Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, tỉnh Nghệ An thành vườn quốc gia Pù Mát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 174/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 174/2001/QĐ-TTG NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2001VỀ VIỆC CHUYỂN HẠNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN THÀNH VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (tờ trình số 3320 TT/UB ngày 26 tháng 9 năm 2001) và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát tỉnh Nghệ An thành Vườn quốc gia. Tên gọi của Vườn quốc gia là: Vườn quốc gia Pù Mát. Điều 2. Vị trí, toạ độ địa lý và quy mô diện tích Vườn quốc gia Pù Mát: 1. Vị trí địa lý: Vườn quốc gia Pù Mát nằm ở phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, trên địa bàn của 3 huyện: Con Cuông, Tương Dương và Anh Sơn. Ranh giới của Vườn được xác định như sau: - Phía Đông - Bắc giáp các xã: Lạng Khê, Châu Khê, Lục Dạ, Môn Sơn huyện Con Cuông. - Phía Tây - Nam giáp nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. - Phía Đông - Nam giáp các xã: Phúc Sơn, Hội Sơn huyện Anh Sơn. - Phía Tây - Bắc giáp các xã: Tam Hợp, Tam Quang, Tam Đình huyện Tương Dương. 2. Toạ độ địa lý: - Từ 18046 đến 19012 vĩ độ Bắc.
  2. - Từ 1040 24 đến 104056 kinh độ Đông. 3. Quy mô diện tích Vườn quốc gia Pù Mát: Tổng diện tích của Vườn quốc gia là 91.113 ha, Trong đó: phân khu bảo về nghiêm ngặt là 89.517 ha, Phân khu phục hồi sinh thái là 1.596 ha. Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Pù Mát. Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Pù Mát, Dự án đầu tư xây dựng, phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Pù Mát trình cấp có thNm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh N ghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Công Tạn (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản