Quyết định số 171/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 171/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 171/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21/TTg và Chỉ thị số 12/TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 171/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 171/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N CH THN S 21/TTG VÀ CH THN S 12/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 245/1998/Q /TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các c p v r ng và t lâm nghi p ; Căn c Lu t Phòng cháy, ch a cháy r ng ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 09 tháng 3 năm 1995 c a Chính ph ban hành Quy nh v phòng cháy, ch a cháy r ng ; Căn c Ch th s 21/2002/CT-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v r ng và phát tri n r ng ; Căn c Ch th s 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng các bi n pháp c p bách phòng cháy, ch a cháy r ng ; Căn c Thông tư s 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002 c a Liên B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Công an và B Qu c phòng v hư ng d n ph i h p gi a các l c lư ng Ki m lâm, Công an, Quân i trong công tác b o v r ng ; Căn c Quy t nh s 198/2003/Q -UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban ch o th c hi n Ch th 21/TTg và Ch th 12/TTg ; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 513/TT-LN ngày 21 tháng 6 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch ho t ng c a Ban ch o th c hi n Ch th s 21/TTg và Ch th s 12/TTg c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c Công an thành ph , Giám c S Tài chính, Ch huy trư ng B Ch huy Quân s thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan, Trư ng Ban và các thành viên trong Ban ch o th c hi n Ch th s 21/TTg và Ch th s 12/TTg ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn KT. CH TNCH - Ban ch o Trung ương phòng cháy, PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C ch a cháy r ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban ch o Nông nghi p và Nông thôn thành ph - VPH -UB các PVP, các T NCTH - Lưu (CNN/Tg) Nguy n Thi n Nhân Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N CH THN S 21/TTG VÀ CH THN S 12/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP B O V R NG VÀ PHÒNG CHÁY, CH A CHÁY R NG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 171 /2004/Q -UB ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o th c hi n Ch th s 21/TTg và Ch th s 12/TTg (sau ây ư c g i t t là Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg) ư c thành l p theo Quy t nh s 198/2003/Q -UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph là t ch c tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph ch o công tác b o v r ng và phòng cháy ch a cháy r ng trên a bàn Thành ph H Chí Minh. i u 2. B n Quy ch này quy nh v ch làm vi c Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg ; nhi m v c a cơ quan thư ng tr c Ban ch o ; ch c trách, nhi m v c a các thành viên Ban Ch o. i u 3. M i thành viên Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg ngoài trách nhi m chung, còn có trách nhi m ph i h p ch t ch v i Ban Ch o gi i quy t nh ng công vi c theo lĩnh v c qu n lý và thNm quy n chuyên môn c a cơ quan, ơn v mình ph c v nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o v công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng ghi t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh s 198/2003/Q -UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . Chương 2:
  3. NHI M V C A CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O i u 4. Trư ng Ban Ch o (Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) : - Giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o, i u hành, ph i h p gi a các cơ quan, ơn v h u quan th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng và kh c ph c h u qu cháy r ng trên a bàn thành ph . - Thay m t Ch t ch y ban nhân dân thành ph báo cáo, ki n ngh Chính ph gi i quy t nh ng v n liên quan n công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng trên a bàn thành ph . - Ch trì các cu c h p thư ng kỳ và b t thư ng c a BC -21/TTg và 12/TTg. - Phân công trách nhi m cho các thành viên BC -21/TTg và 12/TTg và ôn c, ki m tra vi c th c hi n. - Thay m t Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ng l c lư ng, phương ti n c a các t ch c và cá nhân ng c u ch a cháy r ng trong nh ng tình hu ng c p thi t, khi x y ra cháy r ng vư t kh năng ch a cháy c a c p huy n-qu n. - Trư ng Ban Ch o ph trách và ch u trách nhi m chung v các công vi c thu c quy n h n trách nhi m c a Ban Ch o. i u 5. Phó Trư ng Ban thư ng tr c Ban Ch o (Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) : - Ch u trách nhi m thư ng tr c Ban ch o, thay m t Trư ng Ban Ch o khi Trư ng Ban i v ng. - Ch o th c hi n ch thông tin, báo cáo chuyên v công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. - Ch o vi c l p, thNm nh, phê duy t các d án, phương án, k ho ch v b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng ; k ho ch t p hu n, di n t p ch a cháy r ng ; công tác i ngo i và h p tác qu c t trong lĩnh v c b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. - Ch o t ch c ph i h p ki m tra, ôn c vi c th c hi n các d án, phương án, k ho ch b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng ; kh c ph c h u qu cháy r ng. - Ch o ho t ng c a cơ quan thư ng tr c c a BC -21/TTg và 12/TTg. - nh kỳ báo cáo và xu t v i y ban nhân dân thành ph nh ng bi n pháp c n thi t tăng cư ng b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. - Th c hi n nhi m v khác do Trư ng Ban Ch o phân công. i u 6. Các Phó Trư ng ban (Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm, Giám c Công an thành ph , Ch huy trư ng B Ch huy Quân s thành ph ) ngoài ch c năng, nhi m
  4. v theo lĩnh v c riêng c a m i ngành theo qui nh c a pháp lu t còn có trách nhi m quan h ph i h p th c hi n công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng trên a bàn thành ph theo tinh th n Thông tư s 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002, c th như sau : 1. Chi c c Trư ng Chi c c Ki m lâm thành ph , có nhi m v : 1.1- Tham mưu, giúp Ban Ch o CT21/TTg và CT12/TTg so n th o các văn b n ch o th c hi n công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng trình y ban nhân dân thành ph ban hành. 1.2- Giúp Ban Ch o CT21/TTg và CT12/TTg t ch c ki m tra, ôn c các qu n- huy n, phư ng-xã có r ng, các ơn v ch r ng l p và th c hi n phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng, b o v r ng. 1.3- Tr c ti p i u hành ho t ng c a cơ quan thư ng tr c Ban Ch o CT21/TTg và CT12/TTg và thay m t Ban ch o ký các văn b n i u hành th c hi n nhi m v c a Ban Ch o. 1.4- Ch o các phòng chuyên môn và ơn v Ki m lâm tr c thu c th c hi n : 1.4.1- Tham gia thNm nh và ki m tra vi c th c hi n các phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng. 1.4.2- Ch ng ph i h p l c lư ng C nh sát phòng cháy, ch a cháy t ch c hư ng d n các qu n-huy n, phư ng-xã có r ng và ơn v ch r ng l p phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng, t ch c di n t p, chuNn b l c lư ng, phương ti n ph c v công tác ch a cháy r ng; t p hu n k thu t cho l c lư ng ch a cháy t i cơ s 1.4.3- Ch ng ph i h p v i chính quy n a phương nơi có r ng và các ch r ng t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t nh m nâng cao ý th c c a c ng ng v b o v r ng và an toàn phòng cháy, ch a cháy r ng. 1.4.4- Nghiên c u, ph bi n nh ng kinh nghi m, gi i pháp m i trong nư c và c a th gi i v công tác phòng cháy, ch a cháy r ng và b o v r ng. 1.4.5- L p phương án ph i h p v i l c lư ng Công an, Quân i ng phó ch a cháy r ng trong tình hu ng c p thi t và truy quét lâm t c khi c n thi t. 1.4.6- Tăng cư ng công tác ki m tra b o v r ng, k p th i phát hi n, ngăn ch n các v vi ph m quy nh v qu n lý r ng, khai thác, s d ng r ng và t r ng, b o v r ng, phòng cháy, ch a cháy r ng. Kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m theo thNm quy n. ng th i, t ch c l c lư ng tham gia ch a cháy và kh c ph c h u qu cháy r ng. 1.4.7- Ph i h p v i cơ quan Công an ti n hành i u tra, x lý hình s các v cháy r ng và nh ng hành vi vi ph m các qui nh v phòng cháy, ch a cháy r ng, khai thác, v n chuy n, mua bán lâm s n và ng v t hoang dã có d u hi u hình s theo qui nh c a pháp lu t.
  5. 2. Giám c Công an thành ph , có nhi m v : 2.1- Ch o Công an các qu n-huy n, phư ng-xã căn c vào tình hình, c i m c th c a a bàn qu n lý ph i h p cùng l c lư ng Ki m lâm và chính quy n a phương tăng cư ng ki m tra ch ng ch t phá r ng, truy quét xóa b các t i m ch t phá r ng, mua bán, v n chuy n trái phép lâm s n, săn b t trái phép ng v t hoang dã ; ôn c th c hi n công tác phòng cháy, ch a cháy r ng. 2.2- Ch o l c lư ng C nh sát phòng cháy và ch a cháy thành ph ph i h p cùng Chi c c Ki m lâm trong công tác phòng cháy, ch a cháy r ng. 2.3- K p th i ch o các Phòng nghi p v ph i h p cùng cơ quan Ki m lâm nhanh chóng i u tra, x lý các v cháy r ng và nh ng hành vi vi ph m các quy nh v an toàn phòng cháy, ch a cháy r ng, khai thác, v n chuy n, mua bán lâm s n và ng v t hoang dã theo thNm quy n do pháp lu t qui nh nh m m c ích răn e, giáo d c, phòng ng a chung. 2.4- Ch u trách nhi m huy ng l c lư ng ch a cháy chuyên nghi p và các l c lư ng khác thu c ngành Công an tham gia ch a cháy r ng khi Ban Ch o yêu c u. 2.5- Ch o t ch c giáo d c cán b , chi n s trong toàn l c lư ng nêu cao ý th c trách nhi m tham gia b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng t i a phương nơi cư ng và trên a bàn công tác. 3. Ch huy trư ng B Ch huy Quân s thành ph , có nhi m v : 3.1- Ch o, ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c tri n khai k ho ch b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng t i a bàn óng quân. 3.2- Ch o các ơn v tr c thu c tr c ti p qu n lý, b o v nh ng khu r ng t p trung tăng cư ng ki m tra vi c hu n luy n, di n t p v phòng cháy, ch a cháy r ng. 3.3- Ch u trách nhi m huy ng nhanh nh t l c lư ng và phương ti n c a quân i thu c ph m vi qu n lý tham gia ch a cháy r ng khi Ban Ch o yêu c u. 3.4- Ch o t ch c giáo d c cán b , chi n s nêu cao ý th c trách nhi m tham gia b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. i u 7. Các y viên Ban Ch o: 1. Phó trư ng Ban ch o Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, có nhi m v Theo dõi tình hình th c hi n chung, tham mưu cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph nh ng bi n pháp tăng cư ng ch o i v i các s-ngành có liên quan v công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. 2. Trư ng Phòng C nh sát phòng cháy, ch a cháy thu c Công an thành ph , có nhi m v :
  6. 2.1- Tham mưu giúp Công an thành ph th c hi n nh ng nhi m v v phòng cháy, ch a cháy r ng. 2.2- Tham gia thNm nh và ki m tra vi c th c hi n các phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng. 2.3- T ch c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v phòng cháy, ch a cháy r ng trên a bàn thành ph , ng th i có trách nhi m ph i h p v i Chi c c Ki m lâm th c hi n : - Hư ng d n các qu n-huy n, phư ng-xã có r ng và các ch r ng l p phương án, k ho ch phòng cháy, ch a cháy r ng, t ch c di n t p, chuNn b l c lư ng, phương ti n ph c v công tác ch a cháy r ng. - T ch c t p hu n k thu t cho l c lư ng ch a cháy t i cơ s . - Nghiên c u ng d ng nh ng kinh nghi m, gi i pháp m i v phòng cháy, ch a cháy r ng. - T ch c tuyên truy n nâng cao ý th c c a c ng ng v an toàn phòng cháy, ch a cháy r ng ; t p hu n k thu t cho l c lư ng ch a cháy t i cơ s . - i u tra, x lý các v cháy r ng và nh ng hành vi vi ph m các quy nh v an toàn phòng cháy, ch a cháy r ng theo qui nh c a pháp lu t. 2.4- Tham gia trong Ban Ch huy ch a cháy r ng khi có m t t i hi n trư ng, tr c ti p ch huy l c lư ng phòng cháy, ch a cháy chuyên nghi p, t ch c huy ng các l c lư ng, phương ti n tham gia ch a cháy r ng k p th i, h n ch th p nh t các thi t h i do cháy r ng gây ra. 3. Giám c S Tài chính, có nhi m v : Ch o các phòng, ban chuyên môn tham gia thNm nh, ki m tra vi c xây d ng và th c hi n các d án, phương án b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng i v i các khu r ng do ngu n v n ngân sách u tư ; ng th i c p kinh phí thư ng xuyên hàng năm ph c v cho công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. 4. Chi c c trư ng Chi c c Phát tri n lâm nghi p, có nhi m v : 4.1- Tham gia thNm nh, ki m tra vi c xây d ng và th c hi n các d án, phương án b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng i v i các khu r ng không thu c h th ng qu n lý c a Chi c c Phát tri n lâm nghi p. 4.2- Xây d ng và t ch c th c hi n phương án, k ho ch b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng i v i di n tích r ng do Chi c c Phát tri n lâm nghi p qu n lý. 4.3- T ch c t p hu n, di n t p v b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng cho l c lư ng b o v r ng trong các ơn v do Chi c c Phát tri n lâm nghi p h p ng b o v r ng.
  7. 5. y ban nhân dân các huy n-qu n có r ng, có nhi m v : 5.1- Ch o y ban nhân dân các xã-phư ng có r ng, các cá nhân, ơn v ch r ng th c hi n nghiêm các quy nh c a Nhà nư c v công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. 5.2- Ch o th c hi n tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng trong nhân dân. 5.3- Ch o s ph i h p gi a các cơ quan, ơn v cùng c p có liên quan th c hi n ki m tra, ôn c vi c xây d ng, th c hi n phương án, k ho ch b o v r ng, và phòng cháy, ch a cháy r ng c a các ơn v ch r ng trên a bàn qu n lý. 5.4- Ch o t ch c l c lư ng ph i h p ki m tra xóa các tr ng i m phá r ng, săn b t, mua bán trái phép ng v t hoang dã trên a bàn. 5.5- Huy ng l c lư ng, phương ti n c a các t ch c và cá nhân ng c u ch a cháy r ng. 5.6- Báo cáo, ngh thành ph chi vi n l c lư ng, phương ti n ng c u ch a cháy r ng trong nh ng tình hu ng c p bách, khi x y ra cháy r ng vư t kh năng ch a cháy c a c p mình. 5.7- Ph i h p v i các s -ngành chuyên môn liên quan kh c ph c h u qu cháy r ng. Chương 3: CH LÀM VI C, NHI M V C A CƠ QUAN THƯ NG TR C i u 8. Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg làm vi c theo ch kiêm nhi m, m i văn b n ch o c a Ban Ch o do y ban nhân dân thành ph ho c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn phát hành u có giá tr áp d ng i v i các thành viên c a Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg và các s -ngành có liên quan. i u 9. M i 6 tháng, Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg t ch c H i ngh giao ban sơ k t tình hình b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng; ho c khi có tình hình c p thi t c n t ch c h p t xu t s do Trư ng Ban Ch o quy t nh. i u 10. Cơ quan thư ng tr c Ban Ch o ư c t t i Cơ quan Chi c c Ki m lâm do Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm i u hành, có nhi m v : - T ch c tri n khai th c hi n các nhi m v c a Ban Ch o. - Phát hành văn b n i u hành th c hi n nhi m v c a Ban Ch o. - Thư ng xuyên theo dõi, t ng h p báo cáo tình hình công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. - Tham mưu cho Ban Ch o i u hành ho t ng th c hi n nhi m v chung c a Ban Ch o.
  8. - ChuNn b n i dung, chương trình và các i u ki n c n thi t ph c v cho các cu c h p, h i ngh , h i th o c a Ban Ch o theo yêu c u c a Trư ng Ban Ch o. - T ch c tr c ban ti p nh n thông tin v b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng t cơ s ; cung c p thông tin v d báo phòng cháy, ch a cháy r ng. Chương 4: KINH PHÍ HO T NG VÀ CH PH C P i u 11. Kinh phí ph c v ho t ông c a Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg bao g m : ph c p thư ng xuyên, chi phí t ch c h i ngh , h i th o, t p hu n, di n t p, ki m tra công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng do Chi c c Ki m lâm l p k ho ch d toán ngân sách hàng năm và quy t toán vào m c kinh phí nghi p v c a ơn v theo qui nh hi n hành. i u 12. M i thành viên c a Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg ư c hư ng ph c p trách nhi m thư ng xuyên là 150.000 ng/ngư i/tháng. i u 13. i v i ngư i nh ng cán b tham d các bu i ki m tra v công tác b o v r ng và phòng cháy, ch a cháy r ng do Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg t ch c ư c hư ng ph c p ăn trưa là 20.000 ng /ngư i/ngày. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Quy ch có hi u l c căn c theo Quy t nh ban hành c a y ban nhân dân thành ph , ư c áp d ng i v i các thành viên c a Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg và các s -ngành có liên quan. i u 15. Trong quá trình th c hi n n u có v n gì vư ng m c, Ban Ch o 21/TTg và 12/TTg t ng h p ý ki n trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản