Quyết định số 174/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 174/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 174/2002/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu vực di tich Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 174/2002/Q -UB Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C DI TÍCH C LOA, HUY N ÔNG ANH, HÀ N I, T L 1/2000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 322/BXD/ T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành qui nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c quy t nh s 173/2002/Q -UB ngày 17 tháng 12 năm 2002 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch khu v c di tích C Loa, huy n ông Anh, Hà N i - T l 1/2000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Qu n lý Xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu v c di tích C Loa, huy n ông Anh, Hà N i - T l 1/2000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, Văn hoá Thông tin, Du L ch, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Khoa h c - CN & MT, Ch t ch UBND huy n ông Anh, Ch t ch UBND các xã: C Loa, Vi t Hùng, D c Tú và Uy N , Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C DI TÍCH C LOA, HUY N ÔNG ANH, HÀ N I - T L 1/2000. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 174/2002/Q -UB ngày 17 tháng 12 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1:
 2. QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, b o v và s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t khu v c di tích C Loa, huy n ông Anh, Hà N i T l 1/2000. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c quy ho ch còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c UBND Thành ph quy t nh trên cơ s i u ch nh án qui ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 4: UBND Thành ph giao cho S Quy ho ch - Ki n trúc, UBND huy n ông Anh qu n lý xây d ng và x lý vi ph m theo thNm quy n, ch c năng ư c giao t i khu v c quy ho ch và ph i h p v i các S , Ban, ngành ch c năng thu c Thành ph hư ng d n các ch u và nhân dân th c hi n u tư, xây d ng theo úng qui ho ch ư c duy t và qui nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i, quy mô: Quy ho ch chi ti t khu v c di tích C Loa có quy mô là 830.34 ha, g m toàn b khu v c di tích C Loa và các vùng lân c n có liên quan tr c ti p v m t quy ho ch. Ranh gi i khu v c l p quy ho ch ư c gi i h n như sau: - Phía Tây B c gi i h n b i ư ng quy ho ch n i khu ô th 34 (d ki n) i khu công nghi p ông Anh. - Phía ông B c ư c gi i h n b i ư ng C Loa - Yên Viên - Phía ông Nam ư c gi i h n b i ranh gi i khu di tích C Loa. - Phía Nam và Tây Nam gi i h n b i ư ng liên khu v c C u u ng i th tr n ông Anh. Khu v c l p quy ho ch thu c ph m vi 4 xã: C Loa, Vi t Hùng, D c Tú và Uy N , huy n ông Anh trong ó ch y u n m trong a gi i hành chính xã C Loa. Quy mô dân s trong khu v c quy ho ch kho ng 1.7 v n ngư i. i u 6: Các quy nh v ch c năng và tính ch t c a khu v c quy ho ch: - Xây d ng khu v c di tích C Loa thành khu di s n văn hó quý giá c a Vi t Nam và c a Th ô Hà N i, nh m phát huy tinh hoa văn hoá truy n th ng c a Th ô ngàn năm văn hi n, góp ph n xây d ng n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c.
 3. - Xây d ng khu v c di tích C Loa thành trung tâm văn hoá, th d c th thao k t h p chuy n i cơ c u lao ng, phát tri n kinh t . - Xác nh các công trình di tích, văn hoá ph c v ho t ng văn hoá, t ch c t t i s ng nhân dân trong khu v c theo quy ho ch chung và quy ho ch phát tri n xã h i c a Th ô. i u 7: Các quy nh vành ai b o t n, vành ai b o v : - Vành ai b o t n: i v i thành hào, b r ng trung bình c a vành ai b o t n r ng 55m; i v i các di tích ki n trúc, tính t tư ng rào tr vào; i v i các di ch kh o c tham quan, nghiên c u. tính t gi i h n ch a hi n v t ra ngoài 10m. - Vành ai b o v : tính t vành ai b o t n ra ngoài 100m. - Vành ai i u ch nh xây d ng: trong vi ph m còn l i c a vòng thành. i u 8: Các quy nh v phân khu ch c năng Khu v c quy ho ch ư c chia thành 3 khu: - Khu A: g m vành ai b o t n và vành ai b o v , có di n tích 453.21 ha ư c chia thành 3 khu: Khu A1 là vành ai b o t n và vành ai b o v thành Ngo i; khu A2 là vành ai b o t n và vành ai b o v thành Trung; khu A3 là vành ai b o t n và vành ai b o v thành N i. - Khu B: vành ai i u ch nh xây d ng, có di n tích 179.18 ha, ư c chia thành 3 khu: Khu B1 - Khu Ngo i và thành Trung và khu B3 - Khu gi a thành Trung và thành N i. - Khu C; các khu phát tri n khác n m bên ngoài khu A và B, có di n tích 197.95 ha ư c chia thành 3 khu: Khu C1 - Khu vư n hoa cây c nh; Khu C2 - Khu công viên truy n thuy t và khu C3 - Khu công viên ô th . B NG PHÂN KHU CH C NĂNG TT Khu v c Ch c năng Di n tích T l (%) (ha) 1 Khu A Vành ai b o t n và b o v 453.21 54.58 1.1 A1 Vành ai b o t n và b o v Thành 173.98 Ngo i 1.2 A2 Vành ai b o t n và b o v Thành 233.93 ` Trung 1.3 A3 Vành ai b o t n và b o v Thành N i 45.30 2 Khu B Vành ai i u ch nh xây d ng 179.18 21.58 2.1 B1 Ngoài thành Ngo i 59.39
 4. 2.2 B2 Gi a thành Ngo i và thành Trung 23.69 2.3 B3 Gi a thành Trung và thành N i 96.10 23.84 3 Khu C Khu v c phát tri n 197.95 3.1 C1 Vư n hoa 53.42 3.2 C2 Công viên truy n thuy t 74.38 3.3 C3 Công viên ô th 30.65 3.4 GT ô th Giao thông ô th 39.50 T ng c ng 830.34 100.00 i u 9: Các quy nh v phân khu ch c năng s d ng t Cơ c u s d ng t c a khu v c ch c năng trong quy ho ch ư c xác nh như sau: - t công c ng d ch v : di n tích 5.75 ha, không k sân TDTT trong khu v c cây xanh, t l chi m t 0.69%. - t : di n tích 103.49 ha chi m 12.46%. - t di tích: di n tích 85.25 ha.chi m 10.27%. - t cây xanh: di n tích 488 ha, chi m 58.77%. - th , m, sông: di n tích 42.33 ha, chi m 5.1%. - t giao thông, không k di n tích bãi xe, di n tích bãi xe, di n tích 105.52 ha, chi m 12.71% i u 10: Các quy nh v quy ho ch s d ng t và ki n trúc c nh quan 10.1 Quy nh i v i các khu v c di tích Khu di tích có di n tích 85.25 ha, ư c chia thành; Di tích và ph tích lu thành; hào nư c; ình chùa; khu v c gi ng Ng c và vư n thư ng uy n; i m; m M Châu và các di ch kh o c . V trí c a các khu trên ư c xác nh theo b n v quy ho ch s d ng t kèm theo. Các quy nh chính qu n lý, b o t n, tôn t o i v i các khu tích ư c quy nh trong b ng sau: Di n tích TT Lo i Các Quy nh (ha) 1 Di tích và ph tích lũy thành 21.58 - Vi c b o t n tôn t o di tích tuân theo Lu t Di s n 2 Hào nư c 49.24
 5. 3 ình, chùa 7.03 văn hoá. 4 Gi ng Ng c và vư n Thư ng Uy n - Các quy nh v vành ai b o t n như i u VII 5 i m, m M Châu 0.82 6 Di ch kh o c 1.09 - Vi c tôn t o các o n thành và các di tích ki n trúc s ư c xác nh theo các d án c th T ng c ng 85.25 Các quy nh khác v ti p n i h th ng h t ng k thu t, v sinh môi trư ng, cao m c nư c trong các o n hào căn c theo b n v k thu t kèm theo. 10.2 Quy nh iv i t công c ng d ch v t công c ng d ch v có di n tích 5.75 ha, bao g m các công trình qu n lý hành chính, thương m i d ch v ; văn hoá, giáo d c, y t …không k sân TDTT có quy mô 1 ha b trí trong khu v c công viên cây xanh. Các ch tiêu chính qu n lý iv i t công c ng d ch v ư c quy nh trong b ng sau: M XD V trí ô T ng S t ng H s TT Lo i t DT (ha) (TB) SDD (%) 1 Trư ng h c 4.44 1.1 Trư ng TH M ch BI.3 1.20 25 2 0.50 Tràng 1.2 Trư ng TH hi n có B3.6 1.40 25 2 0.50 1.3 Trư ng THCS và B3.5 1.84 25 2 0.50 PTTH 2 t công c ng d ch 1.31 v 2.1 UBND, nhà văn B3.4 0.64 30 2 0.60 hoá 2.2 Ch , tr m Y t , B3.6 0.67 25 2 0.50 bưu i n… T ng c ng 5.75 Các quy nh khác v ti p n i h th ng h t ng k thu t, san n n, v sinh môi trư ng căn c theo b o v h t ng k thu t kèm theo. 10.3 Quy nh iv i t
 6. t có di n tích 103,49 hecta, g m t b o t n tôn t o, t hi n có ch nh trang theo quy ho ch và t xây d ng m i. S dân cư trong khu v c quy ho ch 15680 ngư i. Các ch tiêu chính qu n lý iv i t ư c quy nh trong b ng sau: TT Lo i V trí ô t T ng Dân s M XD S t ng H s DT (ha) (ngư i) (TB) S 1 t A3.2, A3.3 9.47 950 30 1.0 0.30 b ot n tôn t o A1.3; A1.11; A1.12; A1.15; A2.1; A2.5; t A2.12; A2.14; hi n có A2.16; A3.7; ch nh A3.8; B1.1; 82.08 12440 30 1.5 0.45 2 trang B1.4; B1.5; theo B2.2; B3.1; quy B3.3; B3.4; ho ch B3.5; B3.7; B3.8 B3.6 30 2.0 0.60 t A2.14; B1.4; xây B1.5; B3.1; 3 11.94 2290 30 2.0 0.60 d ng B3.3; B3.4; m i B3.7 T ng 103.49 15680 c ng Các quy nh khác: - i v i khu v c làng xóm b o t n, tôn t o (xóm Chùa, xóm Ch ): ư c b o t n và tôn t o ng th i c giá tr v t th và phi v t th . Các công trình ki n trúc ư c c i t o ch nh trang theo hư ng nhà truy n th ng ng b ng B c B . Các gi i pháp quy ho ch t o i u ki n cho vi c gi gìn các thi t k ki n trúc làng xã c truy n c nh quan thôn xóm, g n li n v i các công trình tín ngư ng và di tích k li n. - i v i nhà n m trong vành ai b o v (bên ngoài vành ai b o t n 100m) không th di chuy n: nhà theo d ng nhà vư n, ki n trúc theo hư ng nhà truy n th ng, không xây d ng nhà mái ban g. Kho ng xây lùi (ch gi i xây d ng) cách tuy n ư ng bao khu di tích không nh hơn 3m. - i v i các công trình nhà hi n có n m ngoài khu v c b o v (khu B): ư c c i t o ch nh trang. Nhà theo d ng nhà vư n, h n ch nhà mái b ng.
 7. - t m i là ph n t l p y các kho ng tr ng gi a các khu t hi n có n m ngoài vành ai b o t n và b o v . ây là qu áp ng m t ph n nhu c u di dân th c hi n quy ho ch. Nhà d ng nhà vư n. Không t ch c chia lô. - Các quy nh khác v ti p n i h th ng h t ng k thu t, san n n, v sinh môi trư ng căn c theo cơ b n v h t ng k thu t kèm theo. 10.4 Quy nh iv i t cây xanh t cây xanh có di n tích 488.0 ha (không k cây xanh n m trong hành lang cách ly ư ng s t) g m: cây xanh c nh quan, vư n d o, công viên, vư n – trang tr i và cây xanh nghiã trang. Các ch tiêu chính qu n lý iv i t cây xanh ư c quy nh trong b ng sau: TT Lo i V trí Ô t T ng DT M XD S H s (ha) t ng SDD (TB) 1 Cây xanh 327.55 CV, vư n, trang tr i 1.1 Cây xanh A1.1; A1.5; 21.55 c nh quan A1.8; A2.3; A2.7; A2.10; A3.4 1.2 Vư n d o A1.3; A2.16; 26.02 5 1 0.05 A3.6; A3.7; B3.1; B3.3; B3.4; B3.5; B3.6 1.3 Công viên A1.9; A1.10; 168.43 5-10 1 0.05- n m trong A1.11; A1.14; 0.10 khu v c di A1.15; A1.16; tích (khu A A2.1; A2.2; và B) A2.11; A2.13; A2.15; A2.17; A3.7; B2.2; B2.3 1.4 Vư n - trang A1.2; A1.4; 168.43 5 1 0.05 tr i A1.6; A1.7; A1.12; A1.13; A2.4; A2.5; A2.8; A2.9; A2.12; A2.14; B1.1; B1.2; B1.3; B1.5; B2.1; B3.2; B3.8
 8. 2 Cây xanh A2.1; A2.13; 7.75 nghĩa trang A2.15; B2.3; B2.2; B3.6 3 Công viên n m ngoài khu v c di tích (khu C) 3.1 Khu công C2 69.93 10 1 0.10 viên truy n thuy t 3.2 Khu vư n C1 53.42 5 1 0.05 hoa, cây c nh 3.3 Khu công C3 29.35 10 1 0.10 viên ô th T ng c ng 488.0 Các quy nh khác: - i v i khu cây xanh c nh quan: vi c t ch c h th ng cây xanh g n li n b o t n tôn t o các di tích, không xây d ng công trình trong khu v c này. - i v i khu vư n d o: Vi c t ch c cây xanh c nh quan g n li n v i các công trình ph c v cho nhu c u ngh ngơi gi i trí c a ngư i dân trong c m dân cư. Các công trình xây d ng trong công viên cách ph m vi b o t n t i thi u 100m. - i v i khu vư n - trang tr i: Không xây d ng nhà , ch xây d ng các công trình ph c v cho nhu c u s n xu t và ph c v du l ch. Công trình cây d ng cách ph m vi b o t n t i thi u 100m. - i v i khu cây xanh nghĩa trang: Trong tương lai vi c mai táng s ư c th c hi n t i nghĩa trang c a thành ph . T i ây s tr thành khu v c công viên. - i v i khu v c công vi n n m trong ph m vi di tích (khu A và B): Bao g m h th ng cây xanh g n li n v i các gò, m, có ý nghĩa trong vi c ph c h i môi trư ng l ch s c a khu v c. Trong công viên không b trí các công trình ph c v vui chơi ng, nhà ngh … - i v i khu v c công viên n m bên ngoài khu di tích (khu C): H th ng cây xanh c nh quan ư c t ch c k t h p v i các công trình ph c v cho nhu c u ngh ngơi gi i trí c a dân cư a phương và khách du l ch. Các quy nh khác v n i h th ng h t ng k thu t, san n n, v sinh môi trư ng căn c theo b n v h t ng k thu t kèm theo. 10.5 Quy nh iv ih , m. sông H , m, sông trong khu v c có di n tích 42.33 ha, trong ó:
 9. - Di n tích h , m: 32.59 ha - Di n tích sông Hoàng Giang: 9.74 ha. - Các h , m, sông trong khu v c quy ho ch ư c n i li n v i h th ng hào nư c, ư c tôn t o, xây d ng ư ng d o và tr ng cây ven b . Có th t ch c vi c nuôi tr ng thu s n song ph i m b o i u ki n c nh quan, tư i tiêu và giao thông ư ng thu . Các quy nh khác v ti p n i h th ng h t ng k thu t, cao m c nư c, v sinh môi trư ng căn c theo b n v h t ng k thu t kèm theo. i u 11: Quy nh v h th ng các công trình h t ng k thu t. 11.1 H th ng giao thông t giao thông trong khu v c quy ho ch có di n tích 105.52 ha, bao g m: giao thông ô th ; giao thông công chính trong n i b các khu, ư ng vào nhà, công trình; tuy n giao thông ư ng s t và bãi xe. Ch tiêu v tuy n ư ng ư c xác nh theo b ng sau: TT Lo i ư ng Ký Chi u Chi u r ng (m) Di n Ghi chú hi u dài (m) tích m t (ha) c t Lòng D i H ư ng cách và ly d i cây 1 Giao thông 6230 39.50 ô th 1.1 ư ng liên 1-- 2740 (7.5+7)x2 3+1x2 8x2 34.70 c hành khu v c 1 lang cách r ng 50m ly 20m, nút GT 1.2 ư ng thu 4-- 3490 7.5 3x2 4.80 gom 13.5m 4 2 GT phân 10120 19.08 chia các ô t 2.1 ư ng phân 2-- 2720 15 5x2 6.90 khu v c 2 25m 2.2 ư ng 3-- 4570 7.5 5x2 8.28 nhánh 3 17.5m
 10. 2.3 ư ng 4-- 2830 7.5 3x2 8.28 nhánh 4 13.5m 3 GT trong 52200 41.27 n ib ô t 3.1 ư ng 5-- 4400 5.5 3x2 5.68 nhánh 5 11.5m 3.2 ư ng 5.5m 6-6; 47800 5.5-7.5 35.85 - 7.5m 7-7 C ng 68550 4 Bãi xe 8 cho khách vãng lai 4.1 Bãi xe 4 cho khu A và B 4.2 Bãi xe 4 cho khu C 5 ư ng s t 5.23 C hành qu c gia lang cách ly Nh ng quy nh khác: - nh v các tuy n ư ng giao thông ư c xác nh trong b n v H sơ l gi i kèm theo. - Các bãi xe ph c v khách du l ch ư c b trí bên ngoài khu v c di tích thành. Nh ng ngày l h i có th t n d ng các di n tích sân bãi trong các khu công viên làm bãi xe b sung. V trí c a các bãi xe ư c xác nh trong b n v Quy ho ch h th ng giao thông kèm theo. - H th ng giao thông ư ng thu trong khu v c ch y u áp ng nhu c u cho các ho t ng du l ch. - Tuy n ư ng s t trong khu v c quy ho ch s d ch chuy n ra kh i khu v c Thành Ngo i. Hành lang ư ng s t có chi u r ng 20m. Ga ư ng s t C Loa (n m ngoài khu v c quy ho ch) s ư c nâng c p, v a là ga trung chuy n hàng hoá v a là ga hành khách ph c v cho khách du l ch. - V n t i hành khách trong khu v c quy ho ch ch y u áp ng b ng xe bus. - H th ng giao thông khi xây d ng ph i ti n hành ng b v i vi c xây d ng các công trình h t ng k thu t khác.
 11. Các quy nh v cao ư ng, b trí h th ng h t ng k thu t trong ph m vi ư ng căn c theo b n v Quy ho ch h th ng giao thông và b n v T ng h p ư ng ng k thu t kèm theo. 11.2 H th ng thoát nư c mưa và chuNn b k thu t xây d ng a) H th ng thoát nư c mưa Khu v c quy ho ch thu c lưu v c thoát nươc mưa C Loa t i phía B c sông H ng. a hình ư c chia thành 3 b c th m a hình chính: - B c th m th nh t có a hình 12-14m v i cao m c nư c tính toán c a h , mương nư c là 8.5m. - B c th m th hai có cao a hình 8-10m v i cao m c nư c tính toán c a h , mương nư c là 7.5m - B c th m th ba có cao a hình 7-8m v i cao m c nư c tính toán c a sông Hoàng Giang 6-6.5m ây cũng chính là m c nư c c nh quan c a hào nư c và m nư c. Khu v c quy ho ch ư c chia làm 3 ti u lưu v c thoát nư c chính. Vi c gi nư c và tiêu nư c th ng qua h th ng p tràn. Xây d ng 1 tr m bơm v i công su t 1000m3/h t i phía Tây B c khu v c quy ho ch l y nư c t sông Hoàng Giang, qua tuy n mương d ki n B: 15m; b: 10m và H: 4m c p nư c tư i cho khu v c. Các tuy n c ng có kích thư c D600 n D2000 ch y d c theo các tuy n ư ng quy ho ch vào các h , mương nư c t ó d n ra sông. b) ChuNn b k thu t t xây d ng Sau n n theo nguyên t c t n d ng t i a i u ki n c nh quan t nhiên, t o cho khu v c có a hình a d ng, phù h p v i cao n n c a các khu di tích, khu dân cư ã phát tri n n nh. Ch san n n t i các khu v c có cao n n qúa th p có th gây úng l t và ph c v cho vi c xây d ng các công trình. Cao p n cho t ng ô t ư c xác nh trong b n v Quy ho ch h th ng thoát nư c mưa và san n n kèm theo. 11.3 H th ng c p nư c Ngu n c p nư c sinh ho t là nhà máy nư c ông Anh. Ngu n nư c tư i ư c l y t tr m bơm (công su t 1000m3/h) t i phía Tây B c, theo tuy n mương d ki n t sông Hoàng t i khu v c quy ho ch. H th ng các mương d c theo thành lu s óng vai trò là h th ng mương tư i và tiêu cho khu v c. Các quy nh k thu t v tuy n ng, ư ng kính, ph m vi ph c v ư c xác nh trong b n v Quy ho ch h th ng c p nư c kèm theo.
 12. 11.4 H th ng thoát nư c th i và v sinh môi trư ng a) H th ng thoát nư c th i: Khu v c quy ho ch lưu v c 2 - Tây C Loa, ư c chia thành 3 ti u lưu v c thoát nư c th i: Lưu v c 1 ư c thoát v tr m bơm x lý nư c th i phía Tây B c thành C Loa có công su t 28.500m3/ ngày êm. Lưu v c 2, 3 ư c thoát v tr m x lý phía ông thành C Loa có công su t 36.500m3/ ngày êm. T i 2 lưu v c này b trí 1 tr m bơm chuy n b c có công su t 2600m3/ ngày êm. H th ng thoát nư c th i ư c thi t k là h th ng riêng hoàn toàn. Nư c th i ư c thu gom t các ô t vào các tuy n c ng t D300 n D600 thoát vào h th ng c ng thoát nư c th i c a ô th . b) H th ng thu gom rác th i: Rác th i sinh ho t, s n xu t,du l ch ư c t ch c thu gom và v n chuy n n khu x lý rác th i chung thành ph . 11.5 H th ng c p i n Ngu n c p i n là tr m bi n th ông Anh 110/22/6KV n m t i phía B c khu v c quy ho ch. Xây d ng m i 3 tuy n 22 KV i ng m thay th 2 tuy n trung th 6KV hi n có. B trí 23 tr m bi n th 22/0.4KV, trong ó có 4 tr m nâng c p t nh ng tr m hi n có và 19 tr m xây m i. Các quy nh v các hư ng tuy n cáp 22KV, v trí các tr m h th phân theo các vùng ph t i ư c xác nh trong b n v Quy ho ch h th ng c p i n kèm theo. 11.6 H th ng thông tin bưu i n Xây d ng m t t ng ài chuy n m ch 63000 s n i v i t ng ài trung tâm inh Tiên Hoàng và t ng ài v tinh M ch Tràng 5000 s . B trí t cáp, m i t có dung lư ng 200x2 n 300x2 s ph c v nhu c u i n tho i thuê bao và i n tho i công c ng c a khu v c. Các quy nh v các hư ng tuy n cáp quang, v trí các t ng ài và các t cáp theo các nhu c u thuê bao ư c xác nh trong b n v Quy ho ch h th ng thông tin bưu i n kèm theo. 11.7 T ng h p ư ng dây ư ng ng k thu t H th ng h t ng k thu t trong khu v c ư c xây d ng ng b .
 13. Vi c b trí t ng h p ư ng dây ư ng ng t i các hành lang k thu t ư c tuân theo các quy nh sau: - ư ng c ng thoát nư c mưa ư c b trí dư i lòng ư ng. - Tuy n thông tin bưu i n i ng m dư i hè cách v a hè 0.5m, có chi u sâu chôn cáp t i thi u t 0.5m. - Tuy n c p bưu i n 22KV i ng m dư i hè, cách v a hè 1m, có chi u sâu chôn cáp t i thi u 0.8 m. - ư ng ng thoát nư c th i ư c t dư i v a hè, cách v a hè 1.5m, có chi u sâu c ng t i thi u 0.7m. - ư ng ng c p nư c b trí dư i v a hè, cách mép v a hè 3m, có chi u sâu t ng tính t m t n n thi t k nh nh t 0.6m i v i v a hè không có tuy n i n và cách m t n n nh nh t 1.5m i v i v a hè có b trí tuy n cáp i n. V trí k t h p các tuy n h t ng k thu t như trong b n v Quy ho ch t ng h p ư ng dây, ư ng ng k thu t kèm, theo. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 12: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 13: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c Quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a i u l này hư ng d n th c hi n theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 14: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a Pháp lu t. i u 15: án Quy ho ch chi ti t khu v c di tích C Loa, huy n ông Anh, Hà N i - T l 1/2000 ư c lưu tr t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t ki m tra, giám sát và th c hi n: UBND thành ph Hà N i. - S Quy ho ch - Ki n trúc - S Văn hóa - Thông tin. - S Du L ch. - S Xây d ng. -S a chính - Nhà t.
 14. - S Giao thông - Công chính. - UBND huy n ông Anh. - UBND các xã C Loa, Vi t Hùng, D c Tú và Uy N . T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản