ u tư: - Th c hi n chương trình c i t o đàn bò vàng Vi t Nam; - C p mi n phí tinh bò s a, nitơ l ng và chi phí v n chuy n tinh, nitơ đ ph c v ph i gi ng cho nh ng bò cái n n t o bò lai hư ng s a. - C p mi n phí các lo i vacxin tiêm phòng b nh nguy hi m b o đ m an toàn d ch. - H tr 200.000 đ ng/1 con bê đ c lai F1 hư ng s a trong 3 năm đ u k t ngày tri n khai d án. - H tr lãi su t ti n vay v n cho các t ch c, cá nhân, h gia đình có h p đ ng s n xu t bò lai hư ng s a đ mua bò cái n n lai Zêbu; m c v n vay đư c h tr lãi su t là 2,0 tri u đ ng/con, th i gian h tr lãi su t 3 năm k t ngày mua bò. - Hu n luy n, đào t o và chuy n giao k thu t chăn nuôi bò s a.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. V tín d ng đ u tư theo k ho ch nhà nư c. - Vi c đ u tư xây d ng đi m thu mua s a, ch bi n s a, đư c vay v n tín d ng t Qu h tr phát tri n theo Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph và Quy t đ nh s 02/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 1 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c chính sách h tr đ u tư t Qu H tr phát tri n đ i v i các d án s n xu t, ch bi n hàng xu t kh u và các d án s n xu t nông nghi p. - Tăng v n c a Ngân hàng ph c v ngư i nghèo và Chương trình m c tiêu qu c gia gi i quy t vi c làm đ cho h nghèo, h chăn nuôi bò s a vay v n phát tri n chăn nuôi bò s a. 3.V tín đ ng thương m i. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch đ o các ngân hàng thương m i b o đ m cho đ v n và t o đi u ki n thu n l i v th t c vay v n đ cho t ch c, cá nhân, h gia đình vay; ph i h p v i H i Nông dân, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam m r ng hình th c tín d ng qua t tín ch p, t tương h c a nông dân đ nh ng h khó khăn có th vay đư c v n phát tri n chăn nuôi. Đi u 8. Th c hi n ưu đãi đ u tư v thu đ i v i cơ s mua gom, ch bi n s a và tr ng c theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v hư ng d n Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c s a đ i. Mi n các lo i phí ki m d ch, v n chuy n s a. L p Qu b o hi m s n xu t chăn nuôi bò s a do ngư i chăn nuôi, ngư i ch bi n và xu t nh p kh u s a tham gia và ngân sách nhà nư c h tr m t ph n v n ban đ u. Hi p h i chăn nuôi bò s a qu n lý, s d ng qu theo quy ch và hư ng d n c a B Tài chính. Đi u 9. Vi c phát tri n chăn nuôi bò s a theo hình th c h gia đình, h kinh t trang tr i là chính. Khuy n khích các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n trong và ngoài nư c đ u tư chăn nuôi bò s a, d ch v v t tư, k thu t, mua và ch bi n s a. - Các doanh nghi p Nhà nư c ch y u th c hi n nhi m v d ch v k thu t, gi ng, v t tư, thú y, tiêu th và ch bi n s a. Khuy n khích hình thành các t h p tác ho c h p tác xã do h chăn nuôi t nguy n tham gia đ giúp nhau v d ch v gi ng, v t tư, thú y, tiêu th s a và b o v quy n l i cho h . Thành l p Hi p h i nuôi bò s a g m các ngư i chăn nuôi bò s a, ch cơ s ch bi n và m t s nhà khoa h c đ giúp nhau áp d ng ti n b k thu t trong chăn nuôi và tiêu th s a và b o v quy n l i cho nhau. Đi u 10. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 11. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và Đ u tư, Công nghi p, Tài chính, Thương m i, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính, T ng giám đ c Qu H tr phát tri n, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Công T n (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản