Quyết định số 167/QĐ-TDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 167/QĐ-TDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 167/QĐ-TDTT của Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hanh nội quy cơ quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 167/QĐ-TDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 167/Q -TDTT Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HANH N I QUY CƠ QUAN B TRƯ NG CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh 22/2003/N -CP ngày 11/03/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Th d c th thao; Theo ngh c a ông Chánh Văn phòng U ban Th d c th thao, QUY T NNH: i u 1. Ban hành quy nh cơ quan bao g m 3 ph n và 11 m c (có b n chi ti t kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh cũ trái v i quy nh t i N i quy này ư c bãi b . i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Th d c th thao và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 4, - B trư ng, các PCN ( b/c), - Lưu VT. Huỳnh Vĩnh Ái N I QUY CƠ QUAN U BAN TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 167 ngày 22 tháng 9 năm 2006) I. CÁN B CÔNG CH C TRONG CƠ QUAN:
  2. 1. Khi qua c ng b o v ph i xu ng xe l y vé xe, ra kh i cơ quan ph i tr vé xe l i cho b o v . Trong gi làm vi c ph i eo th công ch c. 2. Không t ti n ưa khách ho c ngư i thân vào trong gi làm vi c khi chưa ư c s ng ý c a th trư ng ơn v . Không khách làm nh hư ng n cán b công ch c khác. 3. N u có nhu c u làm vi c vào ngày ngh ph i báo cáo v i b o v . Thư ng xuyên ki m tra i n, các thi t b và s p x p nơi làm vi c, g n gàng, s ch s phòng cháy n . II. NHÂN VIÊN THƯ NG TR C: 1. Ph i luôn có m t t i v trí thư ng tr c, m c trang ph c và eo th công tác khi làm nhi m v . 2. Có nhi m v ón ti p khách n liên h công tác và hư ng d n khách th c hi n úng n i quy, v i tác phong chu áo, l ch s . 3. Th c hi n nghiêm ch nh vi c phát vé xe cho khách và ghi s ăng ký khách ra vào cơ quan (theo m u). 4. Thư ng xuyên ki m tra và nh c nh các phòng làm vi c m b o an toàn i n, phòng cháy, ch a cháy và các quy nh khác c a cơ quan U ban Th d c th thao. III. KHÁCH N LIÊN H CÔNG TÁC: 1. Khách n liên h công tác ph i xu t trình gi y gi i thi u ho c gi y t tuỳ thân qua phòng thư ng tr c ư c hư ng d n. 2. Khách n làm vi c v i lãnh o U ban nh t thi t ph i ăng ký qua Văn phòng x p l ch. Khách n làm vi c v i các V , ơn v nào ph i ư c V , ơn v ó ng ý ón khách. 3. Khách không t ý i l i trong cơ quan và ph i xe úng nơi quy nh, tôn tr ng n i quy c a cơ quan, gi gìn tr t t v sinh chung. 4. Không mang vũ khí, ch t d cháy n vào cơ quan.
Đồng bộ tài khoản