intTypePromotion=3

Quyết định Số: 17/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 17/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 17/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC KINH PHÍ CHO ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN VÀ PHỤ CẤP CHO CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 17/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH AN GIANG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2010/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC KINH PHÍ CHO ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN VÀ PHỤ CẤP CHO CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 12 năm 2003 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; Căn cứ Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành mức kinh phí cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh như sau: 1. Phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã (đồng/người/tháng): a) Đội trưởng : mức lương tối thiểu chung x 0,5. b) Đội phó : mức lương tối thiểu chung x 0,4. c) Đội viên : mức lương tối thiểu chung x 0,3. 2. Kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã: 500.000 đồng/đội/tháng. 3. Phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã (cán sự xã hội cấp xã) (đồng/người/tháng): mức lương tối thiểu chung x 0,5.
  2. Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: 1. Kinh phí thực hiện phụ cấp hàng tháng tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 2. Kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã được chi từ ngân sách các huyện, thị xã và thành phố. Điều 3. Thời điểm áp dụng: 1. Phụ cấp cho các tình nguyện viên và kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã áp dụng kể từ ngày Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động. 2. Phụ cấp cho các cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã (cán sự xã hội cấp xã) áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Các Bộ: Tài chính, Lao động TBXH (b/c); - Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp); - TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ Vương Bình Thạnh tỉnh; - Các Sở, ngành cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã và thành phố; - Báo, Đài PTTH An Giang; - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT, P. TH, VHXH, TT. Công báo.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản