Quyết định số 1728/2004/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 1728/2004/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1728/2004/QĐ-UBTDTT về việc ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thể dục thể thao" do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1728/2004/QĐ-UBTDTT

  1. Y BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c L p - T do - H nh phúc ******* S : 1728/2004/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P TH D C TH THAO" B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Lu t Thi đua, khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 22/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v ; quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Theo đ ngh c a Chánh Văn phòng y ban Th d c th thao, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Th d c th thao". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 267/2000/QĐ-UBTDTT ngày 8 tháng 3 năm 2000 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao v vi c ban hành Quy ch xét t ng Huy chương "Vì s nghi p Th d c th thao". Đi u 3. H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban Th d c th thao, Chánh Văn phòng, Th trư ng các V , đơn v tr c thu c y ban Th d c th thao, Giám đ c các S Th d c th thao, S Văn hóa Thông tin - Th thao, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1728/2004/QĐ-UBTDTT ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th đ c th thao) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. K ni m chương "Vì s nghi p Th d c th thao" (sau đây g i t t là k ni m chương), là hình th c khen thư ng c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao t ng cho ngư i có quá trình công tác lâu năm ho c có thành tích đóng góp đ c bi t đ i v i s nghi p xây d ng và phát tri n th d c th thao Vi t Nam. Đi u 2. Th i gian xét t ng: 1. K ni m chương đư c xét t ng đ nh kỳ hàng năm nhân d p Ngày Th thao Vi t Nam (ngày 27 tháng 3). 2. K ni m chương ch đư c xét t ng đ t xu t cho ngư i có thành tích đ c bi t xu t s c đóng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n th d c th thao Vi t Nam. Đi u 3. K ni m chương ch đư c t ng m t l n cho ngư i có nhi u thành tích đóng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n th d c th thao Vi t Nam. Trong nh ng trư ng h p đ c bi t, B trư ng, y ban Th d c th thao xem xét quy t đ nh truy t ng K ni m chương cho ngư i có nhi u đóng góp l n đ i s nghi p th d c th thao. Đi u 4. Ngư i đư c t ng K ni m chương đư c nh n k ni m chương và gi y ch ng nh n c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao.
  2. K ni m chương là hình th c khen thư ng vinh d , không kèm theo ph n thư ng b ng ti n. Các đ a phương, ngành, đơn v có ngư i đư c t ng thư ng K ni m chương, tùy kh năng c th , có hình th c kèm theo b ng v t ch t đ đ ng viên. Chương 2: QUY Đ NH C TH M c I. Đ I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG Đi u 5. K ni m chương xét t ng cho cán b , công ch c, viên ch c, giáo viên th d c th thao, hu n luy n viên, tr ng tài, v n đ ng viên, hư ng d n viên, c ng tác viên (sau đây g i chung là cán b , công ch c, viên ch c) công tác trong ngành th d c th thao. Đi u 6. Nh ng ngư i ngoài ngành th d c th thao có nhi u đóng góp đ i v i s nghi p xây d ng và phát tri n ngành th d c th thao; ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài có thành tích đ c bi t góp ph n xây d ng và phát tri n th d c thao Vi t Nam và tăng cư ng tình đoàn k t, h p tác h u ngh gi a Vi t Nam v i các nư c trên th gi i, các t ch c th thao qu c t . Đi u 7. Nh ng ngư i sau đây không thu c đ i tư ng đư c xét t ng k ni m chương 1. Ngư i đã đư c t ng Huy chương "Vì s nghi p Th d c th thao" 2. Ngư i b k lu t bu c thôi vi c ho c b truy c u trách nhi m hình s . Đi u 8. Tiêu chu n xét t ng K ni m chương đ i v i cán b , công ch c, viên ch c trong ngành th d c th thao: 1. Nh ng ngư i đư c Nhà nư c phong t ng danh hi u anh hùng lao đ ng, chi n s thi đua toàn qu c c a ngành th d c th thao. 2. Cán b , công ch c, viên ch c có quá trình công tác trong ngành liên t c t 20 năm tr lên, có tư cách đ o đ c t t, đư c qu n chúng tín nhi m. 3. Nh ng ngư i có th i gian công tác th d c th thao vùng cao, vùng sâu, biên gi i, h i đ o thì m i năm đư c quy đ i thành 1,5 năm công tác. 4. Nh ng ngư i đư c công nh n danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng thì h s th i gian công tác đư c tính như sau: a) M i năm đư c công nh n danh hi u thi đua tiên ti n (lao đ ng gi i) đư c quy đ i thành 1,5 năm công tác. b) M i năm đư c công nh n danh hi u chi n s thi đua cơ s , giáo viên gi i cơ s đư c quy đ i thành 2 năm công tác. c) M i năm đư c công nh n danh hi u chi n s thi đua c p t nh, B , giáo viên gi i c p t nh, B đư c quy đ i thành 2,5 năm công tác. d) Cán b , công ch c, viên ch c đư c t ng B ng khen c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao, B ng khen Th tư ng và Huân chương Lao đ ng thì h s th i gian đư c tính như sau: - B ng khen c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao đư c c ng thêm 2 năm vào th i gian công tác liên t c. - B ng khen Th tư ng đư c c ng thêm 3 năm vào th i gian công tác liên t c. - Huân chương lao đ ng (các h ng) đư c c ng thêm 5 năm vào th i gian công tác liên t c. (Đ i v i cá nhân đ ng th i đ t c 4 n i dung quy đ nh t i m c 4 đi u này thì h s th i gian công tác ch đư c tính m t m c cao nh t). 5. Đ i v i nh ng ngư i đư c c bi t phái đi công tác khác, sau khi hoàn thành nhi m v tr v thì th i gian bi t phái đó v n đư c tính là th i gian công tác th d c th thao liên t c. N u th i gian bi t phái đó thu c di n kho n 3 Đi u này thì đư c quy đ i theo h s tương ng. 6. Đ i v i nh ng ngư i có đ tiêu chu n quy đ nh kho n 2 Đi u này, nay chuy n sang công tác t i các ngành khác, ho c đã ngh hưu, ngh ch đ v n đư c xét t ng K ni m chương. 7. Cán b , tr ng tài, hu n luy n viên, giáo viên n u trư c khi đư c ti p nh n vào ngành Th đ c th thao là v n đ ng viên tham gia t p luy n và thi đ u trong các đ i tuy n t nh, thành ph , ngành và qu c gia thì th i gian đó đư c c ng vào th i gian công tác th d c th thao liên t c đ đư c xét t ng K ni m chương; n u trư c khi đư c ti p nh n vào ngành có theo h c t i các trư ng chuyên Th d c th thao (Trung h c, Cao đ ng, Đ i h c Th d c th thao) thì ch đư c c ng vào th i gian công tác 50% t ng s th i gian đi h c. 8. Cán b gi ch c v t Phó V trư ng, Phó Giám đ c S Th d c th thao và các ch c v tương đương tr lên, hi n đang công tác ho c đã ngh hưu, n u có th i gian công tác liên t c trong ngành t 15 năm tr lên, đư c xét t ng K ni m chương.
  3. 9. Các hu n luy n viên, v n đ ng viên xu t s c đư c ưu tiên xét t ng K ni m chương, c th : a) Đ c cách xét t ng K ni m chương cho v n đ ng viên giành huy chương t i Đ i h i Olympic, huy chương Vàng t i gi i vô đ ch th gi i, Đ i h i Th thao Châu Á, gi i vô đ ch Châu Á t ng môn; 2 l n giành huy chương vàng t i Đ i h i Th thao Đông Nam Á ho c gi i vô đ ch Đông Nam Á t ng môn; 3 l n đư c b u là v n đ ng viên tiêu bi u toàn qu c đư c y ban Th d c th thao công nh n. b) V n đ ng viên đ t huy chương t i gi i vô đ ch th gi i t ng môn: Huy chương B c đư c c ng thêm 10 năm, huy chương Đ ng đư c c ng thêm 6 năm vào th i gian công tác th d c th thao liên t c khi xem xét t ng K ni m chương. c) V n đ ng viên đ t huy chương t i Đ i h i Th thao Châu Á và gi i vô đ ch Châu Á t ng môn: Huy chương B c đư c c ng thêm 5 năm, huy chương Đ ng đư c c ng thêm 4 năm khi xem xét t ng K ni m chương. d) V n đ ng viên đ t huy chương t i Đ i h i Th thao Đông Nam Á và gi i vô đ ch Đông Nam Á t ng môn: Huy chương B c đư c c ng thêm 3 năm, huy chương Đ ng đư c c ng thêm 2 năm khí xem xét t ng K ni m chương. e) Các hu n luy n viên đư c b u ch n là hu n luy n viên c a v n đ ng viên tiêu bi u toàn qu c t ng môn, m i l n đư c b u ch n đư c c ng thêm 5 năm vào th i gian công tác liên t c khi xem xét t ng K ni m chương. 10. Ngư i lãnh đ o, hu n luy n viên, hư ng d n viên, tr ng tài và ngư i làm vi c t i các cơ s th d c th thao bán công, dân l p, tư th c, các t ch c xã h i v th d c th thao n u có thành tích xu t s c, tiêu bi u đóng góp cho phong trào th d c th thao, đư c cơ quan qu n lý nhà nư c v th d c th thao c p t nh, thành, ngành công nh n và có th i gian ho t đ ng th d c th thao liên t c 20 năm tr lên thì đư c xét t ng K ni m chương. 11. Ngư i b k lu t t m c c nh cáo tr lên ch đư c xét t ng K ni m chương sau khi h t th i gian b k lu t (th i gian ch u k lu t không đư c tính vào th i gian công tác liên t c trong ngành). Đi u 9. Tiêu chu n xét t ng K ni m chương đ i v i ngư i ngoài ngành th d c th thao: 1. Các cán b là lãnh đ o đ ng, đoàn th , chính quy n c p t nh có th i gian đ m nh n ch c v lãnh đ o t 3 năm tr lên, c p huy n t 7 năm tr lên, có nh ng đóng góp đ c bi t trong vi c lãnh đ o, ch đ o ho c có sáng ki n có giá tr thi t th c góp ph n xây d ng và phát tri n s nghi p th d c th thao đư c cơ quan qu n lý th d c th thao có th m quy n công nh n. 2. Ngư i có đóng góp l n trong m t th i gian dài đ i v i phong trào th d c th thao như: tài tr kinh phí, ng h b ng v t ch t đ t ch c các gi i th thao qu n chúng, gi i th thao thành tích cao, xây d ng cơ s v t ch t, sân bãi, trang thi t b d ng c t p luy n th d c th thao và nh ng đóng góp thi t th c khác, đư c cơ quan qu n lý th d c th thao có th m quy n công nh n. Đi u 10. Tiêu chu n đ i v i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài (sau đây g i chung là ngư i nư c ngoài). 1. Nh ng ngư i nư c ngoài có đóng góp đ c bi t trong vi c xây d ng, c ng c quan h h p tác v th d c th thao gi a Vi t Nam v i các nư c trên th gi i và các t ch c th thao qu c t . a) Nh ng ngư i có nhi t tâm giúp đ v tài chính, ng h v t ch t góp ph n xây d ng và phát tri n s nghi p th d c th thao Vi t Nam. b) Các chuyên gia, hu n luy n viên th thao ngư i nư c ngoài công tác t i Vi t Nam đ t thành tích xu t s c. M c II. TRÌNH T , TH T CL PH SƠ Đ NGH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG Đi u 11. Trình t l p h sơ xét t ng: 1. Giám đ c các S Th d c th thao, S Văn hóa Thông tin Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n h sơ đ ngh c a các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, các cơ quan, đơn v thu c t nh; l p danh sách đ i tư ng thu c cơ quan, đơn v thu c S và ti n hành xét duy t, sau đó l p t trình và danh sách g i v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban Th đ c th thao. 2. Th trư ng các V , đơn v thu c y ban Th d c th thao t p h p danh sách, h sơ c a cá nhân thu c V , đơn v qu n lý và l p t trình g i v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban Th d c th thao. 3. Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c các B , ngành, đoàn th trung ương; các Liên đoàn, hi p h i th thao qu c gia ti n hành l p h sơ và có văn b n đ ngh g i v các V có ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành tương ng thu c y ban Th d c th thao. Th trư ng các V xem xét, cho ý ki n b ng văn b n g i v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban Th d c th thao.
  4. 4. Đ i v i nh ng ngư i công tác trong ngành Th d c th thao hi n nay đã ngh hưu ho c ngh ch đ thu c cơ quan, đơn v nào thì cơ quan, đơn v đó ch u trách nhi m l p h sơ và làm văn b n đ ngh theo quy đ nh t i kho n 1 và 2 Đi u này. Trư ng h p cơ quan, t ch c đã gi i th thì cơ quan, t ch c k th a ch c năng, nhi m v c a cơ quan, t ch c đó l p h sơ và đ ngh xét t ng. 5. Đ i v i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài làm vi c ho c quan h tr c ti p v i cơ quan, t ch c nào thì Th trư ng cơ quan, t ch c đó l p h sơ và có văn b n đ ngh g i v V H p tác qu c t thu c y ban Th d c th thao. V H p tác qu c t có trách nhi m xem xét, có ý ki n b ng văn b n g i v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban Th d c th thao. 6. Đ i v i nh ng trư ng h p đ ngh xét t ng đ t xu t, Thư ng tr c H i đ ng Thi đua Khen thư ng y ban xem xét, báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy t đ nh. Đi u 12. H sơ đ ngh xét t ng K ni m chương (có bi u m u kèm theo). 1. T trình ho c công vãn đ ngh xét t ng K ni m chương. 2. Biên b n h p H i đ ng Thi đua khen thư ng c a cơ quan, đơn v đ i v i cá nhân đã và đang công tác trong ngành th d c th thao. 3. Danh sách đ ngh xét t ng K ni m chương có xác nh n c a th trư ng cơ quan, đơn v . 4. B n tóm t t thành tích cá nhân c a nh ng ngư i đư c đ ngh t ng K ni m chương có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, đơn v qu n lý. Đi u 13. Th i gian n p h sơ: H sơ đ ngh xét t ng K ni m chương g i v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban Th d c th thao trư c ngày 01/2 hàng năm. Đ i v i các trư ng h p đ ngh xét t ng đ t xu t không quy đ nh th i h n n p h sơ. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 14. Giao Văn phòng y ban là Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban ti p nh n, xem xét h sơ đ ngh và trình B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy t đ nh. Đi u 15. Giao Chánh Văn phòng y ban Th d c th thao hư ng d n th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c phát hi n nh ng quy đ nh chưa phù h p, Th trư ng các V , đơn v thu c y ban Th d c th thao, Giám đ c các S Th d c th thao, S Văn hóa Thông tin - Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua khen thư ng y ban Th d c th thao đ nghiên c u, báo cáo B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao xem xét quy t đ nh s a đ i, b sung./. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái
  5. Đơn v ……………………………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T do - H nh phúc ******* (M u s 1) Ngày …… tháng …… năm 200… T TRÌNH Kính g i: B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao Căn c theo Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Th d c th thao” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1728/QĐ-UBTDTT ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng, Ch nhi m y ban TDTT, đơn v ……………………………. đã xét và đ ngh t ng K ni m chương “Vì s nghi p Th d c th thao” năm 200… cho: 1. Cá nhân trong ngành TDTT - Đang làm vi c ………………………… ngư i - Đã ngh hưu …………………………… ngư i 2. Cá nhân ngoài ngành …………………………………… ngư i. 3. Ngư i nư c ngoài …………………………………......... ngư i. T ng s đ ngh xét t ng: Th trư ng đơn v (Ký tên, đóng d u)
  6. Đơn v ……………………………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T do - H nh phúc ******* (M u s 2) Ngày …… tháng …… năm 200… BIÊN B N H P H I Đ NG THI ĐUA Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, H i đ ng Thi đua khen thư ng đơn v …………………….. đã h p xét trình B trư ng, Ch nhi m y ban TDTT t ng thư ng k ni m chương “Vì s nghi p TDTT” cho các cá nhân đã có nhi u đóng góp đ i v i s nghi p xây d ng và phát tri n ngành th d c th thao. - Th i gian: - Đ a đi m: - Ch trì cu c h p (Ch t ch H i đ ng ho c Phó Ch t ch H i đ ng): - Thư ký cu c h p: Thành ph n d h p H i đ ng Thi đua khen thư ng 1) …………………………… 2) …………………………… 3) …………………………… 4) …………………………… Sau khi xem xét, đánh giá thành tích c a t ng cá nhân, H i đ ng Thi đua khen thư ng đơn v …………………………………… nh t trí thông qua (b ng hình th c b phi u ho c bi u quy t) danh sách đ ngh xét t ng K ni m chương Vì s nghi p TDTT năm 200… cho ……… ngư i (có danh sách kèm theo). Cu c h p k t thúc vào h i ……… ngày ……… tháng ……… năm 200… Thư ký cu c h p Ch t ch H i đ ng (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u)
  7. Đơn v ……………………………. (M u s 3) DANH SÁCH Đ NGH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P TH D C TH THAO S năm công S năm đư c Th Ch c v , nơi S năm tính H tên tác trong hư ng h s t công tác xét t ng ngành ưu tiên Ngày …… tháng …… năm 200… Th trư ng đơn v Lưu ý: - Ghi rõ Ông (bà), đơn v , ch c v - Ghi theo th t t ngư i trong ngành đ n ngư i ngoài ngành - Đ i v i ngư i đã ngh hưu ph i ghi ch “nguyên” - Riêng đ i v i ngư i ngoài ngành ch ghi c t “s năm tính xét t ng KNC".
  8. Đơn v ……………………………. (M u s 4) B N TÓM T T THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Đ NGH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P TDTT (đ i v i ngư i trong ngành Th d c th thao) I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H tên................................................................................................... Nam/n ..................................... - Ngày tháng năm sinh ........................................................................... Dân t c...................................... - Nơi hi n nay.......................................................................................................................................... - Ch c v và nơi công tác trong ngành TDTT ........................................................................................... .................................................................................................................................................................... - Ngày vào ngành TDTT:............................................................................................................................ - Ngày ngh hưu:......................................................................................................................................... 1. S năm công tác trong ngành TDTT (chưa quy đ i): 2. S năm đư c hư ng h s ưu tiên xét t ng: C th - S năm đ t danh hi u lao đ ng tiên ti n; Chi n s thi đua cơ s - S năm đ t danh hi u Chi n s thi đua c p t nh, c p B - S năm đư c t ng B ng khen y ban TDTT, Th tư ng Chính ph ; Huân chương lao đ ng - S l n đ t huy chương t i các gi i th thao c p khu v c, châu l c và th gi i ho c đư c b u ch n là VĐV, HLV tiêu bi u (n u là VĐV, HLV). - S năm công tác t i mi n núi, h i đ o. 3. Th i gian và m c b k lu t (th i gian ký và xóa k lu t) 4. T ng s năm đư c tính đ xét t ng K ni m chương: II. Quá trình công tác trong ngành TDTT: Quá trình khen thư ng (ghi rõ hình th c và Th i gian Ch c v - nơi công tác năm đ t đư c) Xác nh n c a Th trư ng đơn v Ngày …… tháng …… năm 200… Ngư i khai (ký tên)
  9. Đơn v ……………………………. (M u s 5) B N TÓM T T THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Đ NGH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P TDTT (Đ i v i cá nhân ngoài ngành và ngư i nư c ngoài) 1. Sơ lư c ti u s b n thân: - H tên................................................................................................... Nam/n ..................................... - Ngày, tháng, năm sinh ......................................................................... Dân t c...................................... - Nơi hi n nay.......................................................................................................................................... - Ngh nghi p ch c v và nơi công tác ..................................................................................................... .................................................................................................................................................................... 2. Nh ng thành tích, công lao đóng góp cho ngành TDTT: .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Ngày …… tháng …… năm 200… Xác nh n c a cơ quan qu n lý TDTT
Đồng bộ tài khoản